Har morföräldrar rätt att få ut uppgifter angående barnbarn från socialtjänsten?

2020-02-27 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag har lämnat in en orosanmälan ,och undrar om jag som anhörig (mormor) har rätt att begära ut handlingar av socialtjänsten från deras tidigare utredningar samt tjänsteanteckningar enligt OSL.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta om du som anhörig har rätt att få ut handlingar från socialtjänsten från tidigare utredningar angående en minderårig.

Vad säger lagen?

Utgångspunkten i svensk rätt är att allmänna handlingar är offentliga och alltså kan läsas av var och en, detta kan man läsa i en av våra grundlagar - tryckfrihetsförordningen (TF). Enligt 2:2 TF får dock rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom lag för att skydda enskildas personliga förhållanden. En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar måste göras i lag, denna lag är offentlighets och sekretesslagen (OSL). Sekretess enligt OSL gäller mot både enskilda och myndigheter om inte annat uttryckligen framgår i OSL eller annan förordning som OSL hänvisar till (8:1 OSL)

Av 26:1 OSL framgår att sekretess inom socialtjänst råder för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att enskild eller närstående lider men, detta innebär att att det finns en presumtion för att de flesta uppgifter inom socialtjänsten är sekretessbelagda.

Ett antal undantag från sekretessen inom socialtjänst ställs upp i 26:7 OSL, till exempel gäller sekretess inte beslut om olika typer av tvångsvård och omhändertagande. Utöver undantagen från sekretess finns ett antal sekretessbrytande bestämmelser (26:8-10 OSL) Ingen av dessa bryter dock sekretessen på sådant sätt att mor eller farföräldrar kan få tillgång till de sekretessbelagda uppgifterna. Det finns även ett antal allmänna sekretessbrytande bestämmelser i 10 kap OSL, inte heller i detta kapitel finns dock en sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för mor eller farföräldrar att ta del av uppgifter angående ett barn från socialtjänsten.

Sekretessen är såpass långtgående att den även gäller mot vårdnadshavare utom i frågor där föräldrar har rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (12:3 OSL).

Möjligheter att få få se vissa handlingar trots sekretess

Av vad som framgår ovan förstås det att man som mor eller farföräldrar egentligen inte har någon rätt att få ta del av ett barns handlingar från socialtjänsten ens om man själv är den som gjort en orosanmälan eller liknande. Av 12:1 OSL framgår emellertid att sekretess inte gäller den enskilde själv ( den som uppgifterna rör). Den enskilde kan enligt 12:2 OSL bryta sekretess så att andra får ta del av uppgifter som rör honom eller henne. Myndigheten kommer då lämna ut uppgifterna med förbehåll om att den som får ta del av uppgifterna inte får lämna dem vidare.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att man i egenskap av mor eller farförälder som gjort en orosanmälan inte har någon rätt att få ut handlingar från socialtjänsten angående ett barn. Däremot kan sekretessen hävas om den enskilde samtycker till det. Den som får ta del av uppgifterna får då inte sprida dessa vidare.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93111)