Hemlig avlyssning vs. hemlig övervakning

Hej!

Jag arbetar med research kring olika tvångsmedel som rättsväsendet man använda sig av för att bekämpa brott. De former jag tittar på är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK), hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK), hemlig rumsavlyssning (buggning), hemlig kameraövervakning och brevkontroll.

Min fråga gäller skillnaden mellan HAK och HÖK? Jag har läst mig till att HAK innebär att meddelanden avlyssnas, medan HÖK innebär att uppgifter hämtas in om vilka meddelanden som har befordrats från en viss adress. Men vad innebär det mer konkret? Känner mig osäker.

Mvh

Petter

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation återfinns i 27:18 rättegångsbalken. Det innebär att den som begär avlyssningen kommer att få lyssna av hela meddelandet, t.ex. får avlyssnaren veta precis vad som sägs över ett telefonsamtal.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation återfinns i 27:19 rättegångsbalken. Det innebär att övervakningen avser uppgifter om meddelandet. Dessa uppgifter kan röra frågan från vilket telefonnummer som ett telefonsamtal kommer ifrån, vid vilken tidpunkt som överföringen (telefonsamtalet) äger rum, längden på samtalet och uppgifter om lokaliseringen för kommunikationsutrustningen (t.ex. var en mobiltelefon befinner sig). Enligt paragrafen är det även möjligt att hindra samtal.

Tillstånd för hemlig avlyssning eller hemlig övervakning ska i princip beslutas av rätten på ansökan av åklagare, enligt 27:21 rättegångsbalken. Endast om det kan befaras en fördröjning av väsentlig betydelse att inhämta rätten beslut, så får åklagare fatta beslutet på egen hand, se 27:21a rättegångsbalken.

Hemlig avlyssning eller hemlig övervakning får enligt 27:20 rättegångsbalken i princip bara ske när det finns någon som är skäligen misstänkt för ett brott och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen.

Hemlig avlyssning anses vara mer ingripande och integritetskränkande än hemlig övervakning, vilket innebär att det ställs högre krav i 27:18 rättegångsbalken, t.ex. att det ska vara fråga om ett brott som det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år för (jfr. sex månader i 27:19 rättegångsbalken). Ett tillstånd till hemlig avlyssning innebär också en rätt till hemlig övervakning, men inte tvärtom.

Med vänliga hälsningar

Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo