FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/04/2018

Hets mot folkgrupp kontra yttrandefrihet

Hej!

På vilket/ vilka sätt blir det problematiskt att hets mot folkgrupp inskränker yttrandefriheten? Kan det vara så att hets mot folkgrupp hämmar den öppna debatten i det svenska samhället? Vilka diskussioner kring detta förs?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som du säkert förstår är din fråga i hög grad rättspolitisk och saknar därför ett "rätt" svar. Man skulle utan problem kunna skriva en avhandling om ämnet, men jag ska mer kortfattat redogöra för min syn på saken nedan.

Hets mot folkgrupp såsom lagen ser ut idag

Som du konstaterar i din fråga innebär bestämmelsen om hets mot folkgrupp (som du återfinner i 16 kap. 8 § brottsbalken) en inskränkning av yttrandefriheten. Yttrandefriheten återfinns såväl i grundlag (yttrandefrihetsgrundlagen, YGL) som i europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

När en rättighet inskränks genom lag ska som regel bland annat en proportionalitetsbedömning göras. Detta illustreras bland annat av artikel 10 st. 2 EKMR där frågan om inskränkningar i yttrandefriheten ska hanteras. Där framgår att yttrandefriheten får inskränkas genom lag om det bedöms "i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet." Enligt min uppfattning faller hets mot folkgrupp under kategorin "förebyggande av brott" eftersom det är en brottslig gärning. Detta är helt enkelt ett uttryck för att det anses acceptabelt, och rentav nödvändigt, att inskränka även grundläggande rättigheter i vissa fall. Enligt EKMR måste det dock anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle; alltså måste ingreppet stå i proportion till det intresse man avser att skydda.

Tänkbara regleringar av hets mot folkgrupp

Frågan om kriminaliseringen av hets mot folkgrupp kan anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, liksom frågan om reglingen står i proportion till inskränkningen i yttrandefriheten, kan förstås diskuteras. Nedan redogör jag, grovt tillyxat, för vad jag uppfattar som de tre grundläggande synsätten som kan tänkas.

1.Hets mot folkgrupp borde inte vara ett brott eftersom det är ett alltför långtgående ingrepp i individens yttrandefrihet. Att i ett meddelande som spritts till allmänheten och nått flera mottagare hota eller uttrycka missaktning för en generell grupp av människor kan inte anses vara tillräckligt allvarligt för att motivera en så omfattande inskränkning i yttrandefriheten. Kritik kan ofta innebära ett uttryck för missaktning, och att göra det straffbart att kritisera ett litet antal handplockade grupper är oacceptabelt. Ingen enskild individ skadas av sådana uttalanden. Särskilt med hänsyn till svårigheten med lagföring, särskilt när det gäller kommunikation via internet, är det även en ineffektiv reglering som enbart tjänar till att undergräva förtroendet för strafflagstiftningen
2.Det är motiverat att ha en reglering om hets mot folkgrupp i och för sig, men den nu gällande regleringen är alltför långtgående. Att uttrycka missaktning för en grupp borde inte vara ett brott utan skyddas inom yttrandefrihetens ram. Att däremot hota en grupp bör möjligen vara brottsligt. Det borde i alla fall vara brottsligt att enligt ordets språkliga betydelse "hetsa" mot en grupp, alltså att direkt eller indirekt uppmana till kriminella handlingar mot människor som tillhör gruppen.
3.Det är nödvändigt att ha en reglering om hets mot folkgrupp. Detta främjar i själva verket yttrandefriheten eftersom hot och uttryck för missaktning riskerar att göra det offentliga samtalet ociviliserat och ta fokus från sakfrågor. Dessutom måste de individer vars grupper kan utsättas få det skydd regleringen ger. Att uttrycka missaktning för en grupp kan inte tolereras eftersom det är en kränkning mot den enskilde och riskerar att splittra olika grupper i samhället.

Avslutning
Som du säkert märker kan man säga mycket om ämnet. Gällande din fråga om de diskussioner som förs är min uppfattning, som enbart bygger på min egen erfarenhet, att frågan visserligen är förhållandevis omdiskuterad men långt ifrån ett hett ämne politiskt. Jag har inte uppfattat det som att någon egentlig långtgående diskussion om att ta bort eller ändra regleringen ägt rum bland riksdagspartierna; jag kan dock missta mig.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”