Hund vådaskjuten av underårig

FRÅGA
En minderårig provskjuter ett gevär i skogen och träffar min hund när vi är på promenad. Jag kör hunden till djursjukhuset och min hund klarade sig efter ett par operationer men det blev en dyr historia. Kan jag få ersättning av den minderårige?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd för veterinärskostnader
Den typ av skadestånd som kan vara aktuell i ditt fall regleras i skadeståndslagen (1972:207) (SkL). Enligt 2 kap. 1 § SkL (här) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar en personskada eller sakskada ersätta skadan. Den som har vådaskjutit en hund torde i de allra flesta fall åtminstone ha varit oaktsam. En hund är att betrakta som egendom och ersätts därför som en sakskada.

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar enligt 5 kap. 7 § SkL (här) bl.a. sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Veterinärkostnader kan i sammanhanget betraktas som en reparationskostnad. Normalt sett behöver inte den skadeståndsskyldige ersätta en reparationskostnad som överstiger sakens värde (i det här fallet hundens marknadsvärde), men när det gäller sällskapsdjur har högsta domstolen ansett att en högre reparationskostnad ska kunna godtas. Det är alltså sannolikt att veterinärkostnaderna omfattas av skadeståndet.

För att ett skadeståndsansvar ska föreligga krävs emellertid också att det föreligger ett orsakssamband mellan skadan och skadevållarens agerande, samt att skadan inte är helt orealistisk eller oförutsägbar. Man brukar säga att skadan ska ligga "i farans riktning". Utan att känna till omständigheterna kring olyckan är det omöjligt att avgöra säkert om så är fallet, men när någon avlossar ett skott utan att veta vad som befinner sig i skottriktningen, torde det i regel anses ligga i farans riktning att någon eller något kan riskera att skadas. Det är alltså sannolikt att den som sköt är skadeståndsskyldig.

Underårig skadevållare
Att skadevållaren är underårig befriar inte honom eller henne från ansvar; även underåriga kan bli skadeståndsskyldiga. Enligt 2 kap. 4 § SkL (här) ska dock en underårig endast ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vad som är skäligt beror bland annat på den underåriges ålder och utveckling, hans eller hennes ekonomiska förhållanden och handlingens beskaffenhet. Skadeståndet kan alltså jämkas på denna grund. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.

Under vissa omständigheter kan även den underåriges föräldrar vara skyldiga att ersätta sakskada som den underårige orsakat. Detta regleras i 3 kap. 5 § SkL (här). Ett sådant ansvar föreligger dock endast när skadan har orsakats genom brott. Ett exempel på detta skulle vara om barnet skjutit hunden uppsåtligen, vilket vore att betrakta som djurplågeri. Om det var en ren olyckshändelse, har däremot inte något brott begåtts. I så fall har föräldrarna inget skadeståndsansvar.

Jämkning av skadestånd
Till sist bör jag nämna att skadeståndet även kan jämkas enligt bestämmelsen i 6 kap. 2 § SkL (här). Enligt denna regel ska ett skadestånd som är oskäligt betungande med hänsyn till skadevållarens ekonomiska förhållanden jämkas efter vad som är skäligt. Man gör alltså en intresseavvägning och väger den skadelidandes intresse av att få betalt mot skadevållarens betalningsförmåga. Denna bestämmelse fungerar som en säkerhetsventil för att den som vållat skadan inte ska drabbas av en orimligt hög betalningsskyldighet. Huruvida denna bestämmelse är tillämplig i ditt fall beror helt på hur höga veterinärskostnaderna är och hur den underåriges ekonomiska förhållanden ser ut.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att den underårige mycket väl kan vara skyldig att ersätta veterinärskostnaderna. Skulle skadan anses ha vållats genom brott, så kan även föräldrarna bli betalningsskyldiga. Skadeståndet kan dock jämkas, dels med hänsyn till den underåriges ålder och utveckling och dels med hänsyn till om skadeståndet är oskäligt betungande med hänsyn till den underåriges ekonomiska förhållanden. Om det är skäligt, kan skadeståndet till och med jämkas till noll.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?