Hävning vid fel av vara

2017-06-30 i Köplagen
FRÅGA
HejJag undrar vad som gäller i detta fallet. Jag Hr precis startat ett cafe och köpt en espressomaskin för mycket pengar. När jag mottager den är den sönder och går inte att använda. (Bla pga enligt rörläggare och tekniker som tittat på den är tanken full av skit som de inte kan få bort) säljarna hävdar nu att jag inte kan skicka tillbaka den för att vi är företag båda och att ångerrätten då inte gäller. De vill att någon hämtar den och lagar och sedan lämnar tillbaka den igen, medn jg känner mig på lurad just denn då den mindre jag ville ha påstod de råkat gå sönder och att denn större större var bättre. Har jag rätt att häva köpet/reklamera? Eller måste jag gå med på att de försöker fixa denna och då invänta tiden det tar ytterligare? Vänligen Jenny
SVAR

Typ av lag

Till att börja med, kan vi konstatera att Köplagen (KöpL) är tillämplig i ert fall då lagen är tillämplig vid köp som sker mellan två näringsidkare.

Gällande rätt

För att en köpare ska kunna häva sitt köp, krävs att det föreligger ett fel i varan (espressomaskin i ditt fall). Enligt KöpL 17 § ska varan i fråga om art, mängd, kvalitét och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Avviker varan från vad som skrivs i första eller andra stycket i KöpL 17 § eller om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.

Även om en vara har sålts i ”befintligt skick” eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses vara felaktig, om (p 1) varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, (p 2) säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om och om underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller, (p 3) varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta (se KöpL 19 §).

Det kan dock poängteras att köparen inte får åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Det åligger en undersökningsplikt hos köparen att undersöka varan enligt KöpL 20 §.

Påföljder vid fel i varan

Är varan felaktigt och beror det inte på köparen eller något förhållande från hans sida, får köparen enligt KöpL 31-40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet, samt i vissa fall kräva skadestånd.

Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och om säljaren insåg eller borde ha insett detta. Att avgöra vad som kan vara av så väsentlig betydelse för köparen att han skall ha rätt att häva köpet, går inte att precisera utan måste bedömas från fall till fall och med hänsyn till vad som för den enskilda köparen framstår som ett väsentligt avtalsbrott. Utgångpunkten för om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse sägs dock generellt vara att köparen berövas möjligheten till den huvudsakliga nyttan av vad han hade anledning att vänta sig av avtalet.

Man brukar i första hand kräva avhjälpande och i andra hand kräva hävning, beroende på om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. I ditt fall så behöver du med största sannolikhet en espressomaskin för att kunna bedriva din verksamhet vidare, vilket möjligtvis skulle kunna tala för att hävning kan komma att ske innan man avhjälper felet.

Reklamation

Du kan också som köpare reklamera espressomaskinen. Enligt KöpL 32 § får en köpare dock inte åberopa fel om han inte inom skälig tid meddelat säljaren om felet. I ditt fall har du upplyst felet till säljaren i samband med när du mottog espressomaskinen, vilket är att betrakta som skäligt enligt praxis.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94270)