Hur går man tillväga när kommunens träd medför olägenheter på en privat fastighet

2015-06-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi bor centralt i en mindre stad, i villa på egen tomt. Strax utanför tomten, på kommunal mark, finns ett gigantiskt träd som orsakar problem för oss. Trädets krona sträcker sig över vår tomt. På våren och försommaren släpper trädet enorma mängder skräp och små grenar som gör vår skyddade uteplats obrukbar eftersom skräp faller oavbrutet som ett snöfall över uteplatsen. Vi sanerar hela tiden. Vid några tillfällen har också grenar blåst ner från trädet och träffat våra bilar som är parkerade på vår tomt. Vårt tak som är ett falsat plåttak med ganska flack vinkel är konstant täckt av skräp från trädet och blir även beväxt av alger mm pga fuktigheten som binds i skräpet. På hösten faller ännu större mängder löv som samlas på tomten. Det hjälper inte att ta ner den del av kronan som växt över vår tomt. Problemet skulle ändå kvarstå eftersom vinden nästan alltid kommer från syd till väst i våra trakter och då förs skräp, grenar och löv till oss.Vad kan vi göra med lagens stöd i detta läget?Kan vi kräva att kommunen tar ned trädet eller kan vi kräva ersättning för städning, sanering, rengöring av tak etc?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

Jordabalkens 3 kap. 2 § (se här) reglerar det fall då en rot eller gren medför en olägenhet för en fastighetsägare med anledning av att den tränger in på fastigheten från ett annat område intill denna. Bestämmelsen ger fastighetsägaren som besväras av roten/grenen rätten att ta bort denna. Innan en sådan åtgärd vidtages ska dock områdets ägare beredas tillfälle att själv utföra åtgärden.

Värt att notera i sammanhanget är att kommunen, som i egenskap av markägare och därmed ansvariga för det ifrågavarande trädet, är att jämställas med ägare i paragrafens mening.

Även plan- och bygglagen (2010:900) (se här) har i 8 kap. 15 § ålagt en tomtägare ett ansvar att se till så att en tomt sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Det Du som besvärad fastighetsägare i första hand ska göra är att ta kontakt med kommunen och ansöka om lov att fälla träd. I ansökan beskriver Du vilket träd som avses och varför.

Kommunen, som generellt sett är väldigt restriktiva med trädfällningar, gör en bedömning i varje enskilt fall. Kommunen har att beakta omständigheter såsom trädets betydelse för området, huruvida trädet är skyddsvärt och andra omständigheter såsom de olägenheter som kan komma att uppstå med anledning av trädfällningen.

Vänligen,

Rosa Nicole Abas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81635)