Har man rätt att ta del av en nedlagd polisutredning?

Hej!

Har jag som målsägande rätt att få ut handlingar till en polisutredning som är färdig men åklagaren valt att inte väcka åtal när det råder sekretess?

Har försökt hitta svar på detta och fått väldigt olika svar.

När jag till sist begärde ut förhöret med den misstänkta fick jag svaret att utredningens innehåll kan anses känsligt.

Men det handlar om en våldtäkt och det är mig det skulle vara känsligt för och det är jag själv som begär ut handlingarna. Tycker att det inte verkar stämma och har även hört att jag har rätt att få ta del v det om polisutredningen är färdig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Polismyndigheten omfattas av både Förvaltningslagen och Offentlighets- och sekretesslagen eftersom det är en statlig myndighet.

Av TF 2 kap. 1 § följer att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Är förundersökningen en allmän handling?

För att det ska räknas som en handling ska det t ex vara en framställning i skrift enligt TF 2 kap. 3 § vilket en förundersökning passar in på. Handlingen är därefter allmän om den förvaras hos myndigheten enligt TF 2 kap. 4 § (vilket den gör i ditt fall) och om den är upprättad på myndigheten enligt TF 2 kap. 10 § då den expedierats, alltså färdigställts vilket den kan anses ha gjort när förundersökningen avslutats och antingen då lett till åtal eller lagts ner.

Under tiden förundersökningen pågår så är den belagd med sekretess eftersom att dela information i en brottsutredning kan förstöra utredningen och möjligheten att väcka åtal. I regel kan man alltså säga att en förundersökning blir en allmän handling då den är avslutad.

Är handlingen offentlig?

Enligt TF 2 kap. 2 § får rätten att ta del av allmänna handlingar endast begränsas om:

- det krävs med hänsyn till något av de intressen som lagrummet nämner.

- begränsningen noga anges i en bestämmelse i särskild lag - vilken är offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Det betyder alltså att man endast får belägga en allmän handling med sekretess för att skydda vissa intressen. Det kan väl vara fullt förståeligt att känslig information om en person som inte dömts för brott ska florera i allmänhetens sfär. Däremot finns något som heter partsinsyn vilket jag finner något intressant i ditt fall och därför tänkte utveckla.

Partsinsynen

Vad en part är finns inte reglerat i lag men det kan förstås som den som ärendet gäller eller är direkt länkat till den. I ditt fall kan man säga att parterna i ärendet är målsäganden, alltså du, och personen som står anklagad. I förvaltningslagen 10 § står att part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som tillförts ett ärende. Det innebär alltså att man som part har rätt att ta del av allt som rör det ärendet som man är part i, till och med det som är hemligt. Begränsningen finns i OSL 10 kap. 3 § som säger att rätten endast får begränsas om det finns synnerliga skäl vilket är ett högt ställt krav.

Myndigheten kan "maska" delar av en förundersökning, alltså de delar som är särskilt känsliga, t ex namn eller personnummer, adresser osv. Det finns även en möjlighet för myndigheten att lämna ut förundersökningen med förbehåll om sekretess enligt OSL 10 kap. 4 §, alltså att du inte får föra informationen vidare till obehöriga. Det finns med andra ord sätt att lösa det och offentlighetsprincipen, alltså principen att få ta del av allmänna handlingar ska sättas högt, särskilt om du är part i ärendet!

Jag har därför svårt att förstå vilka skäl de skulle kunna ha att inte lämna ut förundersökningen i sin helhet mer än att de möjligtvis inte förstått att du är part. Förundersökningen ska vem som helst kunna begära ut och i synnerhet du som är part. Självfallet ska du kunna granska vad som framkommit i ditt ärende och se till att de fått allt rätt och driva ärendet vidare om det inte är så.

Rätt att överklaga

Du ska även få ett beslut som säger att du inte får ta del av förundersökningen och varför. Det beslutet behöver du för att du har enligt OSL 6 kap. 7-8 §§ rätt att överklaga det beslutet till kammarrätten som kan ta ett nytt beslut om att du har rätt att ta del av ditt ärende i sin helhet.

Hoppas du fått svar på din fråga och begär ut din förundersökning på nytt!

Lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000