Har man rätt att som part i ett vårdnadsmål få insyn i en vårdnadsutredning som socialtjänsten bedriver?

2017-11-22 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Det pågår en vårdnadsutredning . Har man inte rätt att enligt reglerna om insynsrätt få ta del av vad som fortlöpande framkommer under utredningen? Kan socialtjänsten som föranstaltat om utredningen anföra att man som part får vänta med vad som framkommer till dess att utredningen är färdig?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska komplettera eller förtydliga svaret på något vis är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

En vårdnadsutredning kommer till stånd genom att domstolen lämnar ett sådant uppdrag till en socialnämnd inom ramen för ett vårdnadsmål (6 kap. 19 § föräldrabalken). Tanken är att vårdnadsutredningen ska utgöra ett kompletterande beslutsunderlag för domstolen när den ska avgöra vem som ska ha vårdnaden om barnet ifråga. När vårdnadsutredningen är klar ingår den i processmaterialet och parterna har, naturligtvis, rätt att ta del av vad som står i den.

Din fråga är dock om man som part i vårdnadsmålet har rätt till insyn i utredningen som sådan (d.v.s. inblick i hur socialnämnden bedrivit utredningsarbetet)?

Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen råder som huvudregel sekretess inom socialtjänstens verksamhet. För att sekretessen ska hävas måste det finnas en tillämplig undantagsbestämmelse, vilket det i mina ögon inte gör i detta fall. I ett sådant läge återstår 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen, som anger att parterna i ett "mål eller ärende" i princip alltid har rätt att ta del av handlingar och material som är knutna till målet eller ärendet.

Vid en första anblick kan det tyckas att nyss nämnda paragraf borde vara tillämplig i den situation som du beskriver. Rent tekniskt är det dock inte så att parterna i ett vårdnadsmål också är parter i förhållande till den socialnämnd som hanterar vårdnadsutredningen. Vårdnadsutredningen i sig går t.ex. inte att överklaga och är bara ett hjälpmedel för domstolen att komma fram till ett så välgrundat beslut som möjligt.

Mot den korta bakgrunden (det skulle förstås kunna motiveras mycket mer utförligt) föreligger ingen rätt till insyn i en vårdnadsutredning från parternas sida med stöd av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Att så är fallet har bekräftats i en dom från kammarrätten i Stockholm (nr. 1126-26). Om du önskar ta del av denna dom kan du antingen mejla mig, så skickar jag den i PDF-format, eller höra av dig direkt till kammarrätten.

Sammanfattningsvis har parterna i ett vårdnadsmål ingen självklar insynsrätt i en vårdnadsutredning. Däremot har parterna, vilket nästan säger sig självt, rätt att ta del av den färdiga utredningen (som då tillhandahålls av domstolen inom ramen för vårdnadstvisten).

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (281)
2021-11-30 Hur tar man reda på varför någon är anhållen?
2021-11-30 Kan jag ta reda på varför en blir anhållen?
2021-11-29 Undantag från sekretess
2021-11-27 Får en kurator lämna sekretessbelagda uppgifter till Socialtjänsten?

Alla besvarade frågor (97662)