Har min arbetsgivare rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret när jag redan skrivit på anställningsavtalet?

2019-02-13 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Sökt jobb via bemanningsföretag på ett försäkringsbolag. Kontrakt är redan påskrivet och meningen är att jag ska börja inom kort. I samband med detta lämnade jag utdrag ur belastningsregistet avseende försäkringsförmedling, vilket är prickfritt. Det verkade ok med det utdraget enligt min kontakt. Efter kontraktskrivningen fick jag dock veta att jag måste lämna ett nytt utdrag ur det enskilda belastningsregistret, som tyvärr inte är prickfritt. Gjorde en otrolig dumhet för ca tre år sedan - körde onykter och fick 50 timmar inom frivården som straff. Kört med alkolås i två år klanderfritt och fått lämna prover under tre år nu, plus ett år till. Allt har varit ok. Är aldrig tidigare straffad för nåt, ej heller någon betalningsanmärkning. Kan bemanningsföretaget neka mig jobb, dvs riva upp det underskrivna kontraktet? Skulle dom i så fall bli ersättningsskyldiga då ju faktiskt båda redan skrivit under? Min kontakt visste innan att jag hade utdrag gällande försäkringsförmedling. Hur tycker ni jag skall gå tillväga? Väldigt tacksam för svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår sin situation som att du och din arbetsgivare – bemanningsföretaget – skrivit under ett anställningskontrakt för en specifik tjänst på ett försäkringsbolag, men att du nu i efterhand fått reda på att de vill att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret. Vidare tolkar jag din fråga som att du undrar om bemanningsföretaget kan riva upp anställningsavtalet om du vägrar, eller om de ser att du är dömd för brott tidigare, och om de i sådana fall åtminstone skulle bli ersättningsskyldiga.

I mitt svar kommer jag börja gå in på hur rättsläget ser ut kring arbetsgivarens möjligheter att kräva att du ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Därefter kommer jag redogöra för vilka rättigheter och skyldigheter du och din arbetsgivare har efter att kontraktet skrivits under. De mest relevanta reglerna för din situation, som jag kommer använda mig av i mitt svar, hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS) och Avtalslagen (AvtL).

Observera att mitt svar är baserat på de regler som finns i lagstiftningen. Om bemanningsföretaget är part i ett kollektivavtal kan andra regler gälla, eftersom vissa av reglerna i LAS är möjliga att avtala bort genom kollektivavtal.

Arbetsgivarens möjligheter att begära utdrag ut belastningsregistret

Det finns ännu ingen lagreglering som hanterar arbetsgivarens möjlighet att begära ut utdrag ur belastningsregistret, vilket innebär att utgångspunkten i dagsläget är att en arbetsgivare har möjlighet att neka dig en anställning om du vägrar. Möjligheten att kräva ett utdrag från någon som redan är anställd är dock oreglerad i lagstiftning, vilket innebär att man får gå in och titta på varje enskilt fall. Då ställs arbetsgivarens skäl för att behöva se utdraget mot den anställdes intresse av personlig integritet. Inom vissa yrkesgrupper, exempelvis inom skola och omsorg, så har arbetsgivarens intresse av att säkerställa tryggheten vägt tyngre än den enskildes intresse av personlig integritet. Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet tar då över, viket innebär att det kan finnas grund för uppsägning om du vägrar lämna ett utdrag. Det finns dock ingen tydlig linje för vart den gränsen går. Det är svårt för mig att bedöma vad din arbetsgivare kan ha för pressande intresse av att ta del av ditt belastningsregister. Med tanke på att du redan lämnat in ett utdrag som har direkt koppling till det område du ska jobba inom så ser jag att det kan bli knepigt för din arbetsgivare att visa att dennes intresse väger tyngre än ditt intresse av personlig integritet.

Anställningsavtalet och allmänna avtalsrättsliga regler

I grunden är anställningsavtalet som vilket avtal som helst. När båda parter skrivit under så är avtalet bindande. Observera att ett anställningsavtal inte ens behöver vara skriftligt för att vara bindande, även om det är en stor fördel i bevishänseende. Din arbetsgivare kan alltså bara frånträda, det vill säga "riva upp", avtalet om någon allmän ogiltighetsgrund är uppfylld. Exempelvis har en arbetsgivare rätt att frånträda avtalet om du kan anses svikligen ha vilselett denne (AvtL 30 §). Ett svek föreligger om du kan anses ha undanhållit information som skulle haft avgörande betydelse för avtalets ingående och du varit fullt medveten om informationens betydelse. Jag har dock svårt att se att din arbetsgivare skulle kunna nå framgång med detta argument, eftersom ett rattfylleri generellt sett inte bör ha någon större påverkan på dina färdigheter som försäkringsförmedlare. Dessutom framkom kravet på ett utdrag ur belastningsregistret först efter att ni båda skrivit på avtalet, när de hade kunnat be dig om det innan. Detta gäller under förutsättning att det inte fanns någonting i avtalet eller er muntliga överenskommelse om att du skulle lämna in ett utdrag ut det enskilda belastningsregistret för att tilldelas anställningen.

Skydd i lagstiftning för arbetstagaren

För att din arbetsgivare ska kunna ta sig ur anställningsavtalet så måste de enligt min bedömning använda sig av antingen uppsägning eller avskedande (LAS 7 och 18 §). Det är bemanningsföretaget som är din arbetsgivare och de har i sin tur ett avtal med försäkringsbolaget. Endast ditt anställningsavtal med bemanningsföretaget omfattas av de här reglerna.

