Hej, jag anmälde min pappa för att han misshandla mig, och nu dricker min mamma igen under denna period, kan socialen eller något sånt ta ifrån mig och min bror från min mamma? min mamma säger så.

2019-09-30 i Myndigheter
FRÅGA
Hej, jag anmälde min pappa för att han misshandla mig, och nu dricker min mamma igen under denna period, kan socialen eller något sånt ta ifrån mig och min bror från min mamma? min mamma säger så.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad socialtjänsten har för ansvar och när tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bli aktuell. Därefter kommer jag att gå igenom vad som gäller i ditt fall och ge råd om vad du kan göra nu.

Vad har socialtjänsten för ansvar?

Socialtjänsten ansvarar för de som bor i kommunen, och har ett särskilt ansvar för vissa grupper. En av dessa grupper är barn och unga, se 5 kap. 1 § Socialtjänstlag (här). Huvudregeln är att socialtjänstens insatser ska vara frivilliga. Det innebär att om barn och unga riskerar att fara illa är utgångspunkten att det ska ske frivilliga vårdinsatser i enlighet med Socialtjänstlagen, och att insatserna ska ske med samtycke av den unge och vårdnadshavaren, se 1 § st 1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (i fortsättningen förkortad LVU) (här). Om ett barn eller ungdom riskerar att fara illa och samtycke inte kan nås har socialtjänsten i vissa situationer möjlighet att ingripa med tvång för att bereda den unge vård. LVU reglerar under vilka omständigheter barn och unga kan omhändertas med tvång.

Vissa yrkeskategorier och myndigheter, exempelvis polisen, är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa, se 14 kap 1 § Socialtjänstlag (här).

När kan tvångsvård enligt LVU komma ifråga?

För att vård enligt LVU ska vara aktuellt måste flera kriterier vara uppfyllda. För det första ska det föreligga ett vårdbehov på grund av någon av situationerna i 2 § (här) eller 3 § LVU (här). I det här fallet gör jag bedömningen att enbart 2 § LVU kan vara aktuell.

I 2 § LVU (här) framgår att vård enligt LVU ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. 2 § LVU reglerar miljöfallen, vilket innebär att det är rekvisit som rör den unges hemförhållanden. Det är krav på att det ska finnas ett i lagen angivet missförhållande, och även krav på att detta missförhållande ska utgöra en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas. Enbart personer under 18 år kan beredas vård med stöd av 2 § LVU, se 1 § st 2 LVU (här).

Om det dessutom kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke från vårdnadshavare eller från den unge själv när han eller hon fyllt 15 år, blir vård enligt LVU aktuellt, se 1 § st 2 LVU (här).

Vad gäller i ditt fall?

Om din pappa har misshandlat dig och din mamma dricker för mycket alkohol kan det vara ett missförhållande i hemmiljön. Nu framgår det inte hur gamla du och din bror är, men som jag har skrivit kan enbart unga under 18 år omhändertas på grund av brister i hemmiljön. För att omhändertagande enligt LVU ska komma ifråga krävs dessutom att missförhållandet i hemmet riskerar att skada den unges hälsa och utveckling samt att det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke. Om den unge har fyllt 15 år har han eller hon dessutom rätt att själv föra talan i LVU-mål.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Om du har problem hemma, vilket frågan tyder på, rekommenderar jag att du pratar med någon vuxen du känner förtroende för. Om du går i skolan kan du exempelvis prata med någon lärare eller med skolkuratorn.

Vänligen,


Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?