Har vårdnadshavare skadeståndsansvar för sitt barn?

FRÅGA
Om ett barn (någon under 18 år) begår ett brott uppsåtligen så blir föräldrarna skadeståndsskyldiga ÄVEN om de inte själva varit culpösa. MEN vad gäller om barnet befinner sig i skolan och barnet begår UPPSÅTLIGEN ett brott? (t.ex. barnet slår sin kompis med en sten)Blir det föräldrarna eller skolan som blir ansvariga att betala för skadan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Culparegeln

Utgångspunkten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, detta är den så kallade culparegeln enligt 2:1 skadeståndslagen (SkL). Föräldrar är enligt 6:2 2 st. föräldrabalken (FB) skyldiga att se till att lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra barnen från att orsaka skada för annan, ansvar kan annars dömas ut enligt tidigare nämnda culparegel.

Vårdnadshavares principalansvar

Sedan 2010 finns det en specialregel i 3:5 SkL om strikt skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om sina barn. Detta kallas för vårdnadshavarens principalansvar. Detta gäller alltså bara vårdnadshavare, det räcker inte att man är förälder. Vårdnadshavarens strikta ansvar omfattar personskada eller sakskada som barnet vållar genom brott samt skada genom kränkning. I förarbetena anges att syftet med regeln är att fånga upp de vanligaste brotten som unga begår, såsom t.ex. misshandel, stöld och rån.

Skadeståndsansvaret för en viss skada åvilar alltså såväl barnet som dess vårdnadshavare. Om det finns två vårdnadshavare har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar för skadan. Ansvaret bör som huvudregel vara solidariskt mellan de skadeståndsskyldiga, vilket innebär att det går att kräva hela beloppet av en förälder. Den inbördes regleringen mellan flera skadeståndsskyldiga får bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. För det fall inte omständigheterna i det enskilda fallet talar för en viss inbördes ordning, torde fördelningen mellan två föräldrar ske med hälften vardera. En vårdnadshavare, som svarar på grund av principalansvar, har full regressrätt mot barnet som svarar på grund av brott. Barnet kan dock inte kräva vårdnadshavaren regressvis.

Skadeståndsskyldigheten för vårdnadshavarna är begränsat till högst en femtedel av prisbasbeloppet för en skadehändelse, för 2019 är det 9 480 kr.

Jämkning av skadestånd

I 3:6 SkL finns en särskild bestämmelse om jämkning av föräldrars principalansvar. Utgångspunkten är att principalansvaret ska tillämpas oavsett om vårdnadshavaren agerat försumligt i något avseende eller inte. Den särskilda jämkningsregeln ger möjlighet till undantag från denna princip. I förarbetena nämns t.ex. att det kan finnas fall när en vårdnadshavare gått så långt i sina ansträngningar att förhindra brott att ett skadeståndsansvar skulle framstå som orimligt.

Utgångspunkten är alltså att barnet är skadeståndsskyldigt men att vårdnadshavare har ett strikt ansvar för skada orsakat av barnet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare (219)
2022-01-12 Principalansvar för vårdnadshavare
2021-12-01 Barn knuffad i skolan, kan det ge skadestånd?
2021-10-31 Skadestånd av en vårdnadshavare
2021-10-28 Förälders skadeståndsansvar

Alla besvarade frågor (98564)