FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 22/09/2019

Hur fungerar det med konkurrensklausuler och ersättning? Vad har man rätt till för uppsägningstid?

Hejsan,

Jag jobbar som arbetschef på ett VVS företag och har tankar att starta eget då jag jobbat på samma firma i 10 år och vill testa på att jobba för mig själv.

Det står skrivet i mitt anställningsavtal att den anställde förbinder sig att inte under anställningstiden och en där efter följande period på 6 månader, vare sig direkt eller indirekt annat än för företagets räkning bedriva med företaget konkurrerande verksamhet.

Den anställde förbinder sig vidare att inte under vare sig direkt eller indirekt ha intresse i verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som företaget för närvarande bedriver eller kommer att bedriva under anställningen.

Om den anställde säger upp sig i företaget skall konkurrensåtagandet i föregående stycke upphöra att gälla 6 månader efter att den anställde avslutat sin anställning i bolaget.

Jag tycker det är svårt att tolka vad som gäller för jag har löst att om man ska plocka bort någon från arbetsmarknaden så ska det finnas en ersättning under tiden man inte får jobba.

Sen står det även detta angående uppsägnings tiden och vad gäller då?

Vid uppsägning från företagets sida gäller en minsta uppsägningstid om 30 dagar och vid uppsägning från den anställdes sida en minsta uppsägningstid om 30 dagar.

Jag har jobbat i snart 3 år som arbetschef och 7 år som montör innan det, vad kan jag ha för uppsägnings tid då?

Och vad kan ses som en företagshemlighet?

Hoppas ni kan göra mig lite klokare.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Villkoret i ditt anställningsavtal är en s.k. "konkurrensklausul" och är inte jätteovanligt på arbetsmarknaden. Dessa innebär att en arbetstagare "sätts i karantän" under en period efter det att anställningen upphör. Under denna tid ska som regel ersättning utgå, annars är risken hög att klausulen i avtalet anses som oskälig, och därför även kan komma att bedömas som ogiltig. I fallen görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter (klausulens längd, ersättningens storlek och omständigheterna i övrigt), men en klausul som inte innehåller någon typ av ersättning är starkt inkräktande på individens förmåga att försörja sig och bör vara väl motiverad. Jag rekommenderar att du talar med din arbetsgivare om detta.


Vanligtvis gäller för konkurrensklausuler att de får vara relativt långtgående om den anställde sitter på känsliga uppgifter kring företaget och även har en stark koppling till företagets kundstock etc. Ju längre upp i företagsstegen man är, desto mer ingripande konkurrensklausuler kan man som regel räkna med. Detsamma kan sägas om anställda som har en stor betydelse för arbetsgivarens konkurrenskraft på den aktuella marknaden (men dessa brukar vanligtvis vara relativt bra kompenserade för att stanna i företaget).


Uppsägningstid


I vanliga fall är det lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar uppsägningstiden för anställda. Lagens bestämmelser kan dock ändras genom kollektivavtal (men även genom enskilda anställningsavtal, fast då enbart till fördel för arbetstagaren). Bestämmelserna enligt LAS innebär att en anställd med minst tio års anställningstid hos arbetsgivaren har rätt till en uppsägningstid på sex månader, vilket vore fallet för dig. Har man arbetat mellan åtta och tio år hos arbetsgivaren har man istället rätt till fem månaders uppsägningstid. Om ett kollektivavtal tillämpas på din arbetsplats så är mitt råd att ta en titt på det för att se ifall det innehåller avvikande bestämmelser. Om detta inte är fallet så har du enligt LAS rätt till minst sex månaders uppsägningstid, eftersom du inte enligt ett enskilt anställningsavtal kan ha sämre rättigheter i denna del än vad du har enligt LAS.Företagshemligheter


Företagshemligheter definieras som "information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet som varken som helhet eller i den form dess beståndsdelar ordnats och satts samman är allmänt känd hos eller lättillgänglig för den som normalt har tillgång till information av det aktuella slaget, som innehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla, och vars röjande är ägnat att medföra skada i konkurrenshänseende för innehavaren.


Detta innebär att omfånget för bestämmelserna om företagshemligheter är ganska stort. Vad som typiskt sett utgör företagshemligheter varierar också från bransch till bransch, men vanligt för de flesta branscher är att exempelvis kundlistor, know-how, interna produktions- eller arbetstekniker, marknadsföringsstrategier etc utgör företagshemligheter.Jag hoppas att du är nöjd med svaret!

Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”