Hur får jag ut min innestående lön?

Hejsan jag har jobbat i ett taxiföretag i 6 månader dock dom sista 2 månaderna så har inte arbetsgivaren inte betalat ut lön och när man ringer arbetsgivaren så svarar dom det kommer. Vad kan jag som anställd i företaget göra för att få tillbaka mina pengar som företaget är skyldig att betala.

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att gå igenom vad som gäller när arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid (eller alls). Jag kommer dels att förklara vilka rättigheter du har, dels hur du begär in lönen om arbetsgivaren inte vill betala. I slutet av svaret kommer jag att sammanfatta och ge dig råd i fallet. För att direkt få svar, mer kortfattat, kan du därmed scrolla längst ner och läsa under sammanfattning och råd.

Arbetsgivaren är skyldig att betala ut lönen i tid

Den lag som är tillämplig mellan dig och arbetsgivaren är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Både du och arbetsgivaren är skyldiga att uppfylla era skyldigheter enligt anställningsavtalet. Arbetsgivarens viktigaste skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön. Du har som arbetstagare rätt att få din lön på den avtalade tiden, om lönen inte betalas ut i tid kan du kräva dröjsmålsränta av arbetsgivaren.

Att inte betala ut lön kan ge dig rätt att sluta med omedelbar verkan

En arbetsgivare som inte betalar ut lön anses ha åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren i väsentlig mån. Arbetstagaren har då rätt att med omedelbar verkan frånträda (dvs. avsluta) anställningen (4 § tredje stycket LAS). Redan ett inte obetydligt dröjsmål med att betala ut lön anses både enligt lagens förarbeten och av praxis innebära att arbetsgivaren åsidosatt sina ålägganden i den mån att arbetstagaren har rätt att avsluta anställningen direkt (prop 1973:129 s. 241 och t.ex. AD 1976 nr 135).

Naturligtvis har det betydelse hur länge lönen har försenats och det finns inte någon exakt tidsgräns uttalad i lagen. En bedömning får snarare göras från fall till fall om dröjsmålet är så allvarligt att du har rätt att avsluta anställningen direkt. Att arbetsgivaren är någon dag försenad ger dig sannolikt inte en rätt att avsluta anställningen, i ditt fall har det enligt uppgift gått två månader. I ett sådant läge har du rätt att sluta anställningen direkt. Det framgår däremot inte riktigt av din fråga om du arbetar kvar på företaget eller ej, men jag är av uppfattningen att det är viktigt att du vet vilka rättigheter du har.

Du kan vända dig till kronofogden för att få betalt

För att få ut din lön kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få du ska få betalt för en penningskuld som är förfallen till betalning (2 §). Så är det i ditt fall; arbetsgivaren är skyldig dig pengar och utbetalningsdatum för lönen är passerat.

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor. Denna kostnad plus ytterligare kostnad för det arbete du behövt lägga ner kan du begära av din arbetsgivare samtidigt.

Om arbetsgivaren invänder kan tvisten prövas i domstol

Det som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till din arbetsgivare och följande kan hända:

1. Arbetsgivaren väljer att betala till dig.
2. Arbetsgivaren invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Arbetsgivaren hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att arbetsgivaren är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan låntagaren invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om arbetsgivaren betalar redan i första steget är problemet löst för dig och du har fått din innestående lön. Om det meddelas ett utslag och arbetsgivaren inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos din arbetsgivare. Det kan i vissa fall även finnas skäl att begära arbetsgivaren i konkurs.

Om arbetsgivaren invänder och ärendet avgörs i domstol så är det du som har bevisbördan för den innestående lönen. Bevisbördan innebär att det är du som måste visa att det finns ett avtal mellan er, hur stor den innestående lönen är och att utbetalningsdatumet passerats. Sådant bevis kan vara till exempel anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren, men även andra dokument (t.ex. e-post eller andra dokument mellan er).

Sammanfattning och råd

Den viktigaste skyldigheten en arbetsgivare har är att betala ut lön till sina anställda. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid ger det dig som arbetstagare rätt att sluta direkt (oavsett eventuell uppsägningstid). I ditt fall har arbetsgivaren inte betalt ut lön på två månader vilket ger dig rätt att sluta.

För att få in din lön kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande. Kronofogdemyndigheten kommer då att sända ett brev till din arbetsgivare som antingen kommer att betala dig, bestrida ärendet eller inte svara alls. Om arbetsgivaren betalar är problemet löst redan i det läget. Om inte arbetsgivaren bestrider kan Kronofogdemyndigheten meddela ett utslag och börja driva in skulden genom utmätning hos arbetsgivaren. I sista fall kan det behövas att fallet avgörs i domstol. Om det avgörs i domstol måste du bevisa att arbetsgivaren är skyldig dig lön och att utbetalningsdatum passerats. Sådant bevis kan vara t.ex. anställningsavtalet mellan er.

Mitt råd till dig är att om du är fackligt organiserad vänder du dig i första hand till ditt fackförbund för hjälp. Fackförbundet kan dels ge dig juridisk hjälp, men även utöva påtryckningar mot arbetsgivaren för att lönen ska utbetalas. Vill du inte arbeta kvar har du även en rätt att gå på dagen då arbetsgivaren under lång tid vägrat att betala ut lön till dig.

Är du inte fackligt organiserad är mitt råd om du inte får betalt av din arbetsgivare att du ansöker om ett betalningsföreläggande. På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du läsa närmre om hur du gör för att ansöka om ett sådant.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo