Hur bestrider jag ett inkassokrav?

FRÅGA
Vi har renoverat ett badrum. vi har betalat fakturan, 108000 kr . Dessutom har vi betalat för klinkers, inventarier, armatur och en del extraarbete. (26966 kr)Nu hävdar företaget att de utfört mer extraarbete , 3966 kr, som vi menar ingår i offerten.Vi har upprepade gånger bett om möte för att gå igenom vad som är överenskommet men företaget varken svarar på detta eller föreslår ett möte.Nu har vi fått inkassokrav med ett krav på 12408 kr! (betalas senast 20210807)Vi har aldrig fått en faktura på detta belopp. Vid kontakt med inkassoföretaget skulle de kontakta företaget om detta. Inkassoföretaget återkom med beskedet "kravet kvarstår", inget mer.Hjälp vi vet inte vad vi ska ta oss till.
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Konsumentjänstlagen (KtjL) tilllämpas när en närindsikdare (ett företag) utför arbete på fast egendom på uppdrag av en konsument (en privatperson) (1 § KtjL). När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att KtjL är tillämpbar på er situation. KtjL är till stora delar tvingande, vilket innebär att företag inte får avtala bort lagen till nackdel för konsumenten (3 § KtjL).

Det är tyvärr svårt för mig att avgöra vem som "har rätt" och vad som är ett skäligt pris då jag saknar en del information om er situation. Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller vid utförande av tjänster i allmänhet och vilka rättigheter ni som konsumenter har enligt lagen. Längst ner i svaret hittar ni förslag på hur ni kan gå tillväga.

Extraarbete/tilläggsarbete vid utförandet av tjänster

Näringsidkare har en skyldighet att informera konsumenten om eventuella tilläggsarbeten och är dessutom skyldig att begära konsumentens anvisningar/instruktioner innan tilläggsarbetet utförts. Ett tilläggsarbete/extraarbete kan inte avse helt nya saker, utan det ska handla om behov av arbete som på grund av sitt samband med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta. Kan konsumenten inte kontaktas eller får näringsidkaren av annan orsak inte anvisningar/instruktioner av hen inom rimlig tid, får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om priset för detta är obetydligt eller om det är lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten, eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § KtjL).

Priset

I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt. Vad som är ett skäligt pris avgörs med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande. Pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället beaktas också, det vill säga vad som för tillfället anses vara skäliga priser för renovering i branschen. Har företaget lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § KtjL).

Näringsidkaren har rätt till pristillägg om hen har utfört tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse när avtalet träffades (38 § KtjL). Pristillägget beräknas på samma sätt som det vanliga priset (se stycket ovan).

Rätten till specificerad räkning

Eftersom ni skriver att företaget inte svarar på era frågor och att ni är oense om vad som ingick i offerten kan det vara bra om ni begär att få ut en så kallad specificerad räkning. Enligt KtjL är näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. (40 § KtjL).

Inkassokravet och fakturan

Konsumenter har en långtgående skyldighet att betala utfärdade fakturor. Även om konsumenten inte har fått fakturan kan konsumenten ha en skyldighet att betala den, förutsatt att företaget kan bevisa att det har skickat originalfakturan. Om konsumenten anser att originalfakturan var felaktig behöver konsument skriftligt bestrida fakturan hos företaget som har skickat originalfakturan.Om konsumenten inte betalar fakturan i tid kan företaget skicka fakturan till ett inkassoföretag. Om konsumenten inte betalar eller bestrider inkassokravet kan hen få en betalningsanmärkning. Om en konsument har fått en felaktig inkassokrav ska hen protestera mot det kravet hos inkassoföretaget. Ni kan läsa mer om fakturor och inkassokrav här: https://www.hallakonsument.se/konsumentratt/regler-for-fakturor-och-paminnelser/#:~:text=Fick%20du%20ingen%20faktura%3F,kan%20du%20protestera%20mot%20p%C3%A5minnelseavgiften.

Min rekommendation

För det första kan ni så snart som möjligt bestrida inkassokravet genom att kontakta inkassoföretaget och meddela att ni anser att inkassokravet är felaktigt. Kontakten bör ske skriftligt, exempelvis via mail och bör innehålla en förklaring om varför ni bestrider inkassokravet. Så länge ni bestrider kraven inom rätt tid kommer ni inte att få en betalningsanmärkning.

Som argument mot kravet kan ni exempelvis argumentera för att företaget har agerat mot konsumenttjänstlagen (om ni anser att företaget har gjort det). Exempelvis kan ni argumentera att priset inte är skäligt eller att ni inte vill betala för tilläggsarbetet/extraarbetet då det inte skett i enlighet med lagen eller avtalet. Då jag inte vet anledningen till varför ni har fått fakturan är det tyvärr svårt för mig att säga hur ni ska argumentera, men förhoppningsvis kan informationen ovan ge er lite inspiration till hur ni kan formulera ert bestridande.

Om inkassoföretaget anser att ni är skyldiga att betala fakturan kommer företaget eventuellt att vända sig till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Betalningsföreläggande är något ni också kan bestrida, men i sådana fall finns en risk att företaget ansöker om stämning hos tingsrätten. Om ni förlorar i tingsrätten kan ni behöva betala fakturan och dessutom motpartens rättegångskostnader, vilket är något att beakta innan ni bestrider betalningskravet. Dock är det inte alls säkert att företaget vänder sig till domstol då ansökan kostar pengar och företaget måste i sådana fall kunna bevisa att de har rätt till att få betalt.

Ni kan också göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga och att situationen löser sig! Om det är något mer ni undrar över är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga. Om ni vill ha fortsatt vägledning i processen kan ni boka en tid med en av våra skickliga jurister här:https://lawline.se/boka. Lawline erbjuder också produkter till fast pris :https://lawline.se/fixed_price.

Med vänliga hälsningar,

Elin Andrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?