Hur får jag ut avtalad bonus från min arbetsgivare?

2020-04-01 i Övrigt
FRÅGA
Hej jag har en fråga om bonus. Jag blev vice vd för ett bolag i Malmö 2011. Då hade jag rätt till 2% bonus på nettoresultatet. Jag fick problem med ryggen 2014 och begärde avlastning. Då drog man in bonusen men jag fick ha kvar samma arbetsuppgifter. När jag åberopade mitt avtal tog min VD mitt avtal o lovade fixa till det. Det har Inte hänt trots påstötningar. Avtal vVD ej uppsagt. Totalt krav på bolaget 4,1 msek.Har gjort arbetsuppgifter enligt anställningsavtal vVD o varit registrerad På Bolagsverket. Vad gör jag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga utifrån det du skrivit blev du år 2011 vice VD för ett företag och utlovades en bonus om 2% av nettoresultatet. År 2014 fick du problem med ryggen och begärde avlastning. Din bonus drogs in men du fick behålla dina arbetsuppgifter. Som jag förstår det har du därefter åberopat ditt avtal vilket du har bonus enligt och din VD lovade att ordna det. Trots påstötningar har du inte erhållit någon bonus och du har nu ett krav om 4,1 miljoner i utebliven bonus på företaget. Du undrar nu hur du får del av den bonus du blivit utlovad men inte erhållit.

Utgångspunkten med avtal är att avtal ska hållas. Om du har ett avtal enligt vilket du ska få 2% av nettoresultatet gäller det. När det gäller preskription av fordringar som uppkommer i anställningsförhållanden har Arbetsdomstolen kommit fram till att sådana är underkastade de allmänna reglerna om preskription (jfr AD 2006 nr 81). Det kan därför has som utgångspunkt att såväl lönefordringar som bonus har en preskriptionstid om tio år från fordringens uppkomst (2 § preskriptionslagen). När det gäller sådant som är särreglerat med uttalad preskriptionstid kan den i vissa fall vara kortare, exempelvis har semesterlön och semesterersättning en preskriptionstid som kräver att det väcks talan inom två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lagen skulle fått den förmån begäran gäller (jfr 33 § semesterlagen). Då det inte finns särreglerat att bonus har kortare tid kan det tas som utgångspunkt att bonus är en fordran som har en preskriptionstid om tio år från när fordran uppkom och att den kan förlängas genom preskriptionsavbrott.

För att få ut den uteblivna bonusen bör du rikta dig med ett krav mot arbetsgivaren. Det kan vara en god idé att du skriftligen begär din bonus och att du hänvisar till det avtal ni undertecknat, enligt vilket du har rätt till bonus. Om arbetsgivaren trots begäran vägrar att betala ut bonusen är din utväg att vända dig till domstol med en fullgörelsetalan. Syftet med en fullgörelsetalan är att få en exekutionstitel så du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten med och genom tvång få motparten att fullgöra sin prestation (dvs. att betala ut bonusen). I regel är det den som påstår att något avtalats som har bevisbördan därom. Som bevismedel kan t.ex. ditt avtal om vice VD användas, av vilket det framgår att du har rätt till bonusen.

Om du behöver hjälp, dels med att skriva ett kravbrev till arbetsgivaren, dels med företräde i domstol, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Juristen kan gå igenom ditt avtal, som ombud skicka kravbrev och även inlämna en stämning till domstol om företaget vägrar betala dig.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, torsdagen den 2 april, klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?