FrågaKÖPRÄTTKöplagen09/06/2019

Hävning vid köp av begagnade stolar - vem har rätt?

hej

jag sålde några begagnade stolar till en kvinna. hon hävdar efter en vecka att en av stolarna är defekt på. hon undersökte stolarna vid köpet, dock bara en stol. defekten säger hon är att en av stolarna har ett limmat ben. men samtliga stolar är brukbara, alltså jag själv har använt samtliga. stolen var fullt brukbar vid köpets tillfälle också .

I annonsen som jag skrev på Facebook framgår att skicket på stolarna är "bra skick". Nu vill kvinnan häva köpet då hon inte kan bruka den stolen och att hon vill ha åtta brukbara stolar och inte sju, detta var väldigt viktigt för henne, men inget jag visste om att detta var viktigt för henne (jag skrev till henne att samtliga åtta är brukbara- torde detta kunna tolkas som att jag visste om att detta var viktigt för henne??).

Jag skrev till henne att hon får prisavdrag för den stolen som var defekt på, vilket hon fick för den stolen vars ena ben var limmat. Men hon godtog inte detta, så hon lämnar samtliga stolar på min uppfart och skriver att hon kommer stämma mig.

vem har rätt? har hon rätt? snälla ber er att besvara samtliga mina frågor. så viktigt.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör köp och försäljning av stolar, vilket är lös egendom, mellan två privatpersoner så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att ni har avtalat om något annat utgår jag ifrån att köplagen ska tillämpas (3 § köplagen).

Är stolarna felaktiga?

I ditt fall påpekar köparen att stolen som har ett limmat ben är felaktig, och nedan kommer jag först att argumentera ur köparens perspektiv för att sedan bemöta argumenten ur ditt perspektiv.

Först och främst ska en vara som säljs vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används, och om så inte är fallet anses varan vara felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Detta innebär alltså att stolarna ska gå att bruka. Vidare skulle köparen kunna tänkas argumentera för att varan avviker från uppgifter som du lämnade innan köpet och som även inverkade på köpet (18 § första stycket köplagen). Att argumentera för att stolen avviker från uppgifter som du lämnat kan dock vara relativt svårt, eftersom du endast uppgett något så generellt som "bra skick", vilket är en tolkningsfråga. Sist men inte minst skulle köparen kunna hävda att stolen avviker från vad hon med fog kunnat förutsätta och således är felaktig (17 § tredje stycket köplagen). I denna bedömning vägs bland annat priset in, och ett lägre pris innebär att köparen kan förvänta sig mindre än om motsvarande vara hade varit dyrare. En omständighet som talar till din fördel är att stolarna är sålda begagnade och i använt skick, vilket jag antar att köparen kände till. Min slutsats med hänsyn till de givna omständigheterna blir dock ändå att det föreligger ett köprättsligt fel.

Undersökning innan köpet

Eftersom det framgår av din fråga att köparen undersökte stolarna innan köpet så får hon inte som fel åberopa vad hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Du skriver även att hon endast undersökt en stol, och därmed beror det lite på huruvida hon bort upptäcka felet. Om det är så att alla stolar fanns tillgängliga och köparen frivilligt valde att endast undersöka en stol så är det förmodligen ett fel som hon borde ha upptäckt, särskilt med tanke på att jag utgår ifrån att sprickan är synlig. Skulle det istället vara så att hon endast fick tillgång till att undersöka en av stolarna så kommer inte undersökningen hindra henne från att åberopa felet.

Tidpunkten för bedömningen av felet

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen, men säljaren ansvarar även för fel som fanns då men som visar sig först senare (21 § andra stycket köplagen). Eftersom det i ditt fall handlar om ett trasigt stolsben som du uppger att du har limmat så är det tydligt att felet fanns redan vid hämtningen (vilket är då risken går över på köparen (13 § första stycket köplagen)).

Reklamation och undersökning efter köpet

Om köparen inte borde ha märkt att stolen var trasig vid undersökningen, så har hon rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). För detta krävs det dock att hon reklamerar inom skälig tid efter att hon märkt eller borde ha märkt felet, vilket hänger ihop med att köparen efter avlämnandet ska undersöka varan i enlighet med "god affärssed" (31 och 32 § köplagen). Vad som är skälig tid beror lite på, men i allmänhet brukar en privatperson få längre tid på sig än vad en näringsidkare får och därför får en vecka i detta sammanhang betraktas som skäligt.

Kan köparen häva köpet?

Hävning är en subsidiär påföljd, eftersom du som säljare har rätt att på egen hand avhjälpa felet eller företa omleverans trots att säljaren inte kräver det (36 § första stycket och 37 § köplagen). Omleverans och avhjälpande blir i ditt fall svårt eftersom jag antar att du inte har en likadan uppsättning av exakt samma stolar och att det av din fråga verkar som att det inte går att åtgärda/ reparera felet. Köparen får därför begära prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). För att få häva köpet krävs det dock att felet är av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljaren insett eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nyttan som han eller hon hade anledning att förvänta sig av avtalet. Eftersom det verkar som att stolarna fortfarande går att bruka är det frågan om det verkligen är ett väsentligt fel och om du borde ha insett detta. I denna bedömning bör faktorer så som sprickans storlek etc. vägas in, och om det är en mindre defekt och stolen fortfarande går att bruka så är det inget hävningsgrundande fel.

Sammanfattning

Om köparen inte borde ha upptäckt felet vid undersökningen före köpet så bör den defekta stolen klassificeras som felaktig i köprättslig mening. Förutsatt att köparen reklamerar inom skälig tid efter att hon märkt eller borde ha märkt felet så har hon rätt att göra felpåföljder gällande. Hävning är en påföljd som dels kräver att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren insett eller borde ha insett detta. Om det är en mindre spricka och stolen fortfarande kan användas bör det inte vara en hävningsgrund.

Det är svårt att utifrån din fråga bedöma vem som har "rätt" och vem som har "fel" då många små omständigheter spelar roll för helhetsbedömningen. Mitt råd till dig är därför att tala med köparen om förutsättningarna för hävning och argumentera för varför prisavdrag istället bör ske. Det bästa är givetvis om ni kan komma överens utan att stämma varandra, då det kan innebära stora kostnader för er som parter.

Skulle du behöva mer hjälp så rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”