Hävningsrätt enligt konsumentköplagen

Hej. Har just köpt en begagnad Porsche från en auktoriserad Porsche återförsäljare. Efter köpet upptäckte jag att bilens förre ägare, som köpt bilen från samma handlare, bara haft bilen i två månader och sedan återlämnat den pga allvarliga fel som inte handlaren lyckades åtgärda på flera månader. Jag talade med förre ägaren som beskrev turerna. Bl.a. Har motorn lyfts ur flera ggr och särskild expertis tillkallats från annat håll i landet. Nu har jag upptäckt att bilen troligen fortfarande har samma fel( ett särskilt missljud) dvs att man i slutänden inte lyckats åtgärda felet men trots det nu 5 mån senare säljer bilen igen, till mig.

Jag fick ingen som helst information om detta av handlaren utan en historia om att förre ägaren kört lite bara till golfbanan osv.

Jag fick 6 mån garanti och bilen har ännu inte körts av mig ( vinter) men nu när jag vet om det kan jag tydligt höra det missljud som förre ägaren beskrev.

När motorn lyftes ur hittade man enligt förre ägaren även andra allvarliga fel som åtgärdades bl.a. Byte av hela elkablaget till motorn.

Jag vill häva köpet och lämna tillbaka bilen med hänvisning till att bilen inte är i det skick jag kunde förvänta mig dvs dels missljudet som handlaren kände till men inte upplyste om, dels den omfattande reparation som bilen genomgått på handlarens verkstad före försäljningen till mig och som man inte heller upplyste om.

Vad är utsikterna?

Har ägt bilen i sex dagar.

Peter

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline,

Eftersom bilen sålts till dig i egenskap av privatperson från en näringsidkare är konsumentköplagen (KkL) tillämplig. Lagen hittar du här. Konsumentköplagen är tillämplig oavsett om varorna som säljs är fabriksnya eller begagnade.

Föreligger ett fel?

Ett fel i varan föreligger om varan avviker från vad som avtalats mellan dig och säljaren gällande bl.a. kvalitet, art och mängd (16 § KkL). Ett fel föreligger också om varan avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig av varans beskaffenhet, eller om säljaren underlåtit att informera dig om något förhållande som du med fog kunnat förvänta dig att bli upplyst om. Vid bedömning av om ett fel föreligger ska en helhetsbedömning göras där flera faktorer kan få betydelse, bl.a. vad som sagts mellan dig och säljaren innan köpet, hur mycket du betalat för bilen, eventuella utlovade garantier, hur säljaren marknadsfört bilen m.m.

I ditt fall verkar säljaren uttryckligen ha ljugit om bilens beskaffenhet och om de felaktigheter som bilen haft sedan tidigare. Det sagda talar starkt för att ett fel föreligger enligt KkL:s mening. Som jag förstår dig rör det sig om två olika sorters fel; ett missljud och ett vätskeläckage. Dessa fel i sig borde också vara av sådant slag att bilen avviker från vad du med fog kunnat förvänta dig gällande dess beskaffenhet (16 § st 3 p 2 KkL). Sammantaget föreligger således ett fel enligt KkL:s mening.

Påföljder?

Det mer intressanta i ditt fall är vilka påföljder som du kan göra gällande. De alternativ som erbjuds i KkL är; avhjälpande av fel, omleverans, prisavdrag, eller hävning (samt eventuellt skadestånd) (se 22 § KkL). Påföljderna är i princip rangordnade i den ordning som de uppräknas vilket innebär att om säljaren vill avhjälpa felet har denne rätt att göra så. Ett undantag gäller för det fall då felet betraktas vara av väsentlig betydelse för dig (se 29 § KkL). Om felet betraktas som ett sådant väsentligt fel kan du alltså göra hävning gällande direkt.

Att bestämma vad som är ett väsentligt fel enligt 29 § KkL ska i princip göras utifrån en objektiv bedömning om hur konsumenter i allmänhet skulle uppfatta felet. En viss individuell prövning ska dock göras utifrån personliga omständigheter, d.v.s om felet av någon anledning påverkar dig mer än andra. Utan att veta mer om dig och din situation kan jag inte svara på om felet skulle betraktas som väsentligt i just ditt fall. Vad jag kan göra är att ge dig viss vägledning utifrån vad som i praxis betraktats som ett hävningsgrundande fel.

I ARN 2006-8478 ansågs en motorcykel, efter att säljaren tagit in motorcykeln på reparation och inte fått felet åtgärdat inom 18 månader, vara av väsentlig betydelse för köparen.

I ett annat rättsfall (ARN 2010-6319) betraktades en bil som väsentligen felaktig när en näringsidkare försäkrat köparen om att bilen var ordentligt servad, trots att bilen inte alls genomgått någon underhållsservice.

I ARN 2009-9695 ansågs en båt som väsentligen felaktig när den saknade CE-märkning, vilket näringsidkaren inte informerat köparen om.

I ARN 1993/94 ref 25 ansågs ett hävningsgrundande fel föreligga när en begagnad bil redan efter ett par mils körning, visade sig vara behäftad med ett fel. Näringsidkaren försökte 4 gånger under ett par månader att avhjälpa felet och bilen var sammanlagt inlämnad på reparation i 3 veckor.

Sammanfattningsvis

Eftersom det är du som har bevisbördan för att ett väsentligt fel föreligger kan det bli svårt för dig att vinna bifall med en talan om omedelbar hävning. Jag skulle därför råda dig att låta säljaren försöka avhjälpa felen. Enligt vad du skrivit till mig har säljaren inte lyckats åtgärda felen tidigare, varför denne troligen inte kommer kunna göra det nu heller. I och med att säljaren inte lyckas avhjälpa felen uppkommer därigenom hävningsrätt.

Jag önskar dig lycka till! Om du vill ha ytterligare hjälp eller önskar driva processen vidare är du välkommen att återkomma till oss.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo