FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt02/04/2018

Hur går förfarandet vid offentlig aktion för en samägd fast egendom till?

Hej! Vi är sex sommarstugdelägare och fem delägare vill sälja. Vi (jag och min man) önskar köpa ut övriga ägare och lagt ett skäligt bud. Problemet är att en ägare motsätter sig försäljning och vill att det ska fortsätta vara ett gemensamt släktägande. Detta har lätt till att två av delägarna föreslår offentlig auktion enl Samäganderättslagen. Fastigheten är behov av en genomgripande renovering samt anslutning till kommunalt VA.

Hur är gången vid en offentlig auktion? Önskar också sammanställning för ungefärliga omkostnader och tidsperspektiv inför en eventuell offentlig auktion?

Tacksam för snart svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?
Som du antyder i din fråga så är lagen om samäganderätt tillämplig i ert fall. Den lagen är dispositiv.

Vad innebär det i praktiken att samäganderättslagen är dispositiv?
Under förutsättning att ni inte har ingått ett samäganderättsavtal som förhindrar försäljning kan offentlig aktion göras möjlig enligt 6 § Samäganderättslagen. Övriga delägare kan normalt inte förhindra att en sådan aktion genomförs men finns det synnerliga skäl kan anstånd ges av tingsrätten.

Hur går förfarandet till vid offentlig aktion?
Det är Tingsrätten som beviljar ansökan om försäljning vid offentlig auktion. Innan aktion påbörjas har varje delägare möjlighet att begära att det beslutas om ett visst minimipris för försäljningen och om inga bud lämnas som motsvarar eller överstiger minimipriset så kan egendomen inte säljas (9 §).

Auktionen sköts av en god man som ombesörjer aktionen och fördelar köpeskillingen mellan delägarna när aktionen genomförts. Om det är en fastighet som ni ska sälja ska den gode mannen också utfärda köpebrev. Allt detta står i 8 §.

Om samtliga delägare är överens om att anta eller förkasta ett bud så gäller det beslutet. Skulle ni inte vara överens, gäller högsta budet såsom antaget såtillvida att det överstiger det minimipris ni har beslutat om (12 §).

De förvaltningskostnader som uppstår i samband med auktionen ska enligt 15 § betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i den samägda egendomen.

Det finns ingenting som hindrar att en eller flera delägare som vill förhindra att egendom säljs till utomstående, är med och lämnar bud vid aktionen.

Kostnader och tidsåtgång för förfarandet
Jag kan inte svara på vad det skulle kunna komma att kosta för en god man och jag rekommenderar att ni tar kontakt med Tingsrätten för att höra er för gällande den frågan. Angående din fråga om hur lång tid ett förfarande tar så finns det inte reglerat i lag men i vanliga fall kan det ta upp till 3 månader för Tingsrätten att handlägga ett sådant ärende.

Jag vill göra er uppmärksamma på att samäganderättslagen också tillåter klyvning vilket medför att samäganderätten upphör. Med andra ord kan ni klyva fastigheten enligt reglerna i fastighetsbildningslagen och på så vis uppstår nya fastigheter och den gamla upphör att gälla. Ni som vill sälja era nya fastigheter har på så vis rätt att göra det. Klyvning kan dock bli problematiskt om enbart en byggnad står på fastigheten och ni är många delägare. Jag rekomemnderar att du kontaktar Lantmäteriet i den frågan.

Jag hoppas att mitt svar var till er hjälp!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000