FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess19/11/2020

Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?

Blev anmäld för bedrägeri mot min mor av mina bröder. När min mor fick reda på detta skrev hon via sin jurist, till polisen att hon inte ville vara målsägande då inget var fel i hennes ekonomi.

Polisen utredde ärendet och la sen ner det med kommentaren "om inga nya bevis inkom i saken" .

När jag fick detta besked hade brottsrubriceringen ändrats till grovt bedrägeri.

Har jag som anmäld rätt att se förundersökningen ? finns det mer information som jag kan få om ärendet ?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som är skäligen misstänkt har rätt att ta del av FU

Den som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att ta del av förundersökningen (FU) i den mån det kan ske utan men för utredningen. Denna rätt gäller med de begränsningar som följer av 10:3 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL), 23:18 st. 1-2 Rättegångsbalken (1942:740) (RB).

I ditt fall, när FU lagts ner, har däremot den misstänkte inte längre någon ovillkorlig rätt enl. RB att få ta del av FU. Det beror på att den misstänktes insynsrätt inte gäller när det inte längre kvarstår någon misstanke. För dig innebär det att din rätt att ta del av FU kommer enbart att regleras enl. tryckfrihetsförordningens (1949:105) (TF) regler och principen om allmänna handlingars offentlighet.

Bestämmelserna om sekretess

Sekretess gäller som HR enl 35:1 1 st. p.1 OSL för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållande om uppgiften förekommer i utredning enl. bestämmelserna om FU i brottmål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till henne lider skada eller men.

I 35:8 a OSL görs undantag från HR i 35:1 OSL, där föreskrivs att sekretess inte hindrar att en enskild som varit anmäld eller misstänkt för brott tar del av en uppgift, om han eller hon har beaktansvärda skäl för sin begäran och om det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående att uppgiften inte lämnas ut. Detta gäller bl.a. enl p.1 när uppgiften förekommer i en FU om brottet har lagts ner med ett beslut om att åtal inte ska väckas.

Slutsats

Dvs, om den FU du förekom i skulle omfattas av sekretess enl. 35:1 OSL finns det ändå en möjlighet att ta del av FU enl 35:8 a OSL. Det förutsätter emellertid att du har beaktansvärda skäl, t.ex. att uppgifterna i den nedlagda FU har betydelse för ett pågående rättsligt förfarande i en domstol. Om det är så att du enbart vill ha tillgång till FU för att du t.ex. vill veta vem som lämnat vissa uppgifter, föranleder det normalt inte att förundersökningssekretessen bryts. Vidare förutsätts att det inte får vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör att uppgiften lämnas ut, med det menas t.ex. allvarlig risk att vittnen som hörts om känsliga förhållanden i FU, tillfogas allvarlig skada om uppgifterna röjs.

Mitt råd till dig är således att begära ut FU sen får myndigheten ge dig information om du kan ta del av handling eller inte. Myndigheten kommer alltså att göra en sekretessprövning för att avgöra om FU är sekretessbelagd eller inte.

Hoppas du fått svar på din fråga, MVH

Victoria StrömRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000