FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/01/2018

Häva köp av häst

Hej,

För två månader sedan köpte jag en tävlingsponny till min dotter. Veterinärbesiktning gjordes och ponnyn var utan anmärkning. Ponnyn har tävlats av tidigare ägare och det var det som var avsikten med ponnyn nu också. Då min dotter endast är 12 år är hon ingen proffsryttare men vi tänkte att med bra träning skulle hon lära sig att rida denna ponny som var tävlingserfaren.

Nu visar det sig att ponnyn har svåra problem med balansen. Har haft den hos privattränare i flera veckor för att komma underfund om vad felet är men vi står fortfarande frågande.

Detta gör att ponnyn inte kan gå i rätt form och blir mycket svårriden. Enligt tränaren är detta något som tidigare ägare måste varit medveten om men undanhållit för oss i köpet. Utöver balansen har ponnyn också svåra problem med magen något som tidigare ägare inte vill kännas vid.

Nu skulle vi vilja häva köpet, är det möjligt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Köplagen är tillämplig på köp mellan två privatpersoner

Jag kommer i mitt svar att utgå från köplagen (KöpL) som hittas här. Köplagen är enligt 4 § tillämplig i fall då konsumentköplagen (KKL) inte är det (enligt 1 § KKL är den lagen tillämplig på köp från näringsidkare till konsument). Jag utgår således från att hästen köpts av dig som privatperson, av en annan privatperson.

Fel av väsentlig betydelse kan ligga till grund för hävning

För att ett köp ska kunna hävas krävs enligt 39 § KöpL att felet är av väsentlig betydelse för köparen samt att säljaren insåg det (eller borde ha insett det).

Innan en utredning om huruvida ett fel är av väsentlig betydelse eller inte, måste man dock komma fram till att ett fel överhuvud taget föreligger.

En vara är att anse om felaktig om den avviker från vad som avtalats

Enligt 17 § KöpL ska en varas (hästen i ditt fall) beskaffenhet stämma överens med vad som avtalas mellan säljare och köpare. Om inget särskilt har avtalats ska varan vara ägnad för det ändamål som liknande varor normalt är ägnade för, eller för det särskilda ändamål som köparen avsåg att använda varan för och säljaren borde ha insett det ändamålet samt att köparen hade skäl att lita på säljarens sakkunskap. Om varan avviker från detta eller något annat som köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig.

Köparen måste ha uppfyllt sin undersökningsplikt för att kunna åberopa fel

Enligt 20 § KöpL får inte en köpare åberopa ett fel som hen borde känt till vid köpet eller som borde upptäckts vid den obligatoriska undersökningen. Det faktum att hästen genomgått en godkänd veterinärbesiktning borde tyda på fullgjord undersökningsplikt från din sida.

Köparen ansvar för fel som fanns när köpet genomfördes

Enligt 21 § KöpL ansvar säljaren för fel som fanns redan vid köpet (även om de upptäcks först senare, så kallade dolda fel). Det krävs dock någon form av intyg eller bevis på att hästen faktiskt inte överensstämmer med avtal eller normalt/särskilt ändamål (som redogjorts för ovan).

Köparen måste reklamera varan för att kunna åberopa fel

Om en vara är att anse som felaktig får köparen, enligt 30 § KöpL, kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

För att kunna åberopa någon av påföljderna (avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning samt skadestånd enligt ovan) krävs att köparen har reklamerat till säljaren enligt 32 § KöpL. Reklamation enligt KöpL innebär att lämna ett meddelande till säljaren om att man som köpare anser att varan är felaktig. Reklamation måste ske inom skälig tid från det att felet upptäcktes och senast inom 2 år från det att varan mottogs. Vad som anses med skälig tid får bedömas från fall till fall men eftersom köpet skedde endast för två månader sedan borde reklamationstiden inte utgöra något hinder i sig.

Sammanfattning och rekommendationer i ditt fall

Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall och inte har sett avtalet mellan dig och säljaren kan jag tyvärr inte svara på om ett fel (eller till och med ett hävningsgrundande fel) föreligger. Jag hoppas dock att min guidning genom köplagens huvudregler på området gett dig viss vägledning i frågan.

Jag föreslår att du tar kontakt med säljaren igen och gör en reklamation, om det inte redan gjorts. Tänk på att det kan vara bra att ha den typen av meddelanden i skriftlig form för att t.ex. kunna bevisa att reklamation gjorts inom skälig tid. Jag föreslår även att du pratar med veterinären eller tränaren för att få någon typ av bevis/utlåtande om att de fel som du anser finns på hästen fanns där redan när köpet genomfördes, eftersom det som huvudregel krävs för att varans ska kunna anses som felaktig.

Om du och säljaren inte kan komma överens om en lösning på situationen finns alltid alternativet att ta tvisten till domstol för att låta dem avgöra om ett hävningsgrundande fel föreligger eller inte. Det innebär dock en ekonomisk risk om du inte skulle vinna i målet. Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende kan du kontakta våra jurister och boka ett möte direkt på http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar

Maja Stolt RosellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”