Har man rätt till statligt rättsskydd om man saknar inkomst?

2018-10-05 i Rättshjälp
FRÅGA
om man nolltaxerar har man rättsskydd då... alltså statligt finansierat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt med hjälp av advokat eller annat juridiskt biträde för det fall att du skulle hamna i en rättslig tvist med någon men inte har råd att betala. Min utgångspunkt är att din fråga inte rör brottmål, vari det i många fall finns möjlighet att få en offentlig försvarare.

För rättsskydd eller rättshjälp finns huvudsakligen två vägar, vilka jag kommer att redogöra för nedan. Min utgångspunkt är att din fråga är ställd i egenskap av privatperson. För företag finns i regel inte hjälp i samma omfattning. Även om din fråga avser statligt rättsskydd kommer jag att börja med rättsskydd via din hemförsäkring. Som du kommer att se längre ned är det en förutsättning att utreda om sådant finns innan statlig rättshjälp eventuellt kan beviljas.

Ofta ingår ett rättsskydd i hemförsäkringen

Om du hamnar i en rättslig tvist med någon kan du ofta få ersättning genom rättsskyddet i din hemförsäkring. Det som ersätts är kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud. I regel måste du haft hemförsäkring under en sammanhängande period av minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Tvister som omfattas av rättsskyddet i hemförsäkringen är s.k. tvistemål och ska kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller av Högsta domstolen. Tvister som handläggs av någon annan domstol eller myndighet (t.ex. Hyresnämnden, Kronofogdemyndigheten och förvaltningsdomstolar) ingår i regel inte.

Typexempel på tvister som ersätts av rättsskyddet i hemförsäkringen är arvstvister och tvister om skadestånd. Tvister med någon du varit gift eller sammanboende ingår i regel inte. Däremot ersätter många försäkringsbolag vårdnadstvister (om barns vårdnad, boende och umgänge) om det gått några år sedan separationen.

Om du har en hemförsäkring är min rekommendation att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att få veta exakt vad som ingår i rättsskyddet för just dig, hur mycket som högst ersätts samt vilken självrisk du har. Det kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Du kan även ha rätt till statlig rättshjälp

Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp, vilket regleras i rättshjälpslagen (1996:1619). Innan du kan ansöka om rättshjälp ska du söka rådgivning hos en advokat/jurist. För rådgivningen får du betala själv enligt den lagstadgade timkostnadsnormen i en timme (4 §). Den lagstadgade timkostnadsnormen är 1.699 kr för år 2018.

För att få beviljat rättshjälp krävs att vissa krav är uppfyllda. Först och främst gäller rättshjälpen endast privatpersoner, dvs inte föreningar, företag eller liknande (6 §). Rättshjälp får inte beviljas om du har rättsskydd genom någon av dina försäkringar. Detsamma gäller om du inte har en försäkring men på grund av din ekonomiska situation borde haft en (9 §). Det krävs att du har ett ekonomiskt underlag som är under 260.000 kr / år, i annat fall antas du ha möjlighet att själv stå för kostnaden (6 §). Rättshjälp får beviljas om du har behov av juridisk hjälp och det är rimligt att staten bidrar till dina kostnader i tvisten (7 §). Rättshjälp söker du tillsammans med den advokat/jurist som du önskar ska företräda dig.

Om du får rättshjälp beviljat kommer staten att bidra till dina kostnader, dock får du bära en del av kostnaden själv. Dels får du betala kostnaden för rådgivning (se föregående stycke), dels ska du betala en procentuell andel av ersättningen till rättshjälpsbiträdet. Det finns sex nivåer vilka är:

- Två procent av kostnaderna om det ekonomiska underlaget inte överstiger 50.000kr.
- Fem procent av kostnaderna, dock minst 500kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 50 000 kr men inte 100 000 kr
- tio procent av kostnaderna, dock minst 1 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 100 000 kr men inte 120 000 kr
- tjugo procent av kostnaderna, dock minst 1 500 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 120 000 kr men inte 150 000 kr,
- trettio procent av kostnaderna, dock minst 2 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 150 000 kr men inte 200 000 kr,
- fyrtio procent av kostnaderna, dock minst 5 000 kr, om det ekonomiska underlaget överstiger 200 000 kr.

Om du är under 18 år får det beslutas att någon rättshjälpsavgift inte ska betalas om den sökandes ekonomiska förhållanden ger anledning till det (23 §).

Sammanfattningsvis är vägarna till hjälp i första hand rättsskydd via hemförsäkringen och i andra hand rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Min rekommendation är att du i första hand kontaktar ditt försäkringsbolag och den vägen ser över ditt rättsskydd, vad som ingår och vilka kostnader det kan röra sig om för dig.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (51)
2019-03-17 Hur begär man försvaradvokat?
2019-01-27 Vem får vara mitt ombud i en rättegång?
2018-11-21 Allmänna råd till en person involverad i brottsmisstankar kopplade till ett tidigare förhållande
2018-11-08 Har en efterlevande till målsägande rätt till målsägandebiträde?

Alla besvarade frågor (66986)