Hur får vi bort en dom om ringa narkotikabrott på grund av ADHD-medicin?

2019-08-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Min syster blev stoppad av polisen och drogtestad. Dömd till drograttfylla & ringa narkotikabrott pga THC och amfetamin. THC motsäger vi inte, men hon har recept på Elvanse som hon tar dagligen (dis-lexamfetamin) och det är därför hon har amfetamin i systemet. Hur framför vi detta till rättsväsendet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Att olovligen bruka narkotika är straffbart och innebär brottet ringa narkotikabrott. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader (1-2 § narkotikastrafflagen). Enligt praxis är straffet för ringa narkotikabrott genom bruk 30 dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika det rör sig om. För din syster innebär det därmed att straffet blir detsamma oavsett om hon döms för endast cannabis eller både cannabis och amfetamin. Straffet blir inte högre för att det rör sig om fler substanser och inte lägre för att det rör sig om färre.

Om frågan istället rör sig av principiell karaktär och inte om straffet finns det en möjlighet att överklaga domen mot henne. Om din syster blivit åtalad i domstol har det utfärdats en dom som kan överklagas. Överklagan ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från att domen meddelades (51 kap. 1 § Rättegångsbalken, RB). Om domen inte överklagas inom klagotiden vinner den laga kraft och kan inte längre överklagas.

Om din syster inte blivit åtalad utan godkänt ett strafföreläggande kan det dock bli svårare. Ett strafföreläggande innebär att den misstänkte kan erkänna brottet och betala böter. Strafföreläggande kan ersätta en rättegång vid mindre allvarliga brott. När man godkänner ett strafföreläggande, genom att erkänna och betala boten, gäller det som en dom som vunnit laga kraft (jfr 48 kap. 3 § RB). Då strafföreläggandet gäller som en dom som vunnit laga kraft är utgångspunkten att den inte kan överklagas. De enda möjligheterna det finns att överklaga strafföreläggandet är om det begåtts något fel vid själva behandlingen av strafföreläggandet. Sådan klagan ska ske inom ett år (jfr 59 kap. 6-7 § RB).

Om din syster godkänt ett strafföreläggande, alternativt om klagotiden för en dom gått ut, är enda alternativet att begära resning. Resning ska användas endast i undantagsfall och innebär att domstolen kan pröva målet igen, trots att det inte överklagats i rätt tid. Domstolen kan bevilja resning bland annat om en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet, om domaren eller åklagaren varit jävig, om ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet eller om det kommit fram ett nytt bevis som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts alt. åtalats för en mildare straffbestämmelse och det finns synnerliga skäl att pröva frågan på nytt (jfr 58 kap. 1 § RB). Som nämnts enligt ovan ska resning endast beviljas i undantagsfall och det är sannolikt inte aktuellt i din systers fall, bland annat då straffet hade blivit detsamma om hon dömts för endast cannabis som både cannabis och amfetamin.

Mitt råd är att överklaga domen om det finns klagotid kvar, för det fall att ni anser att det är principiellt fel att din syster dömts för bruk av amfetamin. Straffmässigt gör det dock ingen skillnad. Om ni väljer att överklaga domen är min rekommendation att ni vänder er till en advokat som har erfarenhet av brottmål. Tyvärr arbetar juristerna på Lawlines juristbyrå inte med brottmål.

Om något är oklart i svaret är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Du når mig på dennis.lavesson@lawline.se för ändamålet.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1017)
2020-05-25 Vilka uppgifter behöver jag lämna för att begära ut en tingsrättsdom?
2020-05-24 Vad gäller för återvinning av tredskodom?
2020-05-23 Kan en tvistemålsprocess vara ett hinder för att anmäla ett brott
2020-05-21 Varför prövas inte ett mål i Högsta domstolen?

Alla besvarade frågor (80235)