Har vi rätt till ersättning från säljaren för kostnader till följd av sjukdom hos en katt som haft sjukdomen vid köptillfället?

2020-08-07 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en katt av en privat person. När vi vaccinerade honom nu första gången fick vi reda på att han har en öronsjukdom. Den har han fått från en fästing från när han bodde hos säljaren. Detta vet vi. Kan vi kräva ersättning från dem? Kan vi få dem betala alla kostnader för att läka katten? Tänker att konsumentköplagen gäller här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar det som att du undrar framför allt över tre saker: 1. vilken lag som reglerar köpet, 2. om ni har rätt till ersättning och 3. vilka kostnader som omfattas av rätten till ersättning. Jag ska försöka besvara dessa frågor så tydligt som möjligt.

Vilken lag?
När det gäller köp mellan privatpersoner regleras detta av köplagen. Konsumentköplagen som du nämner blir bara aktuell när säljaren varit en näringsidkare och köparen varit en privatperson (1 § konsumentköplagen). Det betyder dock inte att ni är helt skyddslösa i den här situationen, men skyddet är inte fullt lika starkt. Vad som dock är viktigt att känna till när det gäller köplagen är att den kan avtalas bort (3 § köplagen). Det innebär att om det finns ett avtal mellan dig och säljaren så kommer de villkor som formuleras där att gälla, även om de inte stämmer med köplagens bestämmelser.

Rätten till ersättning
I lagens mening är även en katt betraktad som en vara, även om det kan låta lite strikt när det gäller en levande varelse. För att en köpare ska ha rätt till ersättning när ett fel upptäcks i en vara är det antal villkor som måste uppfyllas. För det första måste felet anses vara ett fel även enligt lagen (17 § köplagen). En allvarlig sjukdom hos ett djur brukar anses vara ett sådant fel. För det andra så måste felet bero på säljaren eller ha uppkommit under den tiden säljaren ansvarat för varan (30 § köplagen). Även detta villkor verkar vara uppfyllt i ditt fall. Ett tredje villkor som lagen ställer är att ni som köpare, i enlighet med vad som kallas "god affärssed", undersökte varan när ni fick den utan att då ha upptäckt felet (31 § köplagen). Jag kan inte med säkerhet säga var gränsen för god affärssed går vid köp av katter mellan privatpersoner, men en sjukdom som inte är upptäckbar på annat sätt än genom en veterinärundersökning tycker jag låter som lite väl högt ställda krav. Åtminstone om det inte var en extraordinärt dyr katt eller om den skulle användas i någon form av professionellt sammanhang som utställningar eller liknande. Sådana saker kan göra att en köpare förväntas göra en noggrannare undersökning, men utifrån det du berättar misstänker jag alltså att din undersökningsplikt sannolikt inte omfattar att ni borde ha upptäckts sjukdomen redan vid en första undersökning. Ett fjärde villkor är att ni reklamerar felet inom skälig tid från det att ni upptäckte det (32 § köplagen). Vad som är skälig tid är olika beroende på vilken grad av professionalitet köpet präglats av och generellt kan sägas att ju högre grad av professionalitet, desto kortare är reklamationstiden.

Avhjälpande
Om det skulle vara så att alla dessa villkor är uppfyllda så har ni rätt att ställa vissa krav på säljaren. Det första kravet en köpare kan ställa är ett avhjälpande av felet (34 § köplagen). Det kravet verkar också vara det ni i första hand vill, dvs. behandla katten så att den tillfrisknar. Det är dock så att säljaren har rätt att själv avhjälpa felet om hen så önskar, så om ni vill kunna ställa krav på avhjälpande behöver ni därför stämma av med säljaren innan någon behandling påbörjas. Går säljaren med på en behandling kan det också vara en bra idé att försöka få någon form av skriftlig bekräftelse på det, så ni sedan har något att visa upp om det skulle bli konflikt kring betalningen.

Skulle det vara så att katten inte kan behandlas till att bli frisk igen finns det ytterligare krav ni kan ställa, som t.ex. att få en ny katt, att få ett prisavdrag på köpeskillingen eller att häva köpet, men även dessa krav måste prövas utifrån vad som är möjligt och skäligt.

Skadestånd
Skulle det vara så att ni redan bekostat en behandling av katten kan ni fortfarande ha rätt till ersättning i form av skadestånd (40 § köplagen). Villkoren för skadestånd är dock något högre ställda än för avhjälpande. Felet får då inte ha varit utom säljarens kontroll, som hen inte skäligen kunde ha räknat med och vars följder hen inte heller skäligen kunde ha undvikit. Om det t.ex. är så att säljaren bodde på ett ställe där det är känt att det finns sjukdomsbärande fästingar och det förväntas att katter vaccineras mot detta, skulle ni alltså kunna ha rätt till skadestånd. Eller om det på någon annan grund kan anses vara säljarens ansvar att katten fått sjukdomen fast säljaren borde ha kunnat undvika det. Det kan också vara så att säljaren kan hållas ansvarig om hen känt till att risken för sjukdom fanns där, men att hen underlåtit att upplysa er om det. För att det ska ge er någon rätt till skadestånd måste det då också vara så att ni inte själva haft sådan kunskap i den frågan att ni borde ha känt till risken. Ni har också rätt till skadestånd om säljaren lämnat uppgift om att katten är sjukdomsfri eller liknande, alltså någon form av muntlig eller skriftlig garanti (18 § köplagen).

När det gäller vad som omfattas av skadestånd så kan jag se åtminstone två kategorier av kostnader som ni kan ha rätt till ersättning för. Den ena är förstås kostnaden för behandlingen av katten. Den andra är kostnader runt om behandlingen, dvs. om det är så att ni varit tvungna att göra extra resor till veterinären, om ni behövt köpa extra dyr kattmat eller material för att katten ska kunna återhämta sig eller liknande. Dessa kostnader får dock inte överstiga vad är rimligt, dvs. ni har inte rätt till ersättning för kostnader som är onödigt dyra (70 § köplagen).

Vad ni bör göra
Det första ni bör göra är att gå tillbaka till avtalet och se om ni avtalade om några villkor kring vad som ska gälla om något händer med katten. Ni bör också omgående meddela säljaren att ni vill reklamera felet. Det bästa är förstås då att försöka komma överens med säljaren om att hen helt och hållet står för en behandling till rimlig kostnad och annat ni vill ha ersättning för som känns rimligt. Om hen inte villigt går med på det skulle jag ge rådet att försöka hitta en kompromiss där ni delar på kostnaden. Ni kan förstås också i sista hand gå vidare och stämma säljaren till tingsrätten. Då bör ni dock vara beredda på att kunna bevisa alla uppgifter som ger er rätt till ersättning, alltså sådant som att felet uppkommit under tiden säljaren hade den, att säljaren haft någon form av kunskap om och möjlighet att inse risken för sjukdom, mm.

Hoppas det var svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88146)