Hästköp som visade sig vara behäftad med fel - Köplagen eller konsumentköplagen?

Jag köpte ett halvblodssto som efter 5 veckor visat sig vara halt. Hästen var vid köpet besiktad u.a. I kontraktet säljs hästen i befintligt skick som ridhäst. Hästen säljs via en förmedlare, men förmedlaren står ej på kontraktet. Jag träffar inte säljaren ens vid köpet utan kontraktet är redan påskrivet av säljaren och förmedlaren ger det till mig. Jag köpte hästen som min privathäst men driver en mindre hästverksamhet, har f-skatt. Har ett annat jobb utöver.

Hästen blev halt efter 5 veckor. Hästen har varit hos veterinären 3 ggr i min ägo och de två första tillfällena blivit satt på enklare medicinering till att börja med, på tredje besöket tas en röntgenbild på henne som visar artros av äldre karaktär, minst 3 månader gammal. Försäkringsbolaget vill inte ersätta skadan då den enligt deras veterinär fanns där innan försäkringen tecknades vilket var dagen före köpet. Säljaren menar att hästen aldrig varit varken halt eller skadad.

Reklamerade första gången 5 veckor efter hältan upptäcktes till förmedlare , därefter till säljaren som bestred reklamationen.

Vad kan jag göra nu ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder till Lawline.

Jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Huruvida du och säljaren anses vara två privatpersoner, två näringsidkare eller en privatperson och en näringsidkare är avgörande för vilken lag som kommer att tillämpas. Ifall både du och säljaren klassificeras vara två privatpersoner eller två näringsidkare så kommer köplagen att tillämpas. Om du däremot anses vara en konsument och säljaren näringsidkare så kommer istället konsumentköplagen att tillämpas. Varför man har den här uppdelningen beror på att konsumenter anses vara en skyddsvärd grupp och därför har lagstiftaren valt att ge dem vissa rättsliga förmåner, till skillnad från fall då köpare och säljare befinner sig på samma "nivå". Enligt 1 § 5 st konsumentköplagen definieras en konsument vara en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Och enligt paragrafens sjätte stycke definieras en näringsidkare vara en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten.

Av frågans formulering så utgår jag ifrån att du själv är privatperson eftersom du köpt hästen i privat syfte. Det är däremot lite svårare för mig att avgöra säljarens rättsliga ställning, särskilt när en förmedlare finns med i bilden. Ifall säljaren har anlitat en förmedlare som är en näringsidkare så kommer överlåtelsen att gå under konsumentköplagens tvingande regler, trots att säljaren de facto är en privatperson. Eftersom jag inte kan dra någon slutsats av omständigheterna du anger i frågan så kommer jag redogöra för båda alternativen.

OBS: I lagtexten används begreppet "vara", och eftersom djur anses vara lös egendom så kommer jag för enkelhetens skull att använda samma begrepp som lagtexten.

1) Konsumentköp
Djur anses som sagt vara lös egendom och Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i tidigare avgöranden slagit fast att djur är en sådan lös sak som omfattas av konsumentköplagen. Konsumentköplagens regler är tvingande till konsumentens fördel enligt 3 § konsumentköplagen. Det är exempelvis inte möjligt att utan vidare sälja en häst i "befintligt skick" för att sedan undgå ansvar. Om en vara sålts i befintligt skick så kan den ändå vara felaktig om den är i sämre skick än vad köparen rimligtvis kunde räkna med (17 §). Vid bedömningen tar man hänsyn till priset och övriga omständigheter. När man avgör huruvida ett köp anses felaktigt tar man hjälp av 16 § som säger att egendomen ska vara i avtalsenligt skick. Köpet ska alltså motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om, annars är köpet felaktigt. Av omständigheterna du anger låter det självklart att hästen inte var i avtalsenligt skick, därför kommer jag inte utröna begreppets innebörd närmare.

Nu återstår frågan vilka möjligheter du som köpare har att göra gällande felet mot näringsidkaren. Först och främst måste felet ha funnits vid avlämnandet av varan enligt 20 § konsumentköplagen. Så huruvida felet fanns vid själva avlämnandet kan nog bara en veterinär svara på. Vidare måste du ha reklamerat köpet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet enligt 23 § konsumentköplagen. Av paragrafens andra mening framgår det att meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet alltid anses ha lämnats i rätt tid. Eftersom du reklamerade fem veckor efter att du upptäckt hältan så har du gjort det inom rätt tid.

Vad blir följderna? Om köpet anses vara felaktigt har du som konsument rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet (22 §). Du skulle exempelvis kunna kräva att säljaren står för hästens veterinärkostnader. Värt att tänka på är att förmedlaren och säljaren har ett solidariskt ansvar om det visar sig vara fel på hästen, du som köparen kan då välja att rikta anspråk mot antingen säljaren eller förmedlaren. Observera att det inte går att kombinera samtliga påföljder, utan det är en i taget som blir aktuell plus eventuellt skadestånd.

2) Vanligt köp
Vi har redan konstaterat att varan är felaktig. För att säljaren ska ha rättsligt ansvar måste hästen redan vid köpet varit behäftad med fel. När det gäller faktiska fel, dvs ett fel som främst rör egendomens fysiska skick, så hamnar vi i 17 § köplagen. Men när en vara däremot säljs i befintligt skick blir det möjligt för säljaren att friskriva sig från ansvar från faktiska fel. Detta betyder dock inte att det aldrig går att påpeka fel i varan när den sålts i befintligt skick men det är endast under vissa förutsättningar (19 §). Av första punkten framgår det att varan ska anses felaktig om den inte överensstämmer med uppgifterna som säljaren har lämnat före köpet. Du som köpare har dock skyldighet att undersöka varan innan köpet om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 §). Men eftersom säljaren lovordade att hästen var besiktad u.a. kan man se det som att din undersökningsplikt "utsläcks". Vidare tänker jag att hästens hälta kan utgöra ett sk dold fel. Dolda fel kan ändå åberopas av köparen.

Vad du kan göra
Jag skulle först och främst föreslå att du försöker ta kontakt med säljaren eller förmedlaren igen för att försöka lösa problemet på tu man hand. En överenskommelse mellan köpare och säljare är ofta det bästa alternativet! Men om det inte fungerar skulle jag råda dig till att anmäla tvisten till ARN. ARN kan pröva din tvist snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Det förutsätter dock att anmälaren är en konsument som har en tvist med en näringsidkare (ett företag), du kan läsa mer om det HÄR.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår juristbyrå. Lycka till!

Vänligen,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo