Hur gör jag för att få ut dels innestående lönefordringar, dels sådant jag fakturerat min tidigare arbetsgivare?

2020-01-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Bakgrund: Jag har varit anställd av företagare som inte betalt ut lön. Jag har därefter startat enskild firma och gjort en del arbeten hos tidigare arbetsgivaren. Mina fakturor betalas inte i tid. Jag har dessutom fakturerat för delar av tiden jag var anställd, alltså innan jag startat den egna firman. Dessa fakturor betalas inte heller i tid, men de har betalats till slut. Jag har höjt faktureringskostnaden efterhand då den var alldeles för låg initialt.Problem: Företagaren vill inte betala mina fakturor för tiden då jag var anställd då han tycker de är för dyra, mitt förslag är att jag inte fakturerar för tiden då jag var anställd utan att företagaren betalar ut lön inklusive ränta enligt räntelagen. Detta tycker företagaren är för dyrt och motsäger sig även det.De tidigaste lönerna som anställd är från 2007 (alltså över 10år). Jag har kontinuerligt sedan dess påtalat för arbetsgivaren att denne ska betala ut lönen, kan jag ändå falla för preskriptionstiden?Jag var inte medlem ett fackförbund under den aktuella tiden.Fråga: Kan företagaren avslå min begäran om utbetalning av lön med hänvisning till att jag har fakturerat för tiden (ej betalda fakturor) och samtidigt hänvisa till att jag ska fortsätta faktureras för tiden för anställning samtidigt som han bestrider fakturorna?Min nästa åtgärd är att göra ärendet till en rättslig process, vilket jag helst vill undvika då jag föredrar en fungerande relation till företagaren i framtiden.Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag har förstått din fråga har du varit anställd av ett företag som inte betalt ut lön. Därefter har du startat enskild firma och utfört en del arbeten hos din tidigare arbetsgivare vilka du har fakturerat. Det som nu uppstått är att företaget inte vill betala fakturor för tiden då du var anställd då företaget anser att beloppen är för höga. Ditt förslag är därför att inte fakturera för tiden då du varit anställd utan att företaget ska betala ut lön inklusive ränta. Detta tycker företaget är för dyrt och motsätter sig det.

De tidigaste lönerna som du ännu ej fått utbetalda är sedan år 2007. Du har sedan dess kontinuerligt påtalat för arbetsgivaren att lönen ska betalas ut, varför du undrar om det finns en risk att lönerna som är mer än tio år är preskriberade.

Du undrar även om företaget kan avslå din begäran om utbetalning av lön med hänvisning till att du fakturerat för tiden, fortsätta att hänvisa till att det ska faktureras för tiden för anställning, samtidigt som han bestrider fakturorna.

Preskription av lönefordringar

När det gäller preskription av lönefordringar har arbetsdomstolen (AD) fastställt att de allmänna reglerna om preskription av fordringar i preskriptionslagen gäller (AD 2006 nr 81). Enligt preskriptionslagens regler preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker genom att den skuldskyldige betalar på fordran, betalar ränta på skulden eller på annat sätt erkänner den, eller genom att den skuldskyldige får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om skulden eller att det väcks talan mot den skuldskyldige eller skulden åberopas mot den skuldskyldige vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller skiljeförfarande (jfr 5 § preskriptionslagen).

I ditt fall innebär det att lönefordringarna från 2007 är preskriberade då det gått mer än tio år, om det inte skett preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrottet kan ske även muntligen (dvs. genom att den skuldskyldige erkänner skulden) men även genom att du skickat ett skriftligt krav om den. Det bör dock uppmärksammas att utgångspunkten är att det är du som påstår att det skett ett preskriptionsavbrott som kommer att få bevisbördan för att bevisa det. Ett muntligt erkännande kan vara svårt att föra i bevisning. Om du skickat skriftliga krav måste du även bevisa det.

