Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

Hej

mitt barn och en kompis till han har kastat i sönder ett fönster med en sten på sin skola.

min fråga är enkel , skolan vill att vi föräldrar delar på kostnaden för fönstret.

är de ok ? finns där någon försäkring tex hem som täcker något sådant ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida du som förälder kan bli skadeståndsskyldig för den krossade rutan. Vidare undrar du om det finns någon försäkring som täcker detta. Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är skadeståndslagen (SkL).

Principalansvar för vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till ett barn som har begått ett brott föreligger ett så kallat principalansvar. Detta innebär att föräldern har ett skadeståndsansvar även om det inte har förekommit någon vårdslöshet från förälderns sida 3 kap. 5 § SkL. Du kan därmed bli skadeståndsskyldig för de skador ditt barn orsakat genom krossandet av fönsterrutan. Ett exempel på ett sådant brott är skadegörelse alternativt ringa skadegörelse (en mildare grad av skadegörelse) 12 kap. 1 § brottsbalken och 12 kap. 2 § brottsbalken.

Principalansvaret är begränsat

Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse 3 kap. 5 § andra stycket SkL. Prisbasbeloppet räknas ut av Statistiska centralbyrån (SCB) och har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor. En femtedel av prisbasbeloppet blir alltså 9 520 kronor.

Möjlighet till jämkning

Det finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från principalansvaret när det är uppenbart oskäligt. Vid tolkningen av vad som är uppenbart oskäligt, ska hänsyn tas till föräldrarnas personliga förhållande till barnet eller de särskilda åtgärder föräldrarna har vidtagit för att förhindra att barnet begår brott 3 kap. 6 § SkL. I förarbetena (Prop. 2009/10:142) nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.

I det fall skadeståndet är oskäligt betungande på grund av den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet jämkas med hjälp av den allmänna jämkningsregeln 6 kap. 1 § SkL. Exempel på vad som är att betrakta som oskäligt betungande är om vårdnadshavarna under en kortare tid ställs inför omfattande skadeståndskrav på grund av att barnet har begått flera brott i rad. Ett annat exempel är om vårdnadshavarna har mycket låga inkomster.

Avslutningsvis

Eftersom krossandet av fönsterrutan är en brottslig handling kan ersättningsskyldighet bli aktuellt i ditt fall. Det faktum att du inte varit närvarande och att skadegörelsen ägde rum i skolan saknar betydelse eftersom ditt ansvar som förälder är strikt. Om du inte kan betala skadeståndet finns möjlighet att begära jämkning alternativt få ersättning från ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör då en bedömning av om de anser att barnet vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte.

Jag hoppas detta besvarade din fråga! Skulle du ha fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Sara DjogicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000