Hur gör jag om jag vill göra tillägg i testamente och äktenskapsförord?

Hej!

Har både äktenskapsförord och testamente. Är bosatt utanför EU. Önskar göra tillägg med lagvalssförordnande där bodelning efter mig skall ske i Sverige då jag är svensk medborgare.

Hur mycket skulle detta tillägg kosta?

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillägg i testamente

Vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas (10 kap. 6 ärvdabalken).
Du kan i en skriftlig separat handling skriva "tillägg till testamente" och skriva tillägget du önskar göra.

Eftersom det vid tillägg till testamente gäller att ordinär testamentesform ska användas, måste testator, precis som vid huvudtestamente, underteckna testamentet efter tillägget i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 ärvdabalken). Vittnena ska samtidigt närvara och bestyrka testamentet med sina namn. Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnat, men behöver emellertid inte veta innehållet. Det behöver dock inte vara samma vittnen som bevittnat det första testamentet. Enligt 10 kap 4 § st. 1 ärvdabalken, måste vittnena vara över 15 år och inte ha en psykisk störning som medför risk för att vittnet inte förstår vittnesbekräftelsens betydelse. Även om dessa förutsättningar är uppfyllda får vissa personer inte vara testamentsvittnen. Testators make, sambo, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap, svågerlag till testatorn och testators syskon får inte vittna. Av paragrafens andra stycke följer även att den som i testamentet angetts som testamentstagare inte får vara testamentsvittne.

Det finns alltså möjlighet att göra detta själv.

Tillägg i äktenskapsförord

Regleringen beträffande äktenskapsförord återfinns i 7 kap. 3 § äktenskapsbalken.

Ett äktenskapsförord kan upprättas såväl inför som under ett äktenskap. En förutsättning för att ett äktenskapsförord ska vinna giltighet, är att det upprättats med iakttagande av vissa formkrav (skriftligt och undertecknat) och att det registrerats hos Skatteverket.

Det går dessvärre inte att tillföra ändringar eller tillägg i ett förevarande äktenskapsförord, utan önskar man tillföra dylikt, måste ett nytt äktenskapsförord upprättas och tur registreras hos Skatteverket. Detta hindrar dock inte att det nya äktenskapsförordet upprättas med samma lydelse som det gamla, men att tillägget som du önskar tillföra i det senare finns med.

Även detta är alltså möjligt att åstadkomma själv.

Behöver du hjälp med att upprätta tillägg i äktenskapsförord och testamente, kan jag inte mer ingående uttala mig om hur mycket det kan kosta. Däremot kan jag rekommendera att du kontaktar våra jurister på info@lawline.se för att få ett kostnadsförslag (här).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen
Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning