Hur förhåller sig arbetsgivarens skriftliga informationsskyldighet till faktumet att anställningsavtal kan ingås muntligen?

FRÅGA
Hej, Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller att arbetsgivaren senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta ska lämna skriftlig information till arbetstagaren. Min fråga är vad detta i sådant fall behöver vara för typ av information? Där finns ju inte formkrav på hur ett anställningsavtal ska vara. Allting kan ju vara muntligt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för skillnaden mellan anställningsavtalets ingående och informationskravet som åligger arbetsgivaren. Dessutom vilka konsekvenser det kan få för arbetsgivaren om sådan information uteblir.

Din fråga regleras i lag om anställningsskydd (LAS).

Kan ett anställningsförhållande ingås muntligen?

Ett anställningsavtal föreligger när någon utför arbete eller tjänst för annans räkning och får ersättning för detta. Ett avtal sådant avtal kan ingås formlöst, dvs att det kan ske skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Med konkludent handlande menas att det finns en "tyst överenskommelse", det kan exempelvis vara om man under en period utfört arbete och fått betalt för detta utan att man uttryckligen kommit överens om att det föreligger ett anställningsförhållande.

Så fort ett anställningsavtal föreligger kräver lagen att arbetsgivaren inom en månad lämnar skriftlig information om anställningsvillkoren. Man kan säga att kravet på en skriftlig redogörelse för villkoren för anställningsförhållandet innebär ett komplement på så sätt att anställningsförhållandet ska kompletteras med en skriftlig redogörelse för de väsentliga villkoren i anställningsförhållandet. Man kan benämna den skriftliga informationen som ett anställningsbevis.

I 6c § LAS som implementerades genom ett europarättsligt direktiv - Rådets direktiv 91/533/EEG (upplysningsdirektivet) - lagstadgades detta krav. Om arbetsgivaren inte lämnar den information som 6c § LAS kräver riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS.

Vilken information är arbetsgivaren skyldig att lämna enligt 6c § LAS?

Paragrafen tar upp 6 stycken minimi-villkor som ska framgå. Med minimi-villkor menas att dessa villkor ska framkomma. Det är viktigt att poängtera att alla anställningsvillkor som är väsentliga för anställningsförhållandet även ska tas med. Arbetsgivaren behöver inte lämna skriftlig information om anställningstiden är kortare än 3 veckor.

Dessa är:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.2 En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser
c) vid provanställning: prövotidens längd.Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.4. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.5. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Villkor i Punkterna 3a och 3b samt 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas genom hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal.

Om en arbetsgivare lämnar information om anställningsvillkoren först i efterhand är utgångspunkten att den information som arbetsgivaren presenterar i ansällningsbeviset inte utgör avtalsinnehåll, med mindre det är förmånligare villkor än de som följer av lagen. Arbetsgivaren har även bevisbörda för vilka villkor som gäller för anställningsförhållandet om skriftlig information uteblir.

Vad är konsekvensen om arbetsgivaren inte lämnar skriftlig information inom 1 månad?

Isåfall kan arbetsgivaren riskera att ådra sig skadeståndsskyldighet enligt 38 § LAS. Skadeståndet omfattar lön och andra anställningsförmåner samt den skada som arbetstagaren orsakas. Skadeståndet har en ekonomisk del och en allmän del. Den ekonomiska delen avser den mätbara skadan som överträdelsen lett till, den allmänna delen avser den kränkningen som överträdelsen inneburit för arbetstagaren.

Slutsats

Den som har arbetstagare i tjänst kan alltså välja att ingå anställningsavtalet muntligt, men i LAS finns en rad förpliktelser som följer av att ha arbetstagare i tjänst, bland annat att lämna skriftlig dokumentation om anställningsvillkoren. En arbetsgivare kan alltså välja att inte lämna ut skriftlig information, men riskerar då att hamna i en väldigt besvärlig sits om det sker tvist inom anställningsförhållandet och dessutom riskerar arbetsgivaren skadeståndsskyldighet.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll