Får jag flytta en väg som är belastad av ett servitut?

2019-08-31 i Servitut
FRÅGA
Kan jag flytta vägen som har servitut så grannen fortfarande kan använda vägen som han har servitut men jag vill flytta vägen. De får inte en sämre väg, men vi får lite av vår fastighet tillbaka.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör alltså huruvida du kan ändra i ett befintligt servitut. Inledningsvis kan nämnas att din fastighet i lagtext kallas för den tjänande fastigheten, medan fastigheten som kan nyttja servitutet på den andra fastigheten kallas för härskande fastighet. Jag utgår i mitt svar från att det rör sig om ett avtalsservitut och inte ett officialservitut, som tillkommer genom ett myndighetsbeslut som bl.a. regleras av fastighetsbildningslagen (FBL). Avtalsservitut regleras i 14 kap. jordabalken (JB).

Vad följer av avtalet?
Själva servitutet är knutet till fastigheten och inte till dig som fastighetsägare (14:3 JB). Ett avtalsservitut skrivs däremot mellan er som fastighetsägare i syfte att låta den härskande fastighetens ägare använda den tjänande fastigheten på ett sätt som uppges i servitutet, som i detta fall en väg. Som utgångspunkt gäller servitutet "för alltid", om inte annat avtalas.

Ett avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret, vilket gör det lättare för utomstående att tolka servitutet och därmed också syftet med att låta den härskande fastighetens ägare använda vägen; det är dock inget krav enligt jordabalkens bestämmelser. Ett avtalsservitut ska (även om det inte registrerats i fastighetsregistret) formuleras skriftligen för att vara gällande (14:5 JB). Ni bör se efter vad som står i avtalet; finns det ingen uttrycklig poäng med att vägen går just på den plats den är belägen nu, är det troligt att det inte skulle strida mot vad som avtalats mellan er och du bör kunna flytta på densamma.

Du kan bli ekonomiskt ansvarig om du åsidosätter en skyldighet enligt servitutet
Tänk däremot på att det kan vara en betungande omständighet för dig om vägen blir obrukbar under en period, vilket kan leda till att du måste ersätta den andre ägaren för skadan som uppstått för denne (14:7–8 JB). Observera också att servitutet avser ett officialservitut, så måste en fastighetsreglering till för att servitutet ska kunna ändras enligt fastighetsbildningslagen.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll