Har mitt ombud agerat vårdslöst när hen bland annat inte skickat in all bevisning till rätten?

2019-01-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag har en pågående process mot mitt ombuds agerande i ett tvistemål där motparten var ett bolag och var representerad av en (enda) namngiven person som ställföreträdare. Dagen före rättegången meddelades att vederbörande uteblir. Ombuden kom överens om en ny ställföreträdare tidigare ej känd och ej kallad och förhandlingen genomförde. Fråga 1: Kan ställföreträdaren bytas ut ifall av ett bolag så som det skedde? Eller var mitt ombud skyldigt att kräva att rättegången skjuts upp, alternativt att motparten uteblev och förlorade målet ? Den uteblivne ställföreträdaren var även kallad som vittne, han förhördes aldrig. Var mitt ombuds skyldighet att kräva att rättegången ställdes in av den anledningen? Två anledningar alltså? Rubricering av ombudets handlande? Mitt ombud ställde in sakframställan och bevisning. Ombudet anger nu att: " De aktuella handlingarna hade lämnats in till rätten och ansågs på ordförandens initiativ, vara föredragna genom att rätten tagit del av dem" Han styrker sitt påstående att i dom uppges att "rätten tagit hänsyn till några fotografier". Bevisningen var ett brev till mig från ovan uteblivne ställföreträdare, samt video-inspelningar som jag hade gjort: dessa blev varken framförda eller omnämnda i dom, några bilder ja, icke avgörande för grunden. Fråga 2: Hur bemöta ombudets påstående? Kan jag kräva att han styrker sitt påstående? I Domskäl uppgav domstolen att inga bevisning fanns för mina påståenden och jag förlorade målet.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan utifrån din fråga inte riktigt utröna ifall du påbörjat en rättslig process mot ditt ombud eller inte, men kommer i mitt svar att du inte gjort det än.

Kan en ställföreträdare bytas ut dagen före huvudförhandling?
Det finns inga regler som förbjuder en ställföreträdare från att ersättas. Däremot kan det få konsekvenser i form av att man får betala vissa delar av rättegångskostnaderna, förutsatt att det medfört att motparten fått ökade kostnader pga att förhandlingen exempelvis ställts in (18 kap. 6 § och 7 § rättegångsbalken).

Det innebär i sin tur att det faktum att man byter ut en ställföreträdare inte är samma som att "part uteblir", eftersom parten är bolaget som endast representeras av en ställföreträdare. Ställföreträdaren är alltså inte part i målet, utan endast den som för partens (bolaget) talan (11 kap. 2 § rättegångsbalken).

Ditt ombud måste ha agerat vårdslöst för att bli skadeståndsskyldig
Det centrala för huruvida ditt ombud skulle kunna bli skadeståndsskyldig för sitt handlande är huruvida hen har agerat vårdslöst . Ett minimikrav på ombud är att de är lämpliga med hänsyn till bland annat insikter och tidigare verksamhet (12 kap. 2 § rättegångsbalken). Med "insikt" menas att ombudet iallafall har den nivå av kunskap och förmåga att kunna förstå sig på rättsfrågan och utveckla din talan på ett fullgott sätt, och med "tidigare verksamhet" menas att personen ska ha viss erfarenhet av rättsprocesser eller liknande. Denna bedömning gör domstolen på egen hand, och med hänsyn till målets beskaffenhet. Att domstolen har godkänt ditt ombud borde innebära att hen uppnår dessa krav, eller i vart fall borde det, och att det finns grund för att förvänta sig att ombudet ska klara av uppgiften på ett godtagbart sätt.

Har ditt ombud agerat vårdslöst?
I fråga om vittnet som inte dök upp, är det ett giltigt skäl till att eventuellt ställa in huvudförhandling för ett annat datum (43 kap. 2 § andra punkten rättegångsbalken). Om detta vittne varit av betydelse för din talan kan det mycket väl anses vara vårdslöst av ombudet att inte begära detta av rätten.

I fråga om bevisningen som inte delgavs rätten kan det också betraktas som vårdslöst, särskilt när de haft betydelse för att styrka dina påståenden, vilket du menar att de haft.

Min bedömning är således att ifall din uppgivna version av händelseförloppet stämmer, så har ombudet uppvisat sådan grad av vårdslöshet att han borde kunna bli skadeståndsskyldig för rättegångskostnaderna du åsamkats, just eftersom han inte gjort det som rimligen kan förväntas av honom som ombud.

Kan du kräva att ombudet styrker sina påståenden?
För att detta överhuvudtaget ska kunna bli aktuellt krävs det givetvis att du först och främst väcker talan i domstol. Bevisbördan i civilrättsliga mål är aningen komplicerad; den utgår dels från den vanliga principen om att bevisbördan ligger på den som påstår något, men också att den ligger på den som har lättast att bevisa något. Bevisbördan kan även "hoppa" på det sättet att ena parten gjort något tillräckligt sannolikt för att det ska bli aktuellt för motparten att komma med motbevisning.

Det innebär att du inte kan kräva att motparten i en domstolsprocess styrker något, utan bevisbördan är något domstolen tar ställning till. Men det torde iallafall ligga i ombudets intresse att styrka sina motförklaringar i en eventuell domstolsprocess så gott det går.

Hur ska man bemöta ombudets påståenden?
Ett sätt att bemöta ombudets påstående är att först och främst påpeka att bevisningen bestod av mer än endast fotografier, och att det är osannolikt att domskälen skulle nämna den bevisning som till synes borde ha haft minst inverkan på målets utgång om domstolen även fått ta del av resten av bevisningen.

Sammanfattning
Utifrån den information jag har fått gör jag bedömningen att ombudet har agerat vårdslöst, och därmed kan bli skadeståndsskyldig. Däremot bör man alltid ha i åtanke att en förlorad rättsprocess innebär ytterligare rättegångskostnader och att det därför är viktigt att göra en riskkalkylering innan man väcker talan.

Har du några följdfrågor eller funderingar, alternativt vill komma i kontakt med vår juristbyrå, får du gärna höra av dig till pegah.fazli@lawline.se!

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (879)
2019-05-14 Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?
2019-05-14 Hur länge gäller ett kontaktförbud?
2019-05-14 Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?
2019-04-30 Vad betyder acte clair?

Alla besvarade frågor (69296)