Hur fungerar arv för ett adoptivbarn? Kan adoption upphävas?

1. Kan man som adopterad. vuxen, myndig person ansöka om att få adoptionen upphävd?

2. Kan man som vuxen adopterad företräda sina biologiska föräldrar i kontakter med myndigheter eller måste man då ha en fullmakt från föräldern?

3. Har man ingen rätt att ärva sina biologiska föräldrar. Kan biologiska föräldrar testamentera sina tillgångar till sina bortadopterade barn?

4. Kan adoptivföräldrar genom skriftligt avtal få de adopterade barnen (då myndiga) att avstå sitt arv efter dem?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att dela upp mitt svar med rubriker och nummer som följer den ordning du ställt dina frågor. Jag har i mina rubriker omformulerat dina frågor på så sätt som jag tolkar dem.

Dina frågor aktualiserar framför allt reglerna i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB). Jag kommer i mitt svar att kalla den vuxna myndiga person i din fråga för "barnet", eftersom att denne är barn i förhållande till sina föräldrar.

1. Kan en adopterad myndig person få sin adoption upphävd?

Det enda sättet att få en adoption "upphävd" är genom att barnet blir adopterad av de biologiska föräldrarna (eller någon annan för den delen). Detta följer av föräldrabalken 4 kap 8 §. Där stadgas att släktbanden till de biologiska föräldrarna helt och hållet upphör när ett barn adopteras och att adoptionsföräldrarna blir de nya föräldrarna i rättslig mening. Detta innebär att barnet i din fråga för att återfå de rättsliga släktbanden till sina biologiska föräldrar måste bli adopterad av dessa.

2. Vad krävs för att få rättsligt företräda en annan vuxen person?

För att en vuxen person ska få företräda en annan vuxen person krävs som huvudregel en fullmakt. Det finns inget i denna situation som aktualiserar något undantag från den principen såvitt jag förstår. Fullmakten måste i princip alltid vara skriftlig och dess innehåll skiftar beroende på uppdraget från den man ska företräda. För att få reda på hur fullmakten ska se ut bör varje enskild myndighet ifråga kunna svara på.

3. Kan bortadopterat barn ärva sina biologiska föräldrar?

När man är adopterad upphör som sagt de rättsliga släktbanden till de biologiska föräldrarna och man förlorar därmed sin lagliga arvsrätt (FB 4:8). Om de biologiska föräldrarna i detta fall vill att deras bortadopterade barn ska få del av deras kvarlåtenskap, har de möjlighet att testamentera sin kvarlåtenskap till barnet. Det finns här två olika situationer som det kan finnas anledning att skilja på.

a) Om de biologiska föräldrarna ifråga inte har några egna barn, finns det inget som hindrar dem från att testamentera bort all sin kvarlåtenskap. Då kan de biologiska föräldrarna alltså utan problem testamentera 100% av sin egendom till sina biologiska barn.

b) Om de biologiska föräldrarna ifråga har egna barn så kan de egna barnen alltid kräva ut sin laglott som utgörs av hälften av den så kallade arvslotten (se ärvdabalken 7 kap 1 §). Arvslotten är det arv man vanligtvis har rätt till som barn till den avlidne, och laglotten är hälften av det. Jag kan exemplifiera: Om föräldrarna endast har ett barn så ärver det barnet 100% av varje förälders kvarlåtenskap, vilket då utgör arvslotten. Laglotten blir då hälften av 100%. Alltså halva kvarlåtenskapen.

För att sammanfatta punkterna a och b:

Om adoptivföräldrarna inte har egna barn kan de utan problem testamentera all sin kvarlåtenskap till sitt biologiska barn.

Om adoptivföräldrarna har egna barn kan barnens laglott hindra föräldrarna från att testamentera bort mer än 50% av sin kvarlåtenskap till sitt biologiska barn.

4. Hur kan man undvika att adoptivbarn ärver sina adoptivföräldrar och att barnet istället ärver sina biologiska föräldrar?

Det finns flera regler i ärvdabalken som aktualiseras av denna fråga. Först och främst gäller att avtal varigenom någon förfogat över sin kvarlåtenskap är ogiltiga (ÄB 17:3). Detta innebär att adoptivföräldrarna inte med giltig verkan kan komma överens med sitt adoptivbarn om arvsfördelningen. Anledningen till denna regel är att sådana arvsrättsliga frågor istället ska regleras i testamente. Detta hinder gör att det finns främst två olika alternativ till att uppnå det du frågar om.

a) Det första alternativet är att adoptivföräldrarna testamenterar bort all sin kvarlåtenskap till någon annan. Det finns dock vissa begränsningar i detta fall. För det första har barn alltid rätt till sin laglott, som jag beskrivit ovan. Denna rätt kan inte avsägas förrän arvlåtaren har avlidit (se ÄB 7:3 och 17:2). Om adoptivbarnet är ensamt barn utgör laglotten 50% av vardera adoptivförälders kvarlåtenskap.

b) Det andra alternativet är att de biologiska föräldrarna adopterar adoptivbarnet. Då gäller som sagt enligt föräldrabalken 4 kap 8 § att de rättsliga banden med de nuvarande adoptivföräldrarna upphör, och de biologiska föräldrarna blir de nya adoptivföräldrarna. På så sätt upphör all arvsrätt som adoptivbarnet skulle haft till de nuvarande adoptivföräldrarna och det är istället till de nya adoptivföräldrarna (de biologiska föräldrarna) som barnet ifråga ärver ifrån.

Slutsatser

Det säkraste alternativet till att ni ska få det resultat ni önskar (som jag förstått det), är att de biologiska föräldrarna adopterar tillbaka sitt bortadopterade barn. På så sätt återuppstår arvsrätten från de biologiska föräldrarna, och arvsrätten från de gamla adoptivföräldrarna upphör.

Alternativet är att ni reglerar allt detta genom testamente. Det kan dock uppstå vissa hinder i detta fall på grund av den rätt till sin laglott som alla barn har, såsom jag beskrivit ovan.


Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att ställa fler frågor eller kommentera nedan om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning