FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess22/03/2020

Hur förhåller sig tystnadsplikt eller sekretess internt mellan skyddsombud?

Skyddsombud har ju en tystnadsplikt enligt AML/OSL beroende på sektor. Gäller tystnadsplikten även mellan fler utsedda skyddsombud på samma arbetsplats? Om ett ombud tar emot information från arbetsgivare eller arbetstagare, får det skyddsombudet samråda och lyfta det med andra utsedda skyddsombud på samma arbetsplats? Vad kan det innebära med "enskildes personliga förhållanden" som framgår av lagen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar
Precis som du säger regleras ett skyddsombuds tystnadsplikt (privat sektor) eller sekretess (offentlig sektor) av arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) respektive offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Regleringen för din fråga är dock huvudsakligen densamma i båda lagarna.

Vad får ett skyddsombud dela med skyddsombud på samma arbetsplats?
Om en uppgift omfattas av tystnadsplikt eller sekretess gäller tystnadsplikten eller sekretessen i förhållande till alla, även inkluderat andra skyddsombud på arbetsplatsen. Undantagspersoner som uppgift får lämnas till anges i 7 kap. 13 § 2 st. AML respektive 10 kap. 12 § 2 st. OSL och är ledamot i arbetstagarorganisationens styrelse samt sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. För att ha rätt att lämna vidare en uppgift till någon av dessa personer måste även förmedlas att uppgiften omfattas av tystnadsplikt eller sekretess och denna gäller då även personen som mottar uppgiften.

Uppgifter om enskilds personliga förhållanden bör dock i normalfallet föras vidare endast med den enskildes samtycke (prop. 1989/90:6 s 28).

Vad innebär "enskilds personliga förhållanden"?
Enskilds personliga förhållanden är ett brett begrepp som ska tolkas utifrån vanligt språkbruk. Det omfattar i princip all den enskildes personliga information, exempelvis personuppgifter och uppgifter om den enskildes hälsa. Till skillnad från OSL så omfattar begreppet i AML även enskilds ekonomiska förhållande (SOU 1987:66 s 71).

Avslutning
Som du ser är det inte möjligt att diskutera uppgifter som omfattas av tystnadsplikt eller sekretess skyddsombud emellan, om inte båda har fått ta del av uppgiften. Att bedöma om en uppgift ska skyddas av tystnadsplikt eller sekretess är inte alltid lätt och något som måste avgöras i varje enskilt fall där hänsyn tas både till uppgiftens karaktär och mottagaren. Jag kommer dock inte gå in närmare på det här.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000