Den tioåriga preskriptionstiden gäller endast lönefordringar; andra fordringar, såsom semesterlön och semesterersättning regleras i semesterlagen. Enligt semesterlagens bestämmelser ska en arbetstagare som vill begära semesterlön eller semesterersättning väcka talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle fått den förmån som begäran gäller. Sker inte så är rätten till talan förlorad; det är således inte möjligt att väcka liv i en fordran som avser semesterlön eller semesterersättning genom preskriptionsavbrott (jfr 33 § semesterlagen).

Arbetstagare eller uppdragstagare?

Frågan är då om du ska anses som arbetstagare eller uppdragstagare. Om du är att anse som arbetstagare har du rätt till lön efter vad ni avtalat, är du att anse som uppdragstagare är du egenföretagare och kan fakturera utifrån vad ni kommit överens om. Om du är att anse som arbetstagare ska din arbetsgivare betala in skatt och sociala avgifter; bedriver du eget företag ska du själv betala in skatt och egenavgifter. Huruvida du är att anse som arbetstagare eller uppdragstagare bestämmer inte du och företaget själva.

Arbetstagarbegreppet är inget lagstadgat begrepp utan är något som tolkats av Arbetsdomstolen i flertalet domar. Som arbetstagare brukar benämnas "den som på grund av avtal personligen utför arbete mot ersättning för någon annans räkning". Arbetstagarbegreppet är, som redan nämnt, tvingande och man kan inte avtala om att en person ska anlitas som uppdragstagare om vederbörande uppfyller kriterierna för arbetstagare. I ett sådant fall kan domstolen trots avtalet komma fram till att personen i fråga är att anse som arbetstagare. Det sagda innebär att du i sådana fall kan ha rätt till lön enligt vad ni kommit överens om, och att arbetsgivaren är skyldig att betala in sociala avgifter m.m.

De kriterier som brukar användas för att avgöra om någon är att anse som arbetstagare är:

- Avtal om personlig arbetsskyldighet mot vederlag
- Arbete utförs för annan räkning och under dennes ledning och kontroll
- Varaktigt samarbete där den arbetspresterande står till förfogande för uppgifter som kommer efterhand
- Den arbetspresterande är förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete åt annan
- Råvaror, maskiner och redskap tillhandahålls av HM
- Den arbetspresterade får ersättning för direkta utlägg t.ex. resor
- Den arbetspresterande erhåller en garanterad ersättning
- Den arbetspresterande är i ekonomiskt och socialt hänseende jämställd med en AT (oklart – slasktratt)

Alla kriterierna måste inte vara uppfyllda för att man ska anses som arbetstagare; desto fler som är uppfyllda däremot, desto mer talar för att man är att anse som arbetstagare. Det bör uppmärksammas att dessa kriterier kan vara uppfyllda även om en arbetstagare efter "avslutad" anställning startar ett eget företag men därefter som "egenföretagare" i princip uteslutande utför tjänster åt det företag man tidigare var anställd. Då kan personen i fråga ändå ses som en arbetstagare.

I ditt fall finns det, efter vad du presenterat i din fråga, mycket som talar för att du är att anse som arbetstagare. Det är framförallt aktuellt för tiden då du rent faktiskt hade ett anställningsavtal, men beroende på hur dina uppdrag ser ut som egenföretagare, kan du anses som arbetstagare även efteråt.

Dessvärre går det inte att ge ett helt klart svar om vilken bedömning en domstol kommer att göra. Däremot kommer det att göras en helhetsbedömning utifrån vad som presenterats ovan. Om företaget du varit anställd hos vägrar att betala ut de lönefordringar du har innestående kan lösningen i slutändan vara att vända dig till domstol (även om jag förstår att så inte är din önskan). Om du önskar att gå vidare kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare; vi kan börja med att gå igenom ditt anställningsavtal och undersöka vilka lönefordringar du har innestående och som kan begäras ut. I ett första skede kan vi sedan skicka ett kravbrev till din tidigare arbetsgivare; vägrar arbetsgivaren då att betala eller ni inte kan komma överens, kan ett alternativ vara att gå till domstol för att du ska få betalt.

Om du önskar kontakt med en av våra jurister och ett kostnadsförslag för att gå vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?