Hävning enligt konsumentköplagen med anledning av sen leverans

2019-11-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!I somras beställde jag en dubbel altandörr via ett företag på nätet. På deras sida står det att leveransen tar mellan 4-6 veckor. Efter 9 veckor hör jag av mig till företaget o undrar var dörren blir av o får då till svar att den är försenad, men de säger inte hur länge till det ska ta. Efter ytterligare 3 veckor har inte dörren kommit och jag kontaktar återigen företaget o säger att jag vill häva köpet. Det får jag inte enligt företaget då det är en "tillverkningsvara". Jag menar att förseningen har ställt till det för mig och jag har dessutom inte blivit informerad av dom att det skulle ta extra lång tid att få dörren. Måste jag verkligen köpa den här dörren? Allt som allt är dörren försenad 12 veckor och jag har i skrivande stund ff inte fått den. Det står också på deras hemsida att jag som kund har rätt att häva köpet vid leveransförsening.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du köpt dörren ifråga i egenskap av privatperson för ändamål utanför näringsverksamhet. Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumentköplagen (KKöpL).

Utredning

Enligt 1 § KKöpL är lagen tillämplig då en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet köper lös egendom av en näringsidkare. Det framgår av 2 § KKöpL att lagen tillämpas även på varor som beställs för tillverkning. Som huvudregel ska leverans ske inom 30 dagar från att avtal ingåtts, men detta kan ändras genom avtalet, något som följer av 5 § KKöpL. Säljaren anses enligt 9 § KKöpL vara i dröjsmål om köpeobjektet inte levereras inom den avtalade tiden och detta inte beror på köparen. Av 10 § KKöpL följer att köparen i detta läge får innehålla betalningen i enlighet med 11 § KKöpL, kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet enligt 12 och 13 §§ KKöpL och eventuellt kräva skadestånd enligt 14 § KKöpL. Köparen får häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för vederbörande eller om det angetts i avtalet att ett tidsenligt avlämnande är en förutsättning för att ingå avtalet. I 13 § 3 st. KKöpL anges att avtalet även kan hävas köparen begärt att säljaren som är i dröjsmål ska fullgöra avtalet och varan inte avlämnats inom skälig tid efter att kravet framställts. Bedömningen av vad som är skäligt ska i detta fall göras utifrån omständigheterna i fallet.

I ditt fall bestäms förseningen relativt den leveranstid som avtalats, det vill säga 4-6 veckor. Enligt min uppfattning kan inte en hävning från din sida anses oskälig i ditt fall. Detta grundar jag på att säljaren vid tillfället då du begärde fullgörelse redan var tre veckor försenad, vilket i sammanhanget är mycket sett till den ursprungliga leveranstiden. Efter denna begäran har ytterligare tre veckor gått, vilket med hänsyn till den ursprungliga förseningen får anses mer än skäligt. Argumentationen förstärks enligt min uppfattning ytterligare av det faktum att det inte verkar finnas någon särskild omständighet som motiverat fördröjningen, åtminstone utifrån vad säljaren kommunicerat. Enligt min uppfattning framstår det som mycket osannolikt att en hävning inte skulle kunna motiveras juridiskt i ditt läge.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att stå fast vid din ursprungliga hävning eftersom denna framstår som mycket välgrundad och måste accepteras av säljaren, förutsatt att detta är det du bedömer som lämpligast utifrån din situation i övrigt. Jag bedömer det som mycket osannolikt att du lidit skada på ett sätt som skulle motivera en skadeståndstalan mot säljaren.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1044)
2020-08-10 Går det att lämna tillbaka en vara om man missuppfattat priset och betalat genom ombud?
2020-08-09 Jag vill inte sälja min kattunge längre, kan jag ångra mig?
2020-08-07 Avhjälpande vid fel på vara
2020-08-03 Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

Alla besvarade frågor (82717)