Avskedande

För att bemanningsföretaget ska kunna avskeda dig krävs att du grovt åsidosatt dina åligganden (LAS 18 §). I regel krävs ganska grova övertramp, exempelvis långvarig arbetsvägran, icke bagatellartad brottslighet eller liknande för att avskedande ska bli aktuellt. Eftersom du inte påbörjat din anställning är det därför högst sannolikt att din arbetsgivare på laglig grund skulle kunna avskeda dig.

Uppsägning

För att du ska kunna sägas upp krävs en så kallad saklig grund, vilket är antingen arbetsbrist eller personliga skäl (LAS 7 §). Alla skäl som har med omorganisationer på arbetsplatsen utgör i princip arbetsbrist, medan personliga skäl är sådant som har med din person att göra. Det krävs i regel misskötsamhet på ett eller annat sätt för att personliga skäl ska kunna läggas till grund och eftersom du inte ens påbörjat din anställning ser jag det som svårt för bemanningsföretaget att kunna använda den grunden.

Däremot skulle bemanningsföretaget kunna hävda att de har arbetsbrist om försäkringsbolaget inte längre vill att du arbetar hos dem. Om du anställts för den tjänsten, men bemanningsföretaget inte levt upp sig till sina åtaganden gentemot försäkringsbolaget kanske de blir av med uppdraget och av den anledningen drabbas av arbetsbrist. Det kan vara så att försäkringsbolaget har som krav att de vill ha någon med ett prickfritt belastningsregister, och om bemanningsföretaget glömt att begära ut ett från dig kanske de blir av med uppdraget. Här vill jag dock nämna att en arbetsgivare har en skyldighet att så långt som möjligt försöka omplacera sin arbetstagare innan uppsägning blir aktuell (LAS 7 § 2 st). Dessutom har du alltid rätt till minst en månads uppsägningstid (LAS 11 §).

Ersättning om du sägs upp utan saklig grund

Om bemanningsföretaget väljer att säga upp dig från anställningen utan att egentligen ha någon saklig grund för uppsägning, eller utan att ha försökt omplacera dig inom företaget, så kan du väcka talan mot dem i domstol (LAS 34 §). Skulle domstolen komma fram till att du sagts upp utan saklig grund så kan de förklara uppsägningen ogiltig. Bemanningsföretaget är dock inte skyldiga att ta dig tillbaka, utan de har en möjlighet att "köpa ut" dig. Om du i det läget varit anställd i mindre än 6 månader har du rätt till 6 månadslöner (LAS 39 §).

Det kan även vara så att du kan komma överens med bemanningsföretaget om en ersättning för att ni båda ska slippa undan en domstolsprocess.

Sammanfattningsvis

Ett anställningsavtal är bindande, och bemanningsföretaget kan alltså inte bara "riva upp" avtalet om du vägrar att tillmötesgå krav som de ställer i efterhand. Med det sagt så finns det fortfarande möjligheter för bemanningsföretaget att avsluta er relation, även om de måste rätta sig efter skyddsreglerna i LAS. Om försäkringsbolaget inte längre vill att du ska jobba hos dem kan bemanningsföretaget eventuellt säga upp dig med anledning av arbetsbrist. Du har dock alltid rätt till en månads uppsägningstid oavsett, under förutsättning att det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen som anger något annat (LAS 2 §). Om du misstänker att uppsägningen bara beror på ditt belastningsregister, eller att du vägrar lämna in det, kan du alltid inleda en process för att få din anställning tillbaka eller ett eventuellt skadestånd.

En av anledningarna till att företag ingår avtal med bemanningsföretag istället för att anställa egen personal är för att slippa undan reglerna i LAS och lättare anpassa sin personalstyrka efter sin verksamhet. Bemanningsföretagens verksamhet är helt och hållet baserad på vilka avtal de kan ingå med företag som behöver arbetskraft, vilket gör att de lättare kan säga upp personal på grund av arbetsbrist. Detta är tyvärr en av riskerna med att vara anställd i ett bemanningsföretag.

Om det skulle uppstå konsekvenser som gör att du känner att något inte står rätt till och du vill inleda en process kring frågan så rekommenderar jag att du tar hjälp av en professionell jurist. Eftersom jag varken känner till alla villkor i ditt anställningsavtal, eller i avtalet mellan bemanningsföretaget och försäkringsbolaget är det svårt för mig att göra någon mer konkret bedömning av din situation, så bara av den anledningen kan det vara en idé att kontakta någon som kan titta på de fysiska handlingarna. Lawline har duktiga jurister, och om du skulle vara intresserad av att få hjälp av någon av dem kan du kontakta mig via natalie.accord@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Som avslutning vill jag uttrycka att jag förstår din rädsla inför att bli nekad på grund av misstag du begått tidigare och avtjänat ditt straff för. Det är dock inte säkert att försäkringsbolaget, eller bemanningsföretaget, ens kommer att bry sig om ditt rattfylleri. Det kan vara så att de rutinmässigt begär utdrag (vilket givetvis kan ifrågasättas, men ännu inte är olagligt) för att de vill försäkra sig om att du inte har någon grövre brottslighet i bagaget.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1572)
2019-05-15 Kan man få ett jobb om man är registrerad i belastningsregistret?
2019-05-13 Är min arbetsgivare skyldig att ändra mitt schema?
2019-05-11 Muntligt eller skriftligt anställningsavtal?
2019-05-11 Uppdatering av anställningsavtal

Alla besvarade frågor (69196)