Hur återvinns gåvor till närstående?

Hej, mina frågor gäller personlig konkurs.

Om en gäldenär väljer att ge bort delar av sina tillgångar via gåva innan konkursen utreds, till närstående i form av en kapitalförsäkring, sätts närstående för någon juridisk risk gällande ond tro med hänvisning till återvinning av gåva vid personlig konkurs? Som jag förstått det så kommer transaktioner från gäldenär att utredas bakåt i tiden, för att undersöka eventuella dodla tillgångar, denna gåva kan då komma att återvinnas.

Vad kan hända om gäldenär får fullmakt för denna kapitalförsäkring för att exempelvis dagligen kunna handla fonder/aktier?

Om exempelvis gåvan avser en kapitalförsäkring med ett värde om 100 000 kr som placeras i fonder. Om denna skulle tappa i värde pga kursutvecklingen, hur beräknas värdet av gåvan vid en eventuell återvinning till gäldenär? Blir kravet då fortfarande 100 000 kr, eller ser man kapitalförsäkringen i sig som gåvan, oavsett beloppet? Med andra ord, kan den närstående bli betalningsskyldig om försäkringen har tappat i värde?

Huvudfrågan är ifall den närstående utsätts för någon juridisk risk genom att ta emot denna gåva i ond tro?

Väldigt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

När en naturlig eller juridisk person går i konkurs är konkurslagen (KL) tillämplig.

Den som går i konkurs (gäldenären) har inte råd att betala de skulder hen har. För att återbetala skulderna behöver man lösgöra pengar från annat håll. Ett sätt att återbetala skulderna är genom att återkräva gåvor, köp eller andra avtal som bidrog till att personen gick i konkurs.

Tre år gamla gåvor kan återvinnas

Bara gåvor före fristdagen räknas med (4 kap. 6 § första stycket andra meningen KL). Fristdagen är den dag domstolen får in en ansökan om konkurs (4 kap. 2 § första stycket) De gåvor som gäldenären har gett till andra sex månader före fristdagen ska ges åter. Din fråga gäller dock närstående; då räknar man tre år bak i tiden (4 kap. 6 § första stycket KL). Närstående till en fysisk person räknas som:

den som är gift med gäldenären ellerär syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären ellerär besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led ellerså att den ene är gift med den andres syskon samtden som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära. (4 kap. 3 § första stycket KL).

Gåvogivaren måste ha haft otillräckliga tillgångar

För närstående kräver lagen insufficiens för att kunna återvinna gåvan. Insufficiens innebär att gäldenären inte har utmätbar egendom som motsvarade de skulder hen har. Sufficiens innebär att gäldenären har utmätbar egendom som motsvarar de skulder han har. Utmätbar egendom är t. ex. pengar, lön eller bilar, som Kronofogden har beslutat om att använda för att betala en skuld gäldenären har. Detta blir alltså avgörande för att svara på din fråga.

Närstående förväntas vara i ond tro

Lagregeln om gåvor säger inget om ond tro. För att hitta vägledning kan man se till den allmänna regeln om illojala transaktioner (4 kap. 5 § andra stycket KL). Den säger att närstående förväntas vara i ond tro, dvs. medveten om att gäldenären befann sig i ekonomisk knipa. Den presumtionen kan dock brytas, om det görs sannolikt att den närstående inte visste om den finansiella situationen. Här kan det ha betydelse om vilken sorts närstående det rör sig om i det enskilda fallet.

Aktierna ska återbördas med värdeökning- eller minskning

När domstolen ska behandla en konkursansökan utser den en konkursförvaltare företräder det s.k. konkursboet. Konkursboet tar hand om gäldenärens egendom under konkursprocessen. Konkursboet klargör vilka tillgångar som finns för att betala skulder. Ett rättsfall (NJA 2010 s. 709) klargjorde hur domstolen ska värdesätta egendom. Rättsfallet handlade passande nog om aktier.

Huvudregeln om återbördande av egendom är att den ska återges in natura, alltså i dess naturliga form. Aktierna behöver alltså inte omvandlas till pengar. Aktier klassas som s.k. fungibel egendom, alltså sådan egendom som inte är totalt unik. För sådan egendom gäller att man inte måste ge tillbaka exakt samma, men likvärdig sådan. Alltså ska likvärdiga fonder ges tillbaka.

Högsta domstolen kom fram till att värdet på egendomen, t. ex. aktierna, ska bestämmas efter dagen för avgörande om återvinning. Värdeökning respektive värdeminskning kommer alltså konkursboet till godo.

Ett undantag finns om gäldenären har förfogat över aktierna och påverkat fondernas värde negativt vad angår aktiebolaget. Då klassas gäldenärens handlande som en otillbörlig åtgärd (4 kap. 5 § KL). Egendomen ska då återges med värdet från före återvinningsdomen eftersom aktierna inte längre anses likvärdiga. Då kan det bli aktuellt att återbetala kapitalförsäkringen med värdet på 100 000 kr.

Närstående ska ge kapitalförsäkringen åter

Om gäldenären får fullmakt och handlar med aktierna kan hen anses disponera över dem. För att de ska kunna återvinnas till 100 000 kr enligt undantaget måste gäldenären medvetet ha minskat värdet på dem. Genom att handla med aktierna kan gäldenären eventuellt ha medvetet minskat värdet på dem, t.ex. genom att köpa aktier hos bolag med en tydligt nedåtgående tendens under svåra ekonomiska tider. Då har gäldenären agerat illojalt. Vad som händer i ditt specifika fall blir avgörande.

Om gäldenären har agerat illojalt ska kapitalförsäkringens ursprungliga värde om 100 000 kr återges till konkursboet av den närstående. Att upprätta en fullmakt är en risk mellan närstående och gäldenären. Huruvida gäldenärens handlande gör fullmakten giltig beror på vad som står i fullmakten. I mitt svar utgår jag från att den inte innehåller några begränsningar förutom dem du angav. Så länge gäldenärens aktiehandlande följer fullmakten och den närståendes anvisningar har gäldenären agerat korrekt och behöver inte själv återgälda. Det omvända gäller om gäldenären inte har följt anvisningarna.

Sammanfattning

Tre år gamla gåvor till närstående kan återvinnas till konkursboendet. Det krävs att gåvan bidrog ensamt eller tillsammans med andra omständigheter till att gäldenären går i konkurs. Den närstående förutsätts vara i ond tro om gäldenärens ekonomiska situation vid gåva. Värdet på gåvan beräknas i regel enligt dagen för återvinningsdomen. Undantaget gäller om gäldenären har disponerat över den och illojalt minskat dess värde. Så kan det vara om gäldenären har fått en fullmakt att handla aktier för kapitalförsäkringen. I så fall ska originalpriset betalas åter. Eftersom gåvan finns hos närstående ska närstående återbörda gåvan till konkursboet. Därefter återvinns gåvan. Alltså, närstående som tar emot gåva i ond tro står risken att behöva betala tillbaka den och eventuellt mer. Om aktierna ökar i värde går värdeökningen också till konkursboet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!


Vänligen

Caroline HalfvarsonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”