Hur får polisen agera vid misstanke om brott?

2020-12-12 i Förundersökning
FRÅGA
Hejfår en polisen anta att man är narkotika påverkad och skriva det i sin rapport och det visar sig sedan att vid provtagning inte finns några spår på narkotika i kroppen och om man känner sig kränkt av polisens påståenden som visar sig vara felaktiga kan man göra en kränkningsanmälan mot polisen då?Vid husrannsakan får polisen gå in i en bil som tillhör en släkting som har parkerat sin bil på den adressen och vederbörande som får husrannsakan har bilnyckeln på sig men inte färdats i fordonet vid tillfället?`vill ha en upprättelse av polisens aggeranden mot den som har fått husrannsakan hos sig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav för att misstänka någon för brott

Polisen har rätt och är skyldiga att inleda förundersökning, när det finns anledning att anta att brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Denna ribba är ganska låg, och det finns inga uttryckliga begränsningar kring vilka omständigheter som kan ligga till grund för polisens misstankar.

För att göra blod- eller urinprover gör polisen en så kallad kroppsbesiktning, om det finns anledning att anta att brott har begåtts som har fängelse i straffskalan. Då får kroppsbesiktning göras på en person som är skäligen misstänkt för brottet, i syfte att kontrollera om brott har begåtts (28 kap. 12§ rättegångsbalken). Detta är en misstankegrad över "anledning att anta" och kräver lite mer.

Justitieombudsmannen har uttalat att misstankegraden "anledning att anta" är väldigt låg, även misstankegraden "skäligen misstänkt", och det räcker att det är svaga, men rent objektiva misstankar om att brott begåtts. För att nämna några exempel på omständigheter som gör att polisen kan fatta misstanke om brott, kan det vara om de fått tips från andra att man sett någon med ett visst utseende sälja narkotika, om man uppträtt på ett visst sätt som gjort polisen misstänksamma, talförmåga, ögonkontakt, spaning eller liknande. Jag kan tyvärr inte i det enskilda fallet avgöra vad som gjort att polisen agerat i detta fall, eller om det var befogat. Men generellt så ska det inte mycket till för att polisen ska ha anledning att anta att brott har begåtts, och det är inte heller ovanligt att polisen inte uppger varför till den som de misstänker.

Får polisen göra husrannsakan i någon annans bil?

Polisen får göra en husrannsakan om det finns anledning för dem att anta att ett brott har begåtts, om brottet har fängelse i straffskalan. Då får husrannsakan ske i hus eller liknande, så som bil, för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller förvar för att utreda omständigheterna kring brottet (28 kap. 1§ första stycket rättegångsbalken). Beslutet om husrannsakan får endast ske om skälen för att göra husrannsakan väger tyngre än intrånget som husrannsakan innebär för den som är misstänkt (28 kap. 3a§ RB). Denna övervägning sker i varje enskilt fall utifrån de omständigheter som är relevanta i det fallet.

I en bil som inte tillhör den som är misstänkt, får husrannsakan utföras men bara om brottet har begåtts hos denne eller om det finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller att annan utredning om brottet kan framkomma (28 kap. 1§ 2st rättegångsbalken). Det kan då vara exempelvis om polisen har hittat nycklar eller annat som tyder på att bilen på adressen brukats i samband med misstanken eller liknande. Att det ska föreligga synnerlig anledning innebär att det ska finnas faktiska omständigheter som påtagligt visar att polisen med fog kan antas påträffa föremål som är till hjälp för brottets utredning. Det är en ganska hög ribba för att få göra husrannsakan i annans egendom än den misstänktes. Det kan ju vara så att polisen sett något under husrannsakan i huset, eller genom spaningsuppgifter, som gett dem starka indikationer på att den misstänkte förvarat droger i den bilen, eller liknande. Jag kan dock inte säga något om polisens skäl eller om det varit befogat i detta fall, då jag inte vet bakgrunden till deras ingripande.

Sammanfattningsvis

Det är svårt för mig att säga om polisen gjort rätt eller fel i denna situation, då det i princip bara är polisen som vet varför de agerat som de gjort. Generellt kan jag väl säga att det inte krävs så mycket för polisen att inleda förundersökning och misstänka någon för narkotikabrott, även om det måste vara grundat på något. Dock krävs det mer för polisen att göra husrannsakan och dessutom husrannsakan i någon annans än den misstänktes egendom. Misstänker ni att polisen har agerat fel, kan ni försöka kontakta polisen och be om skälen till varför detta skedde, även om det inte är säkert att de kan ge er den informationen på grund av sekretess. Annars kan ni göra en anmälan till Justitieombudsmannen, som ni kan läsa mer om på deras hemsida.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (522)
2021-04-13 Hur vet man om man blivit polisanmäld?
2021-04-13 Hur ser en komplettering av förundersökning ut?
2021-04-13 Vad gäller när 16-åring sätts i arresten?
2021-04-09 Vad innebär att man är friad respektive att man är oskyldig?

Alla besvarade frågor (91196)