Hur fördelas personal vid överlåtelse av del av verksamhet?

2021-05-28 i Övrigt
FRÅGA
Hur fördelas personal vid överlåtelse av del av verksamhet? Samtlig personal, (6 st) är stationerade på samma ställe och har samma roll. Den delen som ska vara kvar kommer att ha tre medarbetare och förvärvaren kommer att ta över tre. Utgår man då från turordning så att de med längst anställningstid får stanna kvar och de tre med kortast anställningstid följer med till förvärvaren? Eller får överlåtande bolag bestämma själv vilka tre som ska vart utifrån ledningsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga, vill du veta hur personal fördelas vid överlåtelse av del av verksamhet.

Allmänt
Först och främst kan man konstatera att med begreppet överlåtaren avses den befintliga arbetsgivaren och med förvärvaren den som tar över verksamheten.

Den grundläggande regeln om verksamhetsövergång kan hittas i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Den bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2001/23/EG). Direktivet syftar till att skapa ett skydd för arbetstagarnas rättigheter vid byte av arbetsgivare.

Övergång av verksamhet
Enligt 6 b § LAS ska vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, även de rättigheter och skyldigheter p.g.a. de anställningsavtal och anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången gå över på den nya arbetsgivaren.

Reglerna gäller inte vid övergång i samband med konkurs vilket innebär att skyddet för arbetstagarnas rättigheter inte ska gälla vid en sådan övergång (se artikel 5 i direktivet). Reglerna om verksamhetsövergång gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner. Sist men inte minst, ska anställningen ska inte övergå till den nya arbetsgivaren om arbetstagaren motsätter sig detta.

OBS. Arbetstagarna har företrädesrätt till återanställning hos förvärvaren enligt 25 § LAS efter en verksamhetsövergång. Företrädesrätten gäller i fallet ovan, d.v.s. även om överlåtaren har försatts i konkurs.

Övergång av del av verksamhet
När övergången avser en del av verksamheten omfattar reglerna bara de arbetstagare som hör till denna del (jfr EU-domstolens dom C-186/83 Botzen). Man måste därför avgöra till vilken del av verksamheten som olika arbetstagare hör. De arbetstagare som berörs ska till övervägande del vara sysselsatta i den överlåtna verksamheten.

Turordning
Turordningsregeln regleras i 22 § LAS och finns till för att garantera arbetstagaren ett visst anställningsskydd. Regeln aktualiseras först vid uppsägningen p.g.a. arbetsbrist och innebär att arbetsgivaren inte är fri att säga upp vem som helst utan måste ta hänsyn till en viss turordning som fastslås bestämmelsen. Den kan sammanfattas som "sist in först ut", alltså ska den som anställdes sist, ut först.

Det finns dock ett undantag till principen: i företag med högst tio anställda får arbetsgivaren undanta upp till två anställda innan turordningen görs enligt 22 § 2 st LAS. Det är värt att notera att turordningsreglerna är semidispositiva enligt 2 § 3 st LAS vilket innebär att arbetsgivaren och facket kan träffa en överenskommelse genom ett kollektivavtal kringgå turordningsregeln.

Ditt fall
Som jag förstår din fråga, ska en del av verksamhet överlåtas. Detta innebär att de rättigheter och skyldigheter avseende anställningen som ska övergå till förvärvare, är de som hänför sig till den del av verksamheten som ska övertas. Alltså är det de som arbetar på den delen av verksamheten som ska övertas, som följer med.

Turordningsreglerna aktualiseras när det är fråga om uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Detta är inte fallet här, om jag förstått rätt och ska således inte tillämpas.

Jag hoppas att detta var till hjälp och välkommen åter om du har fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2021-11-30 Antal timmar i månaden vid heltidsarbete
2021-11-30 Fråga om lön som asbesttekniker
2021-11-30 Vad gäller angående veckovila?
2021-11-30 Kan arbetstagare bli återbetalningsskyldig vid utbetalning av en felaktig lön?

Alla besvarade frågor (97717)