FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/09/2020

Hur ändrar vi taxeringskod för fastighet?

Hi - I write in English for clarity.

We are considering buying a disused lanthandel which is classified with taxerings cod 325 - hyreshus, hyrehus huvudskligen lokaler." It has a bathroom, kitchen and private rooms as well as a shop local. We wish to use this as a summer house. Do we need to make any application to change the use? Do we need to make a bygglov application?

Vi överväger att köpa en nedlagd lanthandel som klassificeras med taxerings kod 325 - "hyreshus huvudskligen lokaler". Den har ett badrum, kök och privata rum samt en lokal. Vi vill använda detta som ett sommarhus. Behöver vi göra någon ansökan för detta? Behöver vi göra en bygglov-anskökan eller ansöker om att ändra taxerings kod? Kan det kommer någon hinder i denna process?

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hi and thank you for contacting Lawline with your question!

As I understand it, you understand the Swedish language, why I will answer your question in Swedish. In the event that something is unclear, you are welcome to send me an e-mail. Contact information is found in the end of the answer.

Utredning

Att fastigheten är taxerad som hyreshusenhet (typkod 325) innebär att ni kan påverkas i möjligheten till ROT-avdrag, att det inte finns möjlighet till uppskov på reavinstskatt m.m.

Typkoden kan ändras om byggnadens användning ändras

Taxeringskoden fastställs av Skatteverket vid fastighetstaxeringen. Du kan inte själv välja typkod för din fastighet, men om du anser att typkoden är felaktig kan du begära omprövning. Då gör Skatteverket en ny bedömning. Skatteverket kan däremot ändra fastighetens typkod om fastigheten har förändrats genom till exempel nybildning, ombildning, nybyggnation eller om byggnadens användning ändras.

Det kan krävas bygglov för ändrad användning

Som jag förstår det är den fastighet ni är intresserade av taxerad som "hyreshusenhet, lokal" med typkod 325. I ert fall har ni för avsikt att nytta fastigheten på ett annat sätt än vad ändamålet är för tillfället. Ett ändrat användningssätt (ändrad användning) är en form av ändring som framgår av plan- och bygglagen (PBL). Det krävs bygglov för en annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare. Detta krav på bygglov gäller för alla typer av befintliga byggnader, även för ekonomibyggnader och oavsett var de är placerade (9 kap. 2 § PBL). Bygglov krävs även om det inte görs några inredningsåtgärder (jfr prop. 1985/86:1 s. 677). I första hand är det byggnadens senaste faktiska användning som är avgörande för om bygglov behövs. Det kan vara både en pågående användning eller den senast kända användningen. Det har ingen betydelse för bedömningen av lovplikten om denna användning saknar bygglov. I andra hand är det den användning som byggnaden senast har fått bygglov för som avgör. Men det gäller enbart om en byggnad eller en del av en byggnad har anpassats för ett ändamål men inte har börjat användas för det ändamålet. I sådana fall får ändamålet i det lämnade bygglovet vara avgörande i bedömningen om bygglov behövs (jfr prop. 2009/10:170 sid. 467).

Att ändra användningssätt i hela eller delar av en byggnad kräver bygglov först om det nya ändamålet är ett väsentligen annat än det pågående, det senast kända eller det som det senast har beviljats bygglov för. Att börja använda ett fritidshus till helårsbostad är en ändring av byggnadens ändamål men inte en ändring till ett väsentligen annat ändamål. Det kan många gånger vara uppenbart att ett nytt ändamål är något helt annat än det tidigare och därmed ett väsentligen annat ändamål. I vissa fall krävs dock en bedömning om det är ett väsentligen annat ändamål och vid en sådan bedömning kan vägledning hämtas från praxis.

Huruvida det krävs bygglov för ändrad användning av den fastighet ni är intresserade av går tyvärr inte att ge ett helt klart besked om. Enligt praxis krävs det inte bygglov för att använda ett fritidshus som permanentbostad (jfr RÅ 1965 K 34). Inte heller var en ändring av en carport med förråd till ett bostadsutrymme och varmförråd bygglovspliktigt (MÖD 2015-03-18, mål nr P 9086-14). Det kan å min mening argumenteras för att det krävs ett bygglov för ändrad användning och att det kan ställas krav på t.ex. ventilation m.m.

Min rekommendation är att ni till att börja hör av er till tillståndsmyndigheten i kommunen (dvs. där bygglov söks, byggnadsnämnden). Nämnden bör kunna ge närmre besked om huruvida den anser att det krävs bygglov för ändrad användning. För det fall att bygglov krävs och medges, kan ni därefter begära en ändring av typkoden av Skatteverket (se inledningen av svaret).

För det fall att ni önskar en djupare utredning kan givetvis en av våra jurister vara behjälpliga. Detsamma gäller om ni får avslag på bygglov eller tycker annorlunda än byggnadsnämnden. Min rekommendation är dock att ni första hand vänder er till byggnadsnämnden. Önskar ni hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”