Hur fördelas arvet när två makar avlider och där inte finns bröstarvingar men syskonbarn?

2019-05-27 i Make
FRÅGA
Hej! Ställer en fråga åt min far! Han har en bror som är/var gift, men gick bort för några år sedan. Dom har inga barn. Hon har endast syskonbarn! Hur är arvsrätten här när hon går bort? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

1.Var är problemet?
Frågan rör vad som gäller arvsrättsligt när efterlevande maka avlider då det inte finns några bröstarvingar. Hur ska kvarlåtenskapen fördelas? Det framgår av frågan att det efterlevande maka har syskonbarn.

2. Utredning
Arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Då det inte framgår av frågan huruvida det finns testamente eller inte redogör jag för båda fallen i det följande. Kolla gärna upp om det finns ett testamente, alternativt om maken och makan har upprättat ett inbördes testamente. Om det är konstaterat att det inte finns testamente ber jag er att läsa avsnitt 2.2.

2.1 Finns testamente gäller följande:
Finns det ett testamente? Om ja, har maken upprättat ett eget testamente? Ett testamente ska tolkas med utgångspunkt i testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. För att testamente ska vara giltigt uppställs krav på att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av sk. solennitetsvittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ÄB). Om formkraven för testamentet inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB).

Finns ett inbördes testamente? Ett testamente ska tolkas med ledning av testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. Det inbördes testamentet kan fritt återkallas av var och en av testatorerna (till den del som angår dennes egna förordnande). Detta gäller även efter makens död, dvs. har makan inte genom inneha den avlidnes testamente förlorat rätten att återkalla sitt egna förordnande. Om efterlevande hustru efter mannens död ger en ändrad föreskrift om vad som ska ske med hennes kvarlåtenskap påverkar det inte giltigheten av vad mannen har bestämt avseende hans kvarlåtenskap. Den efterlevande makan kan dock inte ändra i testamentet hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Även om det finns ett testamente har giftorätten företräde framför testationsrätten, dvs. en gift person kan genom testamente endast förfoga över halva värdet av makarnas gemensamma egendom. Detta även om testator äger egendom till högre värde än sin make/maka. Om testator förordnat över hela sin egendom och det sedan visar sig att en del av den kommer tillfalla efterlevande make vid bodelningen kan testamentet bara verkställas fullt ut om efterlevande make begär att vardera make ska behålla sitt gemensamma gods (12 kap. 2 § ÄB).

2.2 Finns det inte testamente gäller följande:
I det fall det inte finns ett testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter kollar man om det finns några legala arvingar. Av vad som jag tolkar av frågan är de legala arvingarna i det aktuella fallet makans syskonbarn respektive din far som är bror till maken. Jag tolkar det som att det inte finns några övriga familjemedlemmar i samma arvsklass (2:a arvsklassen) vid livet, dvs. mor, far, syskon, halvsyskon. Syskonbarn tillhör också 2:a arvsklassen och dess arvsrätt träder in först om i det fall syskonen till den avlidna inte finns i livet (2 kap. 2 § ÄB).

Din far har rätt till efterarv efter sin bror när makan avlider. När det är på tal om efterarv måste man räkna ut andelen, dvs. den del av arvet som härrör från den först avlidna maken och som därmed din far har rätt till. Detta innebär exempelvis följande: Din fars bror efterlämnar egendom till ett värde av 100 000 kr som efterlevande maka kommer att ärva med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att makan har rätt att sälja ägorna om så önskas men kan inte testamentera bort det som innehas med fri förfoganderätt. Detta med anledning av att din far har rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Låt oss säga att dessa ägor till värdet av 100 000 kr utgör 1/3 av efterlevande makans totala egendom som makan fått från bodelningen samt arv efter den avlidna maken. När makan (hustrun) avlider har din far rätt till ett efterarv på 1/3 av makans totala egendom som då anses härröra från först avlidna maken (din fars bror). De övriga 2/3 av makans egendom som denna efterlämnar, dvs. kvarlåtenskaper ärver och fördelas mellan makans (hustruns) syskonbarn.

3. Slutsats:
Kom ihåg att kontrollera ifall det finns testamente eller inbördes testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter. I det fall det inte finns ett testamente efter maken fördelas kvarlåtenskaperna efter den legala arvsordningen. Om det inte finns fler bröstarvingar, mor eller far vid livet och syskon är avlidna träder syskonbarnen i syskonens ställe och ärver makans kvarlåtenskaper. Den andel som makan ärvt av sin make utgör den andel som din har rätt till som efterarv.

Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (373)
2019-09-20 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2019-09-19 Om min make får ett arv under skilsmässan, får jag hälften?
2019-09-18 Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?
2019-09-02 Ska den efterlevande makan vara med och dela på arvet?

Alla besvarade frågor (73019)