Hur fördelas rättegångskostnaderna om man vinner en rättegång?

FRÅGA
Om jag vinner ett domslut, blir jag betalningsskyldig till någon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver stå för motpartens rättegångskostnader om du vinner ett mål i domstolen. Hur rättegångskostnaderna fördelas beror på vilken typ av mål det rör sig om. Det är med andra ord olika regler som gäller beroende på om det är ett tvistemål, brottmål eller förvaltningsmål. Med tanke på att du formulerar frågan som att du "vinner" målet, tolkar jag det som att det i vart fall inte rör sig om ett brottmål.

Jag kommer först att beskriva vad som räknas som rättegångskostnader. Sedan kommer jag att besvara vem som blir betalningsskyldig för kostnaderna i tvistemål och förvaltningsmål.

Vad är rättegångskostnader?

För att kunna säga vem som ska stå för de slutliga rättegångskostnaderna behöver man alltså veta vad som räknas som rättegångskostnader. Regler om detta finns i rättegångsbalken (RB).

Rättegångskostnader inkluderar bland annat utgifter kopplat till bevisningen i målet, exempelvis ersättning till vittnen. Dessutom inkluderas resekostnader och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För att det ska räknas som en rättegångskostnad ställs det också krav på att kostnaden har varit "skäligen påkallad" (18 kap. 8 § RB). Detta innebär alltså att kostnaderna måste ha varit nödvändiga.

Slutligen inkluderas också ombudskostnader, vilket oftast är advokatarvode. I så kallade "småmål" inkluderas däremot inte ersättning för ombud i rättegångskostnaderna (18 kap. 8 a § RB). Småmål är mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, d.v.s. 23 650 kr (1 kap. 3 d § första stycket RB). Eftersom prisbasbeloppet ändras varje år gäller beloppet för år 2020.

Vem ska betala för rättegångskostnaderna?

Huvudregeln vid tvistemål är att den som förlorar ska betala båda parternas rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Om du vinner rättegången är det med andra ord din motpart som ska betala för dina kostnader. Som jag skrev tidigare får du dock själv stå för eventuella ombudskostnader om det rör sig om ett småmål.

Det finns situationer när domstolen istället kan bestämma att varje part helt ska stå för sina egna rättegångskostnader. Detta kan exempelvis göras i skilsmässomål eller i mål där den ena parten har orsakat en onödig rättegång (18 kap. 2 § RB och 18 kap. 3 § RB).

Vid förvaltningsmål gäller som huvudregel istället den så kallade "kvittningsprincipen". Detta innebär att parterna alltid står för sina egna kostnader, oavsett vem som vinner rättegången. Om du vinner ett förvaltningsmål blir du alltså inte betalningsskyldig till någon, men du måste däremot stå för dina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

Om du vinner rättegången i ett tvistemål blir du inte betalningsskyldig till någon, utan din motpart får betala för både dina och sina egna rättegångskostnader. I undantagsfall kan dock du och din motpart få betala era egna rättegångskostnader oavsett vem som vinner. I förvaltningsmål måste du alltid betala dina egna rättegångskostnader.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (247)
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?

Alla besvarade frågor (97696)