Har man rätt till värdeökningen på huset efter att ens andel överlåtits genom gåva till sambo?

2021-01-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
År 2014 köper min dotter och hennes sambo gemensamt ett hus. De äger 1/2 var. År 2016 överlåter vår dotter sin andel till sambon. ( gåva ). Hon har sedan betalt hyra varje månad tills nu. Nu skall dom separera. Vad säger sambolagen, har hon någon rätt till något t.ex. värdeökningen på huset.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sambors egendomsförhållanden hittar du i sambolagen. Det finns även bestämmelser om överlåtelse av hus genom gåva i jordabalken.

När ett samboförhållande upphör ska samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena sådana de var den dag då samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Som utgångspunkt gäller att sambors gemensamma bostad och bohag är samboegendom, och därmed ägs av dem tillsammans, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Din dotter beskrivs dock ha överlåtit sin andel av huset till sin sambo genom gåva.

När man ger bort en fastighet eller en del av en fastighet ska ett gåvobrev upprättas, vilket är ett dokument som visar att en gåva har givits samt vilka villkor överlåtelsen har innefattat. För att gåvan ska vara giltig krävs det att vissa formkrav är uppfyllda. Det är samma formkrav som gäller vid överlåtelse genom gåva som vid köp av fast egendom (4 kap. 29 § jordabalken). Gåvobrevet ska vara skriftligt, underskrivet av gåvogivare och gåvotagare, samt innehålla uppgift om vilken fastighet gåvan avser. Det ska även finnas en förklaring från gåvogivaren att hen vill överlåta fastigheten till mottagaren genom gåvan (4 kap. 1 § jordabalken). Om dessa formkrav är uppfyllda ska gåvan från din dotter till hennes sambo anses vara giltig.

Att huset har ökat i värde förändrar inte äganderätten till huset. Den ekonomiska vinning som uppkommer genom exempelvis renoveringar på ett hus av en sambo ska likställas med en gåva till husets ägare (NJA 1986 s. 513). Den sambo som inte äger egendomen har varken rätt till den eller ersättning för de pengar som hen har använt för renovering. Värdeökningen anses tillhöra den sambo som äger egendomen.

Sammanfattning
Din dotter och hennes sambo ägde ursprungligen huset tillsammans då det köptes för gemensam användning. Hennes gåva ska dock anses giltig om formkraven för överlåtelse av gåva är uppfyllda. Värdeökningen hör ihop med huset och blir därmed beroende av vem som anses äga huset.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2116)
2022-01-19 Höjning av lokalhyra och det indirekta besittningsskyddet - Vad gäller?
2022-01-18 Samägd fastighet - problem
2022-01-14 Arrende eller allmän nyttjanderätt?
2022-01-14 Process bostadsrätt

Alla besvarade frågor (98506)