Häva köp av husvagn

2015-07-26 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Köpte en husvagn av en privatperson. När vi kommer hem och börjar städa den hittar vi mycket mer fukt än vad vi kunnat ana vid köpet. Säljaren påstår att hon inte kännde till fukten. Trots detta han hon bara ägt vagnen i en månad. Hon vägrar nu köpa tillbaka vagnen. Vad gör jag?Med vänlig hälsning, Tommy
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den aktuella lagen som ska tillämpas i det här fallet är köplagen eftersom du köpt husvagnen av en privatperson. På grund av de påkallade fuktskadorna av husvagnen vill du häva köpet och få dina pengar åter om jag förstår dig rätt eftersom det är fel på husvagnen. För att kunna åberopa fel i husvagnen måste du enligt 31-32 §§ köplagen undersöka husvagnen när den kommit dig tillhanda samt även reklamera felet till säljaren inom skälig tid vilket innebär att du ska reklamera felet till säljaren så fort det ges möjlighet till det. Av vad jag kan utläsa har du både undersökt husvagnen och meddelat säljaren om fuktskadorna vilket betyder att påföljderna vid fel i varan går att åberopa. Vilka påföljder som blir aktuella regleras i 34-39 §§ köplagen och görs i fallande ordning.

Med stöd av 21 § köplagen ska frågan om varan är felaktig bedömas när risken för varan går över på köparen (riskövergången sker som huvudregel när varan enligt avtal överlämnas till köparen, 13 § köplagen). Alltså är det enligt huvudregeln du som bär risken för fel som finns på husvagnen eftersom den är avlämnad hos dig. Dock kan säljaren ansvara för fel trots att felet visar sig efter riskövergången, dock under förutsättning att felet fanns redan innan risken gick över på köparen.
Alltså, för att du ska kunna åberopa fuktskadorna som fel i varan måste felet redan ha funnits där när du köpte husvagnen. Med all sannolikhet fanns felet där redan när du köpte husvagnen eftersom fuktskador inte sker över en natt. Dina möjligheter att göra gällande felpåföljder kan dock påverkas i två fall. För det första ifall du har undersökt varan före köpet (undersökningen du gjort efter att kommit hem med husvagnen gäller inte) och du därmed borde ha märkt felet. För det andra att säljaren har uppmanat dig att undersöka varan och du därmed borde ha upptäckt felet, men att du underlåtit att följa säljarens uppmaning. Det anförda följer av 20 § köpalgen.

Det finns praxis (NJA 1996 s. 598) på detta område, dock är förutsättningarna inte detsamma som i ditt fall men liknelser finns. I fallet var det fråga om köp av en husbil som senare visade sig ha fuktskador och köparen ville därmed häva avtalet. HD menande att köparen hade rätt att häva avtalet på den grund att köparen inte borde ha märkt de omfattande fuktskadorna som senare visade sig föreligga, trots att två undersökningar av husbilen gjorts.

Med stöd av ovan angivna praxis och den information som du angivit i frågan ovan ser jag goda chanser för dig att du har rätt att häva avtalet och att pengarna därmed ska ges åter. Säljaren vägrar i ditt fall att ge tillbaka pengarna men det finns stöd i lagen för att det handlandet inte är korrekt. Jag råder dig i första hand att förklara för säljaren vad som gäller enligt lagen och om det inte skulle hjälpa ta ärendet vidare till rätten.

Jag hoppas att ovan angivet svar är till din hjälp och lycka till!

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81823)