Hävning på grund av dröjsmål

2015-05-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Jag skrev på ett avtal om en telefon, jag tog tyvärr ingen kopia på avtalet. men nu har det gått 3 månader sen avtalet skrevs på och har fortfarande inte fått telefonen. Telefonen skulle släppas i slutet av mars början av april. Och jag vill häva kontraktet på grund av dröjsmål men dåe enlight detta företag måste jag betala en adminastriv kostnad på tusen kronor för att häva köpet. även om det skulle stå på kontraktet så kan de väll inte gälla eftersom dom inte har fullföljt sitt avtal? vilket är att leverera produkten inom rimlig tid?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om konsumentköp återfinns i konsumentköplagen, nedan kallad KkL, som du hittar här. Regler om oskäliga avtalsvillkor gentemot konsument återfinns i avtalsvillkorslagen, som du hittar här.

Om det inte följer av det enskilda avtalet när en vara ska avlämnas ska den avlämnas utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks (5 § KkL). Om inte varan avlämnas eller avlämnas för sent föreligger dröjsmål på säljarens sida (9 § KkL). Vid sådant dröjsmål får köparen kräva fullgörelse enligt vad som sägs i 11§ eller häva köpet enligt vad som sägs i 13§ (10§ KkL). Vad gäller hävning är utgångspunkten att köparen bara får häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse men rätt till hävning föreligger också om köparen kräver att säljaren avlämnar varan inom en inte oskäligt kort tilläggstid och varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får köparen häva köpet endast om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att fullgöra köpet inom denna tid. Slutligen har köparen rätt till skadestånd för skador som orsakats av dröjsmålet såvida inte dröjsmålet beror på något som ligger utanför säljarens kontroll (14§ KkL).

Vad gäller avtalsvillkoret så stadgas i avtalsvillkorslagen 3 § att ett avtalsvillkor som med hänsyn till pris och övriga omständigheter är oskäligt mot konsumenten får förbjudas av Marknadsdomstolen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och i förarbetena till lagen finns en icke-utömmande lista på vilken typ av villkor som kan anses oskäliga. Även om ett villkor inte direkt faller under något av de uppräknade exemplen betyder inte det att det inte ska anses oskäligt i det enskilda fallet.

Eftersom jag inte har avtalet till hands kan jag inte med säkerhet säga vad som gäller men jag tolkar det du säger som att det framgår i ert avtal att telefonen ska levereras till dig i samband med att den släpptes på marknaden i slutet av april eller början av maj. Att du ännu inte fått telefonen innebär då att det föreligger dröjsmål på företagets sida. Visserligen krävs inte att säljaren känner till att leveranstidpunkten är av väsentlig betydelse för dig för att du ska få häva på den grunden, men eftersom bevisbördan för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse ligger på dig som köpare skulle jag rekommendera att du skriftligen, förslagsvis via mail, kräver att säljaren avlämnar telefonen inom en bestämd tilläggstid som inte är alltför kort. Det är svårt att utifrån omständigheterna du beskriver säga vilken tilläggstid som är rimlig, men jag skulle rekommendera att du ger säljaren ett specificerat datum 2 arbetsveckor fram i tiden. Har säljaren fortfarande inte levererat mobiltelefonen inom denna tid har du rätt att häva köpet. Min bedömning av företagets villkor att du ska betala 1000 kronor i administrativ kostnad för att häva köpet på grund av företagets avtalsbrott (dröjsmål) är att en domstol skulle finna det oskäligt. Om du inte får någon reaktion på att du kräver leverans inom en viss tilläggstid skulle jag rekommendera dig att anmäla ärendet till Konsumentombudsmannen, det kan du göra här. Du kan också vända till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som prövar tvister mellan konsumenten och näringsidkare, det kan du göra här.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll