Har råkat ut för fysiska skador samt psykiskt lidande på grund av vården. Går det att anmäla detta eller få skadestånd?

FRÅGA
Hej jag fick genomgå 4 operationer på 6 veckor pga av att 2 venportar ej funkade och blev en blodpropp i halsen vid venporten detta har gett mig flera onödiga ärr och psykiskt lidande och smärtor nog att få ett cancer besked och ska behöva utstå detta innan jag undrar om det är något man kan klaga på och få ersättning för
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis beklagar jag att du behövt gå igenom flera operationer på kort tid och dessutom fått ett cancerbesked. Jag kommer att försöka utreda ifall du kan ha drabbats av en vårdskada, och vilka möjligheter det finns om man har klagomål på vården. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Vad är en vårdskada?

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk.

Lex Maria-anmälan

Vid en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren (sjukhuset eller annan vårdinrättning) anmäla sig själva till IVO - inspektionen för vård och omsorg, se mer information på 1177:s hemsida (här). När en vårdgivare anmäler sig själv är det en Lex Maria-anmälan (motsvarande inom äldrevården samt inom verksamhet för funktionshindrade heter Lex Sarah-anmälan). Som anhörig eller drabbad av vårdskada kan man inte själv göra en Lex Maria-anmälan, utan det är enbart vårdgivaren som kan göra det.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om en patient råkar ut för en vårdskada, kan hen göra en anmälan till IVO. Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän, se IVO:s hemsida (här). I ditt fall är det du själv som blivit drabbad och därmed kan göra en anmälan till IVO.

Ersättning enligt Patientskadelagen

Om en patient har råkat ut för en personskada kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se Patientskadelagen 6 § (här). För att patienten ska kunna få skadestånd ska det finnas en övervägande sannolikhet att skadan har orsakats av vård, alternativt andra situationer som räknas upp i lagrummet.

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?

Enligt skadeståndslagen 2 kap 1 § (här), gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar sak- eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, se Skadeståndslagen 3 kap 1 § (här). Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, se Skadeståndslagen 4 kap 1 § (här).

Sammanfattningsvis är det möjligt att väcka talan om skadestånd mot en vårdgivare, men det kan vara svårt att få skadestånd, då man måste bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men det är mycket ovanligt.

Vad du kan göra nu

Om du inte redan har gjort en anmälan till IVO rekommenderar jag att du gör det. Jag rekommenderar att du kollar upp möjligheterna att få ersättning enligt Patientskadelagen. En svårighet rörande att få ersättning enligt Patientskadelagen är dock att man ska kunna visa att det finns en övervägande sannolikhet att skadan har orsakats av vård, undersökning etc.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (279)
2021-06-20 Får vem som helst ge utbildning inom fillers & botox?
2021-06-17 Rätt att ta del av pationtjournal hos privat rådgivare
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?

Alla besvarade frågor (93333)