Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

2021-05-21 i Make
FRÅGA
Hej!Min man och jag äger tillsammans ( fördelat 50% var )- en snipa som är försäkrad till 500.000:-- en sjöbod som står på arrenderad mark och som är försäkrad: byggnad 203.000:-, lösöret 249.000:-Min man vill överlåta sin andel ( 50% ) av både båt och sjöbod inkl lösöre till mig, hans hustru, så att dessa ägs av mig om min man avlider före mig. Min man har barn i tidigare äktenskap, vi har inga gemensamma barn. Hur gör vi detta på bästa sätt? Äktenskapsförord, enskild egendom, gåva? Om jag avlider före min man ska båt och sjöbod inkl lösöre tillfalla honom - testamenterar jag dessa till honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga äger du och din man tillsammans (fördelning 50/50) dels en båt, dels en sjöbod. Din man vill överlåta sin ägandedel av båt och sjöbod, inklusive lösöre till dig. Syftet är att du ska äga allt för det fall att han avlider före dig. Din man har barn sedan tidigare äktenskap, ni har inga gemensamma barn. Du undrar hur ni ska gå till väga. Om du avlider före din man ska båt och sjöbod inklusive lösöre tillfalla honom. Du undrar om du för det ändamålet ska testamentera det till honom.

Överlåtelsen från din make

För att din make ska överlåta såväl sin andel av båten som sjöboden m.m. kan han göra så genom gåva. För ändamålet bör skrivas ett gåvobrev. Eftersom det rör sig om en gåva mellan makar ska ni registrera den hos Skatteverket.

Kortfattat innebär registreringen att din make skriver ett gåvobrev, anger era personnummer i gåvohandlingen, ni undertecknar båda två och betalar ansökningsavgift (275 kr) till Skatteverket. Gåvohandlingen ska skickas i original till Skatteverket som kommer att återsända den efter registrering. Ni kan läsa om registrering av gåva mellan makar på Skatteverkets hemsida.

När någon av er sedermera avlider ska det göras en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att även om du är ensam ägare till det din make skänkt dig ska det som utgångspunkt ingå i en bodelning. För att undvika en uppdelning av egendomen krävs det att ni i samband med gåvan upprättar ett äktenskapsförord. För att båten och sjöboden inte ska ingå i en bodelning måste ni i ett äktenskapsförord avtala om att egendomen ska utgöra din enskilda egendom. Är egendomen undantagen i ett äktenskapsförord ingår den inte i bodelningen.

Din mans barn och laglott

Det ska dock uppmärksammas att din man har barn från tidigare äktenskap. En förälder kan inte göra sina barn helt arvlösa. Utgångspunkten är att om din make avlider ska kvarlåtenskapen efter honom tillfalla hans bröstarvingar (barn). Om arvlåtaren förändrar fördelningen genom ett testamente har bröstarvingar det till trots rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten (vad arvingen skulle ärvt om det inte fanns något testamente). Genom att din man skänker bort egendom till dig så minskar han sin kvarlåtenskap (dvs. hans barns arv). För att motverka det finns det ett s.k. förstärkt laglottsskydd.

Det förstärkta laglottsskyddet framkommer av 7 kap. 4 § ÄB. Skyddet innebär att om arvlåtaren skänkt bort egendom under sådana förhållanden att gåvan är att likställa med testamente, kan det begäras att den ska gå åter i den mån att bröstarvinge får ut sin laglott. En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras är att arvlåtaren "bortgivit" egendom. Sett till förarbeten och praxis rör det sig inte enbart om gåvor utan även om benefika dispositioner. Utöver kravet om bortgivande krävs att det sker för att ordna med successionen, dvs. syftet ska vara att jämställa med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet träffar typiskt sett två typer av gåvor:

(1) Gåvor givaren gör när den ligger för döden (eller tror att döden är nära förestående)

Ett vanligt exempel är om gåvogivaren på dödsbädden ger en gåva som överstiger mer än hälften av sin nettoförmögenhet. En sådan gåva kan innebära att bröstarvingarnas rätt till laglott kränks eftersom gåvan ges med anledning av dödsfall och för att förbereda sin succession.

(2) Gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes

Det kan även vara på det viset att det vid gåvotillfället uppställts villkor såsom livslång nyttjanderätt för givaren eller överlåtelseförbud. Villkor som helt enkelt ger givaren fortsatt inflytande över egendomen fram till dennes död. En vanlig situation kan vara att någon skänker bort sin fastighet med villkoret att hen får bo kvar där under sin livstid. En sådan handling kan också kränka bröstarvinges laglott. Avgörande för om en bröstarvinge kan göra anspråk på delar av gåvan för utfående av sin laglott är under vilka förutsättningar gåvan skett, dvs. om den är att likställa med testamente.

I din makes fall kan det eventuellt argumenteras för att gåvan kan vara att likställa med testamente och att hans barn kan begära att den ska gå åter till den del att deras laglott inte kränks. Det förstärkta laglottsskyddet bli däremot inte aktuellt om det finns annan egendom som gör att barnen får ut sin laglott. För att åberopa det förstärkta laglottsskyddet krävs att din mans barn väcker talan i domstol inom ett år från bouppteckningen avslutades. Att jag nämner det förstärkta laglottsskyddet är för att göra er uppmärksamma på att det är en möjlighet som finns, för det fall att barnens laglott kränks. Att det är möjligt i praktiken innebär däremot inte att det är säkert att barnen väcker talan, eller för den delen når framgång med den. Om barnen vill göra gällande att gåvan är att likställa med testamente och att det kränker deras laglott har de bevisbördan därom.

Sammanfattningsvis är det bästa ni kan göra för att uppnå det ni önskar att: din make skänker sin andel till dig och att ni registrerar gåvan hos Skatteverket, ni upprättar ett äktenskapsförord som gör egendomen till din enskilda.

Arvet från dig till din make

Utifrån din fråga förstår jag det som att du vill att allt efter dig ska tillfalla din man om du avlider före honom. När du avlider ska det göras en bodelning (se ovan). Din enskilda egendom ska som redogjort för inte ingå i bodelningen. Däremot kommer din make att ärva även sådant som är din enskilda egendom (jfr 3 kap. 1 § ÄB). Det han ärver ärvs med fri förfoganderätt. Den fria förfoganderätten innebär att han får göra (i princip) vad han vill med egendomen, förutom att testamentera bort den. När han avlider ska den andel av hans kvarlåtenskapen som är hänförlig till arvet efter dig gå vidare som efterarv till dina arvingar. Då du inte har några barn tittar man på om du har andra arvingar som har rätt till arv (föräldrar, syskon, syskonbarn etc.).

Vill du inte att arvet efter dig ska gå vidare till din släkt när din man avlider kan du skriva ett testamente. Enligt testamentet kan du testamentera egendomen till din man med full äganderätt. Den fulla äganderätten innebär att din man kan göra vad han vill med egendomen, även testamentera bort den. När han avlider ska den i stället för att gå vidare till din släkt, fördelas till hans arvingar eller enligt testamente han skrivit.

Våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälpliga såväl med att upprätta gåvobrev som äktenskapsförord och testamente. Om ni är intresserade av sådan hjälp är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (471)
2021-06-01 Vad händer med vårt hur om min man avlider?
2021-05-31 Makes arvsrätt
2021-05-31 Fråga om en ärvt egendom kan ingå i en bodelning
2021-05-21 Hur gör vi för att reglera giftorättsgods inom äktenskapet när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (93215)