Hur ett förfalskat testamente kan ogiltigförklaras

2017-04-18 i Testamente
FRÅGA
Någon i min familj påstår att pappas namn är förfalskad, två vittnen var närvarande och även mamma som också skrev på testamentet. Nu ska dom försöka få det ogiltigt. Hur går det till? Både mor och far har gått bort.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om testamenten

Bestämmelser om testamenten finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Hur ett testamente ska se ut kan du läsa om i 10 kap. ÄB. I 1 § står vilka formkrav som måste uppfyllas för att ett testamente ska vara giltigt.

Testamentet måste vara:

1) Skriftligt

2) Undertecknat av den person som har upprättat testamentet
3) Bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen

Testamentes ogiltighet

På vilka grunder ett testamente kan förklaras ogiltigt behandlas framförallt i 13 kap. Av 1 § framgår att ett testamente som inte uppfyller formkraven är ogiltigt. Detta innebär att om testamentet i ditt fall har varit föremål för förfalskning genom att någon annan än din pappa har skrivit under handlingen uppfylls inte formkraven och testamentet kan alltså ogiltigförklaras på den grunden.

För att testamente ska förklaras ogiltig måste någon angripa det. Det framgår dock inte i din fråga vem som vill få testamentet ogiltigförklarat. Denna omständighet har betydelse eftersom det avgör på vilket sätt personen kan angripa testamentet.

Klandertalan

Om personen i fråga är en arvinge efter din pappa kan han eller hon väcka en så kallad klandertalan, vilket innebär att han eller hon vid domstol väcker talan mot testamentstagaren och begär att testamentet ska förklaras ogiltigt (14 kap. 5 §). Talan måste väckas inom sex månader från det att arvingen delgivits testamentet, annars går denna rätt till talan förlorad.

Polisanmälan

Även andra personer än arvingar kan genom en polisanmälan angripa ett förfalskat testamente, då det kan vara fråga om ett brott. Det brott som kan bli aktuellt är framförallt urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94335)