Hot om att "det ska gå illa för dig"

FRÅGA
Får en annan person . Hota mej att det ska gå illa för mej?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett hot kan klassas som olaga hot enligt 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan dömas för brottet. Med andra ord krävs det att någon på ett brottsligt sätt hotar någon annan och att det är allvarligt menat. Straffet för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år.

Alla typer av hot räknas dock inte som olaga hot, utan det finns alltså vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att hotet ska anses vara så allvarligt att det räknas som olaga hot. Som nämnt ovan görs en bedömning av om den som hotade gjorde det för att framkalla allvarlig rädsla hos någon annan. Brottet kan nämligen begås utan att den som blir hotad blir rädd, så länge det var ägnat att framkalla rädsla. Hotet måste även uppnå en viss styrka, om det framstår som helt lindrigt klassas det inte som olaga hot.

Sammanfattningsvis kan ett hot vara straffbart om det uppfyller rekvisiten för olaga hot, men alla hot är inte så pass allvarliga att de räknas som det. Jag kan inte på rak arm garantera huruvida just det hot du beskriver är brottsligt eller inte, men för att det ska räknas som olaga hot måste det uppfylla rekvisiten i 4 kap. 5 § BrB.

Jag hoppas att jag kunde besvara din fråga.

Vänligen,

Nora Tengnér.

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84188)