Häva köp vid fel vid köp av bil?

Hej. Såg en bil på blocket som såldes av en bilhandlare. Peugeot Expert 1,6HDi -11 med en del utrustning. Pratade i telefon och kom överens om att jag skulle köpa bilen. Jag körde 65 mil och hämtade bilen. Jag provkörde den. Jag kollade stereon men den gick ej. De hade ej tid att åtgärda felet utan sa att de skulle skicka en annan stereo till mig . När jag kör hem, ser jag att färddatorn inte går, den är sammankopplad med orginalstereon. I annonsen står det även att det ska finnas färddator, farthållare, motorvärmare med kupeuttag, antispinn. Det finns ingen farthållare alls, färddatorn fungerar ju ej, finns inte heller någon motorvärmare eller kupeuttag. Antispinn fungerar ej. Jag märkte detta redan efter ca 30 mil, ringde och ville häva köpet och få pengarna tillbaka. Tänkte vända, men säljare hade gått hem och stängt butiken. Det var en lördag. Han vägrade att ta emot bilen. Ser även att nu när den är försäkrad så står det att årsmodellen är en 2010. Inte en 2011 enligt annonsen. Kan jag reklamera detta och häva köpet? Utrustningen stämmer ju inte med det som annonserades ut, inte heller årsmodellen. Har kvar annonsen och det står att det är en bilfirma som säljer. Står även på annonsen att "När du köper en bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen"

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga så undrar du om du kan göra gällande fel av det köp du gjort, samt vilka följder du kan göra gällande?

Vilken lag är tillämplig?

Om en konsument handlar med en näringsidkare som själv handlar med ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten är konsumentköplagen tillämplig. I den aktuella situationen utgår jag från att du är en konsument som köpt bilen för privat bruk och bilhandlaren, som det låter, sålt bilen i sin näringsverksamhet. Således är konsumentköplagen tillämplig.

Vad är att anse som fel i vara?

Fel i varan regleras i 16-21§§ konsumentköplagen. Utgångspunkten är att bilen ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Vidare ska bilen tillgodose vissa utfyllande krav. Bilen ska ha en normal allmän funktionsduglighet och vara ägnad för det ändamål som bilar i allmänhet används till eller vad köparen avser att varan ska användas till. Köparen har emellertid en viss undersökningsplikt och får inte åberopa fel som köparen vid undersökning före köpet av varan borde märkt eller antas ha känt till. Till skillnad från vad gäller näringsidkarförhållanden så har säljaren i konsumentförhållanden också en viss upplysningsplikt för sådan angående varan som köparen hade kunnat räkna med att bli upplyst om.

Bilen ska också vara att anse som felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Säljaren har ansvar för de uppgifter som denne lämnar i sin marknadsföring. Om säljaren före köpet lämnat vissa uppgifter om varans egenskaper och användning som kan antas ha inverkat på köpet och dessa uppgifter inte stämmer, ska varan anses vara felaktig.

Det ska dock sägas att om säljaren gör förbehåll om att varan säljs i "befintligt skick" kan avvikelser som annars är att anse som fel i vara godtas.

Vilka påföljder kan göras gällande?

Påföljder vid fel i varan regleras i 22-31§§ Konsumentköplagen. Konsumenten ska reklamera felet inom skälig tid och bör kunna ta relativt lång tid på sig att göra detta. Konsumenten har alltid en frist på två månader från dessa att denne märkt felet.

Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande och omleverans utan att felet måste vara väsentligt. Om konsumenten kräver annan påföljd, så som prisavdrag och hävning, har säljaren rätt att vidta de två förstnämnda påföljderna.

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Köparen får också häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom.

Skadestånd kan komma i fråga om felet i varan innebär att konsumenten lider skada. Skadan kan omfatta utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för täckningsköp och annan förlust.

Bedömningen i det aktuella fallet

Vad som framgår av din fråga så är det ett flertal saker i bilen som inte överensstämmer med annonsen som säljaren utfärdat. Redan här avviker varan från vad säljaren får anse sig ha utfäst och den är att anse som felaktig.

Köparen har visserligen en undersökningsplikt, men med tanke på att det är fråga om ett konsumentförhållande och säljaren utfäst att det finns färddator, farthållare osv kan det knappast ankomma på konsumenten att närmare undersöka om dessa grejer fungerar eller möjligtvis överhuvudtaget finns. Säljaren skulle dock kunna hävda att du eftersatt din undersökningsplikt.

Om varan sålts i "befintligt skick" kan situationen emellertid bli lite annorlunda. Men även här är varan felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta.

Frågan huruvida bilen varit behäftad med fel eller inte bör således inte vara så svår att svara på.

Lite svårare blir det gällande vilken påföljd du som konsument kan göra gällande. Men även om bilhandlaren har möjlighet att antingen leverera en ny likadan bil eller installera de grejer som han utfäst men saknas, så är det inte särskilt troligt.

Det finns därför goda möjligheter för dig att antingen kräva prisavdrag för det som fattas/är sönder men som skulle funnits och fungerat enligt avtalet, alternativt att helt enkelt häva köpet. Felet måste vara av väsentlig betydelse. Om de saker som saknas varit en relativt avgörande för att du köpte bilen, bör det finnas än större möjlighet att hävda att felet är av väsentlig betydelse för dig, varför du har rätt att häva köpet.

Hoppas svaret var till hjälp!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo