Hur får jag vård för sjukdom som inte är erkänd i Sverige?

FRÅGA
Hur kan man gå tillväga om man har drabbats av en ovanlig sjukdom och svensk sjukvården hjälper inte mig? Vårdcentralen har inte kunskap om denna sjukdom. Jag har varit i kontakt med centrum för ovanliga sjukdomar och de vägrar hjälpa mig. Det finns forskning utomlands som kan hjälpa mig men även om jag får nån diagnos utomlands, denna diagnos kan inte accepteras här i Sverige för den inte finns i svensk databasen med alla sjukdomar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du redan vänt dig till den svenska sjukvården (såväl vårdcentral som centrum för ovanliga diagnoser), utan framgång.

Vård utomlands, betald av Sverige

Det finns i vissa fall möjlighet att erhålla sjukvård utomlands och få den betald i Sverige. Ett villkor för att du som patient ska ha rätt till ersättning för vård i annat land inom EES är att vården ges även i Sverige (jfr HFD 2017 ref. 63). Om det av riktlinjer framgår att behandlingen inte ges i Sverige saknas det som utgångspunkt rätt till ersättning. I de fall vården inte ges i Sverige får det göras en prövning om behandlingen kan anses motsvara den vård som patienten har rätt till i Sverige. Mot bakgrund av det fria vårdvalet ska bedömningen göras mot vårdutbudet i hela Sverige (Kammarrätten i Stockholm mål nr 7889-17).

I den bedömning som ska göras av huruvida behandlingen kan anses motsvara den vård som patienten har rätt till i Sverige bör utgångspunkten vara om den aktuella vården skulle ha bekostats enligt de regler som gäller för sjukvård i Sverige (jfr. RÅ 2004 ref. 41). En förutsättning för att det allmänna i Sverige ska bekosta vård för en patient är bl.a. att den ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen och prop. 2012/13:150 s. 50 ff).

Förhandstillstånd och förhandsbesked

Du kan för planerad vård utomlands söka förhandsbesked eller förhandstillstånd. Enklast är att välja att låta Försäkringskassan utreda vilket alternativ som är mest fördelaktigt för dig. Ett förhandstillstånd är ett intyg du tar med dig utomlands som gör att du betalar bara den patientavgift som gäller i vårdlandet. Ett förhandstillstånd kan vara aktuellt om väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp. Ett förhandstillstånd är mer fördelaktigt än förhandsbesked, då du inte behöver ligga ute med pengar; däremot svårare att få. Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Beskedet får du innan du åker, du betalar vården och ansöker sedan i efterhand om ersättning hos Försäkringskassan.

Ersättning i efterhand

Du kan välja att betala hela vårdkostnaden själv, utan att ha ett förhandsbesked. Du ansöker då om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan. Huvudregeln är att du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom vanlig patientavgift; om det beviljas.

Som mest kan du få ersättning motsvarande den kostnad ditt landsting haft om vården hade getts i Sverige. Om vården är dyrare i vårdlandet än vad den skulle varit för patientens hemlandsting betalar du mellanskillnaden själv.

Det finns dock en risk med att betala vårdkostnaden utan ett förhandsbesked, risken är att ersättning inte beviljas i efterhand.

Möjligheten att betala själv

Med reservationen för att jag inte vet vad du lider av för sjukdom och hur kostsam behandlingen är, finns möjligheten för dig att söka vård utomlands och betala för vården själv. Jag har full förståelse för om detta inte är ett alternativ, framförallt av ekonomiska skäl, men nämner det då det är en möjlighet.

Sammanfattning och råd

Om du lider av en sjukdom som inte är erkänd i Sverige är det tyvärr svårt att erhålla vård för den. Ett alternativ är att du söker vård utomlands och betalar för den själv, vilket jag har full förståelse för att kanske inte är möjligt.

Det jag rekommenderar dig att göra i första hand är att du kontaktar Försäkringskassan och ansöker om ett förhandstillstånd eller förhandsbesked, och att du är så noggrann som möjligt i din beskrivning av vad du lider av. Tyvärr är möjligheterna till framgång antagligen små (om sjukdomen inte är erkänd i Sverige), men jag är av uppfattningen att du ska pröva. Får du avslag från Försäkringskassan finns det möjlighet att överklaga beslutet, vilket en jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med. Ett alternativ är att du åker utomlands och söker vård, betalar samt vid hemkomst söker ersättning. Risken är dock att du inte får betalt.

Eftersom du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på onsdag den 17 april kl 9.00 för en uppföljning av svaret. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi en annan tid.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (195)
2020-02-15 Andningshjälp och personlig assistans enligt LSS
2020-02-13 Ersättning vid otillräcklig vård
2020-02-02 Möjlighet att vägra livsnödvändig vård
2020-01-26 Rätt att begära förstöring av journal

Alla besvarade frågor (77127)