Hur får man en offentlig försvarare?

2016-12-25 i Rättshjälp
FRÅGA
Hur ska man göra en ansökan om offentlig försvarare om man är misstänkt för brottet ofredande❓Finns särskild blankett❓Skall man redan i ansökan ange att man pga av allvarlig ohälsa inte kan sköta sitt eget försvar❓Krävs läkarintyg för detta❓Får man inte offentlig försvarare redan under förhören när man är delgiven misstanke om brott❓
SVAR

Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Den som hörs som skäligen misstänkt ska bli underrättad om sin rätt till offentlig försvarare, se 12 § förundersökningskungörelsen (1947:948). Från det att personen blivit delgiven skälig misstanke för brott kan denne när som helst vända sig till antingen förundersökningsledaren (oftast en åklagare men kan även vara en polis) eller till tingsrätten där målet är uppe för avgörande, om åtal väckts, för att begära en offentlig försvarare, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 21:4 2 st. Förundersökningsledaren har en skyldighet att vidarebefordra begäran till tingsrätten som fattar beslut om en offentlig försvarare ska utses eller inte, se RB 23:5. Den som är skäligen misstänkt behöver inte fylla i någon blankett utan begäran är formlös. Det räcker med att denne muntligen framställer sig begäran.

I RB 21:3a 1 st. anges huvudförutsättningarna för att rätten ska bevilja en begäran om offentlig försvarare. Om den misstänkte är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare utses. En offentlig försvarare ska också utses om brottet personen är misstänkt för har en straffskala där lägsta straffet är fängelse sex månader. Ofredande har en straffskala som börjar på böter, det är alltså inte säkert att rätten skulle bevilja en begäran om inte andra omständigheter talar för att en offentlig försvarare ska utses.

Andra omständigheter som talar för att en offentlig försvarare ska utses kan vara utredningens karaktär, om brottet troligtvis kommer leda till fängelsestraff trots att böter finns med i straffskalan eller om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör, se RB 21:3a 2 st. Är någon av dessa omständigheter uppfyllda har åklagaren en skyldighet att göra en begäran hos rätten om att en offentlig försvarare ska utses till den misstänkte, även om den misstänkte själv inte begärt en offentlig försvarare. Ibland kan den misstänktes behov tillgodoses tillräckligt genom att denne ges möjlighet till rådgivning enligt 4-5 §§ rättshjälpslagen (1996:1619).

Förundersökningen måste ha kommit så långt att den misstänkte blivit underrättad om skälig misstanke för brott för att det ska bli aktuellt att utse en offentlig försvarare. Anser åklagaren att något av förhållandena i RB 21:3 a 2 st. är uppfyllda kommer denne göra en framställning hos tingsrätten om att en offentlig försvarare ska utses även utan den misstänktes begäran, då får man en offentlig försvarare redan under förhören. Annars krävs som sagt att den misstänkte själv framställer en begäran hos åklagaren. Begäran har inga formkrav och den misstänkte kan som argument framföra sin allvarliga ohälsa som ett personligt förhållande som påkallar att begäran godkänns. Dock är detta inget krav och något läkarintyg krävs inte men det stärker såklart trovärdigheten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (67)
2020-11-28 Skäl att kontakta advokat vid ringa narkotikabrott?
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?

Alla besvarade frågor (86538)