Har man rätt till offentlig försvarare om man är misstänkt för misshandel, och vad kostar en sådan?

2018-01-24 i Rättshjälp
FRÅGA
Hej. Jag är misstänkt för misshandel och undrar om jag har rätt till en offentlig försvarare? Och vad kostar en sådan? Jag har ännu inte gått på förhör och väntar på besked om min ansökan om försvarare avslås eller godkänns. Tacksam för snabbt svar!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har svårt att göra en bedömning av om du har rätt till offentlig försvarare eftersom jag inte vet någonting om målet mer än att det handlar om misshandel. Jag ska dock nedan försöka förklara hur reglerna ser ut och vad domstolen kommer lägga vikt vid i sin bedömning. Min förhoppning är att detta i varje fall kan hjälpa dig att få en klarare bild utav vad som gäller.

När man har rätt till offentlig försvarare

Rätten till offentlig försvarare regleras i 21:3a rättegångsbalken (RB). I denna regel finns två olika stycken som talar om när man har rätt till offentlig försvarare. Jag gör nedan en förklaring och bedömning av styckena var för sig.

- Första stycket

Enligt första stycket i rättegångsbalken 21:3a har en misstänkt rätt till offentlig försvarare i den mån denne är häktad eller anhållen och denne begär offentlig försvarare. Jag utgår dock från att du inte är häktad eller anhållen i det här fallet.

I första stycket framgår vidare att offentlig försvarare ska förordnas på begäran av den misstänkte om denne är misstänkt för ett brott där det lindrigaste straffet är fängelse i sex månader. Detta blir dock inte heller aktuellt i ditt fall eftersom straffet för misshandel kan bli mindre än fängelse i sex månader (brottsbalken 3:5).

Du har alltså inte rätt till offentlig försvarare enligt regelns första stycke.

- Andra stycket

I regelns andra stycke räknas det upp ytterligare tre situationer där offentlig försvarare ska utses oavsett om den misstänkte begär det eller inte. Dessa situationer är:

1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,

2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller

3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Jag har svårt att bedöma din möjlighet att få offentlig försvarare enligt andra stycket och dessa tre punkter eftersom jag inte vet något om målet, mer än att det rör sig om misshandel. Det kan dock vara bra att veta att det är dessa tre punkter som domstolen kommer resonera kring när de gör bedömning av om du ska har rätt till offentlig försvarare eller inte, eftersom det första stycket inte blir aktuellt.

Domstolen kommer bland annat ta hänsyn till om det är ett enklare eller svårare mål, vilka möjligheter du har att själv föra din talan och/eller om det till exempel är en komplicerad bevisfråga i målet som talar för att du kan behöva en offentlig försvarare.

Du får vänta på domstolens beslut

Jag förstår det på din fråga som att du redan har ansökt om offentlig försvarare. Dessvärre finns det därför inte mycket annat du kan göra nu än att vänta på domstolens bedömning.

Om tingsrätten beslutar att inte utse en offentlig försvarare kan du överklaga detta. Du kan då argumentera utifrån de tre punkterna som jag nämnt ovan för att försöka få en ändring av beslutet (52:1 och 52:3 RB).

Kostnad för offentlig försvarare

I den mån du skulle bli tillförordnad en offentlig försvarare är utgångspunkten att staten betalar för denne. Om du frikänns från brottet behöver du sedan inte betala tillbaka något till staten (31:2 RB). Om du däremot blir fälld kan du, beroende på din inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader för den offentliga försvararen (31:1 RB). Du blir då dock i regel inte skyldig att betala mer än vad du skulle ha fått betala i rättshjälpsavgift enligt rättshjälpslagen (31:1 tredje stycket RB). Denna kostnads storlek beror på dina ekonomiska förhållanden, så jag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar på vad det kommer kosta.

Ytterligare funderingar?

Mer information om offentlig försvarare finns HÄR på Sveriges domstolars hemsida. På deras hemsida kan du kan även läsa mer om rättshjälpsavgift HÄR.

Du är även välkommen att höra av dig till oss på Lawline om du har några ytterligare funderingar.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Klara Sandrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (75)
2021-11-29 Vem står för rättegångskostnaderna och vart ska rättegången hållas?
2021-11-02 Har jag rätt att byta advokat?
2021-08-30 Hur jobbar en advokat i en arvstvist?
2021-08-05 Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?

Alla besvarade frågor (98657)